Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!   

Anjel Pána so Svätým Otcom:

Učme sa od počúvajúcej Márie i pohostinnej Marty 

 

 cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563.jpeg

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelista Lukáš v úryvku tejto nedele rozpráva o Ježišovej návšteve v dome Marty a Márie, sestier Lazára (porov. Lk 10,38-42). Oni ho privítajú a Mária si sadá k jeho nohám, aby ho počúvala. Necháva bokom to, čo mala práve na práci, aby bola blízko pri Ježišovi: nechce prísť o žiadne z jeho slov. Všetko treba dať bokom, pretože keď nás on príde navštíviť v našom živote, jeho prítomnosť a jeho slovo majú prednosť pred čímkoľvek. Pán nás vždy prekvapuje: keď sa mu naozaj započúvame, mrákavy miznú, pochybnosti prenechávajú miesto pravde, strachy pokoju, a rozličné životné situácie sa dostávajú na správne miesto. Pán zakaždým, keď príde, dáva veci do poriadku, aj u nás.

V tejto scéne s Máriou z Betánie pri Ježišových nohách nám sv. Lukáš ukazuje modliaci sa postoj veriaceho, ktorý vie zotrvávať v prítomnosti Majstra, aby ho počúval a zladil sa s ním. Ide tu o zastavenie sa počas dňa, o uzobranie sa v tichu na nejakú minútku, aby sme dali priestor Pánovi, ktorý „prechádza“ a našli odvahu zostať trochu „v ústraní“ s ním, aby sme sa potom vrátili s pokojom a účinnosťou ku každodenným veciam. Keď Ježiš chváli Máriino počínanie, že „si vybrala lepší podiel“ (v. 42), zdá sa, že opakuje každému z nás: „Nenechaj sa pohltiť povinnosťami, ale počúvaj predovšetkým Pánov hlas, aby si dobre plnil povinnosti, ktoré ti život prináša“.

Ďalej je tu druhá sestra, Marta. Sv. Lukáš hovorí, že to ona Ježiša prijala v dome (porov. v. 38). Azda bola Marta staršou z dvojice sestier, nevieme, ale bezpochyby mala táto žena charizmu pohostinnosti. Skutočne, pokým sa Mária venuje počúvaniu Ježiša, ona je plne zabratá do množstva prác s obsluhou. Preto jej Ježiš hovorí: «Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci» (v. 41). Týmito slovami Ježiš istotne nemá v úmysle odsúdiť postoj služby, ale skôr zhon, s ktorým sa to neraz prežíva. Aj my zdieľajme starostlivosť sv. Marty a podľa jej príkladu si zaumieňme, že sa postaráme, aby sa v našich rodinách a v našich spoločenstvách zakusoval zmysel pre pohostinnosť, pre bratstvo, aby sa každý mohol cítiť „doma“, zvlášť maličkí a chudobní, keď klopú na dvere.

Takže dnešné evanjelium nám pripomína, že múdrosť srdca spočíva práve v schopnosti vedieť spájať tieto dva prvky: kontempláciu a činnosť. Marta a Mária nám ukazujú cestu. Ak chceme život vychutnávať s radosťou, musíme spojiť tieto dva postoje: na jednej strane „zotrvávať pri Ježišových nohách“, aby sme ho počúvali, kým nám odhaľuje tajomstvo každej veci; na druhej strane, byť starostliví a pohotoví v pohostinnosti, keď Ježiš prechádza a klope na naše dvere, s tou tvárou priateľa, ktorý potrebuje chvíľku odpočinku a bratskosti. Táto pohostinnosť je žiadaná.

Nech nám presvätá Mária, Matka Cirkvi, daruje milosť milovať Boha a slúžiť jemu i bratom a sestrám s rukami Marty a so srdcom Márie, aby sme stálym zotrvávaním v načúvaní Kristovi mohli byť tvorcami pokoja a nádeje. A toto je zaujímavé: týmito dvoma postojmi budeme tvorcami pokoja a nádeje.


 

Zamyslenie kardinála Jozefa Tomka:

"Hodnota voľného času"

Voľný čas s Bohom prináša vnútorný pokoj, biblický šalóm a slobodu srdca. Také prázdniny nám prinesú ozajstný, dlhodobý odpočinok, voľný čas a nové duchovné sily do práce. Prajem vám také pokoja plné prázdniny, ozajstný Shalom!

 

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

 

Drahí bratia a sestry!

Leto je pre mnohých ľudí dobou dovoleniek, prázdnin, odpočinku. Pre študentov, zamestnancov, robotníkov je to čas pracovnej slobody, väčšej osobnej voľnosti. V modernej spoločnosti v hocakom hospodárskom systéme je „voľný čas“, ako ho zväčša nazývame, ľudským problémom.

Ako upozornil istý francúzsky sociológ, „ak sa ľudia nenaučia žiť a lepšie prežívať voľný čas, tak sa naučia ničiť sa a zomierať vo voľnom čase z nudy, z rozpustilosti, z vyčerpania alebo z nervovej únavy, zomierať pre nehody rôzneho druhu, zomierať pre vraždy a atentáty, zomierať tisícorakými, viac-menej inteligentnými alebo hlúpymi spôsobmi“ (P. Mederic, Loisir et loisirs 2, s. 77).  

V dnešnom svete aj dobrovoľne vybraná alebo prijatá práca, i keď má vysokú hodnotu, svojou zodpovednosťou, rytmom, napätím, rizikom zapríčiňuje určitú napnutosť ba aj náhlivosť, ktorá sa môže stať ťarchou a istým druhom psychologického otroctva. Naše telo i duch si vyžadujú  občasné obdobie voľnosti, odpočinku, utlmenia, rozptýlenia, hry alebo sústredenia sa. Ako hovorí Starý zákon: „Všetko má svoj čas!"

Ako máme teda hodnotiť voľný čas?

Jestvujú dva základné protichodné názory na voľný čas. Podľa jedného ideálny človek neustále pracuje alebo hľadá prácu. Voľný čas nemá pre neho vlastnú hodnotu. Má iba určitú úlohu ako prostriedok na zlepšenie práce. Slúži len nato, aby si robotník alebo zamestnanec obnovil pracovnú energiu, nabil si životnú batériu. Hodnotu má teda jeho práca, nie voľný čas.

Podľa opačného názoru voľný čas a ničnerobenie je ideálom a cieľom celého života. Šťastný je vraj človek, ktorý  prechádza od jednej zábavy k druhej bez toho, aby sa zapojil do nejakej vážnej činnosti. Sú ľudia, ktorí vidia hodnotu práce len ako prostriedku na nové zábavy.

Ktorý názor je správny? Čomu patrí prednosť ako vyššej hodnote v ľudskom živote: práci alebo voľnému času? Už na prvý pohľad je jasné, že v dobre vyváženom ľudskom dianí treba dať pravé miesto a správne ohodnotenie tak práci, ako aj voľnému času. Povinnosť pracovať alebo - ako hovoríme „zarábať si na chlieb“ - sa všeobecne uznáva. Zväčša to ľudia priznávajú, keď tvrdia: „Kto nepracuje, nech ani neje.“

 

Ako sa však má kresťan chovať k voľnému času, pod ktorým rozumieme obdobie voľné od povinného pracovného záväzku, čas odpočinku, športu a hry; čas slobody v živote organizovanom, sputnanom povinnosťami, rytmom, rozkazmi; čas slobodne vybratých alebo prijatých stretnutí (ako je rodina a podobne); čas venovaný sebe, kým inokedy všetko nás odcudzuje sebe samým; čas venovaný Bohu uprostred života, ktorý nenecháva veľa možnosti ani chuti pre Boha a Božie veci?

Tu sa stretneme s prvou otázkou: akú hodnotu má „voľný čas“ v Božích očiach? Treba ho považovať za „profánnu“ („svetskú“) skutočnosť, ktorú treba „posvätiť“, lebo bez tohto „zasvätenia“ voľný čas by ostal azda neužitočným pre náboženský a duchovný život, alebo dokonca by sa stal svetácky zameranou „stratou času“, ktorej sa treba vyhnúť ako pre dušu nebezpečnej príležitosti?

Voľný čas, ako aj veci a činnosti, ktorými sa voľný čas vypĺňa (odpočinok, zábava, hra, poézia, turistika, príroda) sú samy v sebe dobré, ak ich len človek neodvráti od ich vlastného prirodzeného cieľa. - Ako nás učí Druhý vatikánsky koncil: „Všetky veci práve nakoľko sú stvorené, majú svoju stálosť, pravdivosť a dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok“ (GS 36).

 

Pravda, k dobrému používaniu voľného času sa treba vychovávať. Hlboký význam voľného času je v tom, že nám umožňuje stretnúť sa so sebou samými, a tak   „odkrýva človeku zmysel jestvovania“ (Karl Rahner), „Človek je taký, aké je jeho voľno... Vo voľnom čase vidieť veľkosť alebo nízkosť človeka“ (Charbonneau).

Voľný čas je zároveň doba stretnutia s bratmi, mimo povinných, záujmových, nutných „obchodných“ stykov. Je to doba stretnutia sa človeka s človekom.

A je to aj doba stretnutia sa s Bohom v tichom ústraní, v prírode, v poézii, v modlitbe. Živo si uvedomiť, že je prítomný s nami niekto, čo nás miluje. Nielen akosi sentimentálne, ale naozaj konkrétne. On nám dáva a udržuje život, sľubuje nám aj posmrtnú blaženosť a pripravil nám večný odpočinok v jeho spoločenstve.

Voľný čas je pre veriaceho nie doba úzkosti a starosti o zajtrajšok, ktorá sa stáva trápením a napnutím. Kristus uvoľňuje toto napnutie pripomienkou oblažujúcej skutočnosti: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť... Pozrite sa na nebeské vtáčatá... Všimnite si poľných ľalií... Váš nebeský Otec totiž vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané!... Dosť má každý deň svojho trápenia...“ (Mt 6,25-34).


Voľný čas s Bohom prináša vnútorný pokoj, biblický šalóm a slobodu srdca. Také prázdniny nám prinesú ozajstný, dlhodobý odpočinok, voľný čas a nové duchovné sily do práce. Prajem vám také pokoja plné prázdniny, ozajstný Shalom!


Jozef kardinál Tomko

Aktuality

 

21. 7. 2019

Púť k sv. Anne 2019 - Kluknava

/ Rubrika: Aktuality

Rímsko katolícka cirkev farnosť Kluknava Vás srdečne pozýva na púť k sv. Anne do Kluknavy.

 
Celý príspevok

7. 7. 2019

Arcidiecézna púť v Gaboltove 2019

/ Rubrika: Aktuality

Púte sa v súčastnosti konajú vždy v nasledujúcu sobotu a nedeľu po sviatku Panny Márie Karmelskej teda po 16. júli. Do Gaboltova z tejto príležitosti prichádza mnoho pútnikov takmer z celého Slovenska, z ktorých mnohí putujú peši

 
Celý príspevok

30. 6. 2019

Levočská púť 2019

/ Rubrika: Aktuality

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov. Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. Srdečne Vás pozývame na každoročnú Levočská púť 2019, ktorá sa uskutoční 6. a 7. júla na Mariánskej hore v Levoči.

 
Celý príspevok

24. 6. 2019

Breakfestival 2019 - Červený Kláštor

/ Rubrika: Aktuality

Breakfestival už po desiaty krát. V areáli Kúpeľov Smierdžonka v Červenom Kláštore na konci školského roka sa koná už po desiaty krát festival pre mládež a rodiny s deťmi pod názvom „Breakfestival“. Prvotnou myšlienkou bolo povzbudiť uponáhľaného človeka, aby si doprial jeden celý deň pre seba a svojich milovaných a „dal si pauzu“.

 
Celý príspevok

3. 2. 2019

Duchovno - formačný pobyt v Taliansku

/ Rubrika: Aktuality

Hľadáš svoje duchovné povolanie ? Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity rogacionistov v Taliansku, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia svojho života je tou správnou.

 
Celý príspevok

7. 1. 2019

Pútnický zájazd - Svätá zem 2019

/ Rubrika: Aktuality

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica organizuje pútnický zájazd SVÄTÁ ZEM + Hora Sinaj, odlet Košice s kúpaním v štyroch moriach Izraela, Stredozemné more, Mŕtve more, Genezaretské jazero a Červené more. Lietadlom z Košíc Termín: 13. 10. 2019 - 21. 10. 2019 Cena: 700,-€ + 120 USD,-

 
Celý príspevok

13. 1. 2018

Žiť zdravo ako prorok Daniel

/ Rubrika: Aktuality

Keď budeš zdravší, ovplyvní to každú oblasť tvojho života. Jedlo je Boží dar a mal by sa vychutnať. „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1 Kor 10, 31). 

 
Celý príspevok

19. 11. 2017

Kurzy prípravy na manželstvo

/ Rubrika: Aktuality

Mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na manželstvo si môžu vybrať z rôznych možností príprav, ktoré sú podmienkou pre prijatie sviatosti manželstva v katolíckom kostole.

Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa stala forma kurzov osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo zvlášť akceptovaným zo strany snúbencov.

 
Celý príspevok

14. 5. 2017

O tom, ako sa máme navzájom pozdraviť

/ Rubrika: Aktuality

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Zovšednel nám už nejak tento pozdrav. Je na túto modernú a rýchlu dobu príliš dlhý a „prizbožný“. Povieme si: „Veď nech ho používajú kňazi, zasvätení a babičky. Tí to majú prednastavené v „nastaveniach a v profile“ svojho života: majú pre Boha dosť času i priestoru. Ja som iný, ja toto nemusím!“

 
Celý príspevok

12. 5. 2017

Misijný dom od myšlienky k realizácii

/ Rubrika: Aktuality

Po piatkovej svätej omši, na konci apríla, do našej farnosti zavítali vzacni hostia, misionárka s viac ako desaťročnou skúsenosťou - Dr. Hana Šimčíková, PhD spolu v sprievode jej mamky Kataríny. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili prezentácie a ďakujeme aj samotným hosťom za svedectvo a povzbudenie. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste jej misiu a celé jej dielo podporili aj finančne a modlitbou.

 
Celý príspevok

13. 2. 2016

Spoločenská etiketa v kostole

/ Rubrika: Aktuality

Pravidlá slušného správania a spoločenskú etiketu by sme mali dodržiavať aj v chráme. Žiaľ, často na to zabúdame. Odpovede na tieto a rôzne iné otázky v oblasti spoločenskej etikety sa dozviete po prečítaní brožúrky "Spoločenská etiketa platí aj v kostole" autorom ktorej je odborníčka na neverbálnu komunikáciu pani Oľga Škvareninová.

 
Celý príspevok

22. 11. 2015

Modlitba a litánie k Svätému Ondrejovi

/ Rubrika: Aktuality

Patrónom farnosti Chmeľnica je Svätý Ondrej. Modlitbou a litániami prosme o milosť dobrého života.

 
Celý príspevok

8. 11. 2015

Biskup Ján Vojtaššák

/ Rubrika: Aktuality

 

V úsilí prehĺbiť úctu k Božiemu služobníkovi Jánovi Vojtaššákovi, v nedele, prikázané sviatky a na slávnosti nech sa vo farnostiach spoločne modlia kňazi s veriacimi známu modlitbu za jeho blahorečenie.

 
Celý príspevok