Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Ježiš Kristus!


 
Homília Svätého Otca Františka:

"Topografia kresťanského života - pamäť, modlitba, misia!"   

 

1949235_articolo.jpg

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Spomienka na prvé stretnutie s Ježišom nám pomáha v čase skúšok

Božie slovo nám dnes podľa slov Svätého Otca ponúka tri kľúčové slová, ktoré majú byť pre kresťana ako vzťažné body. Prvým je pamäť. Zmŕtvychvstalý Ježiš hovorí apoštolom, aby ho predišli do Galiley, kde došlo k ich prvému stretnutiu.

„Každý z nás má svoju vlastnú Galileu,“ kde sa nám Ježiš po prvý raz zjavil, kde sme ho spoznali a „pocítili tú radosť, to nadšenie z jeho nasledovania,“ uviedol na úvod svojej kázne pápež František. „Aby sme boli dobrými kresťanmi, potrebujeme vždy pamätať na prvé stretnutie s Ježišom alebo na nasledujúce stretnutia. Je to milosť pamäte, ktorá nám v okamihu skúšky dáva istotu,“ dodal Svätý Otec. 

Miestom kresťana je svet, kde má ohlasovať Radostnú zvesť

Druhým kľúčovým slovom je modlitba. Keď Ježiš vystupuje do nebies, neoddeľuje sa od nás, vysvetlil ďalej pápež František: „Fyzicky áno, avšak je s nami vždy spojený, aby sa za nás prihováral. Ukazuje Otcovi rany; cenu, ktorú zaplatil za našu spásu“. „Musíme teda prosiť o milosť vedieť kontemplovať nebo, o milosť modlitby, o vzťah s Ježišom v modlitbe, ktorý nás v tomto momente počúva a je s nami,“ dokončil myšlienku Svätý Otec a pokračoval:

„Potom je tu svet. Ježiš ešte pred tým, než odišiel – počuli sme to včera na sviatok Nanebovstúpenia Pána v evanjeliu – hovorí učeníkom: ,Choďte do sveta a robte [ľudí] učeníkmi’. Choďte. Miestom kresťana je svet, aby ohlasoval Ježišovo slovo, aby povedal, že sme spasení, že on prišiel, aby nám dal milosť, aby nás všetkých spolu s ním priviedol k Otcovi.“

Tri kľúčové slová kresťana

Toto je „topografia kresťanského ducha“, vysvetlil ďalej Svätý Otec František. Tri vzťažné miesta, kľúčové body nášho života: pamäť, modlitba, misia. Tri slová na ceste každého kresťana: Galilea, nebo a svet:

„Kresťan sa musí pohybovať v týchto troch dimenziách a prosiť o milosť pamäte. Povedať Pánovi: ,Kiež nezabudnem na moment, keď si si ma vybral. Kiež nezabudnem na momenty, keď sme sa stretli’. Potom sa modliť, hľadieť na nebo, lebo on sa tam za nás bude prihovárať. Prosí za nás.

A potom sa vydať na misiu. To neznamená, že všetci musíme ísť do zahraničia. Ísť na misiu znamená žiť a dosvedčovať Evanjelium, znamená to odhaliť ľuďom, aký je Ježiš. A to spolu so svedectvom a s Božím slovom, lebo ak hovorím o tom, aký je Ježiš, aký je kresťanský život, ale žijem ako pohan, to neslúži k ničomu. Misia nie je úspešná.“

O radosť zo života s Kristom nás nik neoberie

Ak žijeme v pamäti, v modlitbe a v misii, dodal na záver svojej homílie pápež František, kresťanský život bude krásny a radostný:

„A toto je posledná veta, ktorú nám v dnešnom evanjeliu hovorí Ježiš: ,V ten deň, v deň, keď budete žiť kresťanský život takto, budete vedieť všetko a nik vám nevezme vašu radosť’. Nikto, lebo pamätám na moment stretnutia s Ježišom, mám istotu, že Ježiš je v nebi a v tejto chvíli za mňa oroduje, je so mnou; a ja sa modlím a mám odvahu povedať, vyjsť zo seba, aby som povedal druhým a vydal svedectvo svojím životom, že Ježiš vstal z mŕtvych, je živý. Pamäť modlitba, misia. Nech nám Pán dá milosť pochopiť túto topografiu kresťanského života a kráčať vpred s radosťou, s tou radosťou, ktorú nám nik nemôže vziať.“

 


Spišský Jeruzalem 2017- kultúrno duchovný festival, Ján Pavol II. - multimediálny koncert, Misijný dom od myšlienky k realizácii, viac info v záložke Aktuality.