Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!   

Cirkev má päť nových svätých!

Pápež: "Byť ako láskavé svetlá medzi temnotami sveta"

cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563-2.jpeg

Pápež František pri slávnostnej svätej omši na Vatikánskom námestí v nedeľu 13. októbra kanonizoval päť svedkov viery: kardinála J. H. Newmana z Veľkej Británie a štyri ženy: tri rehoľné sestry z Talianska, Indie, Brazílie a laičku zo Švajčiarska. V homílii zdôraznil tri etapy na ceste viery: vzývanie Božieho mena, kráčanie a ďakovanie. Pri modlitbe Anjel Pána Svätý Otec apeloval za pokoj v Sýrii a Ekvádore.

 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Tvoja viera ťa uzdravila“ (Lk 17,19). Toto je záver dnešného evanjelia, ktoré nám ukazuje cestu viery. Na tejto ceste viery vidíme tri úseky, vyznačené uzdravenými malomocnými, ktorí vzývajú, kráčajú a ďakujú.

Predovšetkým vzývať. Malomocní sa nachádzali v hroznom stave, nielen kvôli chorobe, rozšírenej ešte i dnes, proti ktorej sa musí bojovať so všetkým úsilím, ale aj kvôli sociálnemu vylúčeniu. V čase Ježiša boli považovaní za nečistých a ako takí museli byť izolovaní a žiťv ústraní (porov. Lv 13, 46). V skutočnosti vidíme, že keď idú k Ježišovi, „zastavia sa zďaleka“ (porov. Lk 17, 12). A hoci ich stav ich necháva bokom, volajú na Ježiša, ako hovorí evanjelium, „hlasne kričali“ (v 13). Nenechajú sa ochromiť vylúčením o strany ľudí a vzývajú Boha, ktorý nikoho nevylučuje. Takto sa skracujú vzdialenosti, takto človek vstáva z osamelosti: neuzatvára sa do seba vo vlastnom žiali, nemyslí na mienku iných, ale vzýva Pána, pretože Pán počuje volanie toho, kto je osamelý.

Ako malomocní, tak aj my všetci, potrebujeme uzdravenie. Potrebujeme byť uzdravení z nedôvery v nás samých, v život, v budúcnosť, z mnohých obáv, zlozvykov, ktorých sme otrokmi, z toľkých uzatváraní sa, závislostí a naviazaností - na hry, peniaze, televíziu, mobil, na mienku iných. Pán  oslobodzuje a uzdravuje srdce, ak ho prosíme a ak mu vravíme: „Pane, verím, že ma môžeš uzdraviť: uzdrav ma z mojich uzatváraní sa, osloboď ma od zla a strachu, Ježišu“. Malomocní sú v tomto evanjeliu prví, ktorí vzývajú Ježišovo meno. Potom aj slepec a lotor na kríži. Ľudia v núdzi vzývajú meno Ježiš, čo znamená Boh zachraňuje. Volajú Boha po mene, priamo, spontánne. Volať po mene je znakom dôvery a Pánovi sa to páči. Viera rastie v dôvernom vzývaní, nesúc k Ježišovi to, akí sme, s otvoreným srdcom, bez ukrývania našich bied. S dôverou každý deň vzývajme meno Ježiš - Boh zachraňuje. Opakujme to, je to modlitba. Vysloviť meno „Ježiš“ je modlitbou. Modlitba je bránou viery, modlitba je liekom srdca.

Druhým slovom je kráčanie. Je to druhý úsek. V dnešnom krátkom evanjeliu sa objavuje desať pohybových slovies. No udivuje predovšetkým fakt, že malomocní sa neuzdravujú vo chvíli, keď stoja pred Ježišom, ale potom, keď kráčajú: „A ako šli, boli očistení“, hovorí Evanjelium (v.14). Uzdravujú sa na ceste do Jeruzalema, teda vo chvíli, keď zdolávajú cestu nahor. Práve kráčajúc životom sa očisťujeme. Na ceste, ktorou sa stúpa, pretože vedie do výšav. Viera vyžaduje cestu, vykročenie. Robí zázraky, ak vychádzame z našich pohodlných istôt, ak zanechávame naše bezpečné prístavy a pohodlné hniezda. Viera sa množí dávaním a rastie riskovaním. Viera napreduje, keď ideme vpred vybavení dôverou v Boha. Viera si razí cestu pokornými a konkrétnymi krokmi, tak ako pokorné a konkrétne bolo kráčanie malomocných a kúpanie sa Námana v rieke Jordán, v prvom čítaní (porov. 2 Kr 5, 14-17). A tak je to aj s nami: napredujeme vo viere s pokornou a konkrétnou láskou, každodennou trpezlivosťou, vzývajúc Ježiša a kráčajúc vpred.

Je ešte iný zaujímavý aspekt na ceste malomocných: pohybujú sa spolu. „Išli“ a „boli očistení“, hovorí evanjelium (v.14), vždy v množnom čísle. Viera je aj spoločným kráčaním, nikdy nie osamote. A keď boli uzdravení, deväť z nich ide svojou cestou a len jeden sa vracia poďakovať. Ježiš tu vyjadruje celú svoju horkosť: „A tí deviati sú kde?“ (v.17). Zdá sa akoby od jediného, čo sa vrátil, účtoval aj za ďalších deviatich. Je to tak, je úlohou nás, čo tu „slávime Eucharistiu“, teda vzdávame vďaky – je našou úlohou starať sa o tých, ktorí prestali kráčať, ktorí zablúdili. Sme strážcami našich vzdialených bratov. Sme ich orodovníkmi, sme za nich zodpovední, čiže povolaní odpovedať za nich, niesť ich v srdci. Chceš rásť vo viere? Ty, ktorý si dnes tu, chceš rásť vo viere? Staraj sa o jedného vzdialeného brata, jednu vzdialenú sestru.

Vzývať, kráčať a ďakovať: to je posledný úsek. Iba tomu, kto poďakuje, Ježiš hovorí: „Tvoja viera ťa uzdravila“ (v.19). Nie je iba zdravý, ale aj zachránený. To nám hovorí, že konečným bodom nie je zdravie, nie je cítiť sa dobre, ale stretnutie s Ježišom. Spása nie je vypiť pohár vody, aby si bol vo forme, lež ísť k prameňu, ktorým je Ježiš. Len on oslobodzuje od zla a uzdravuje srdce. Len stretnutie s ním zachraňuje a robí život plným a krásnym. Keď sa stretáme s Ježišom, rodí sa spontánne „ďakujem“, pretože objavíme to najdôležitejšie v živote: nie dostať milosť či vyriešiť problém, lež objať Pána života. A toto je tá najdôležitejšia vec v našom živote: objať Pána života.

Je pekné vidieť, že ten uzdravený muž, ktorý bol samaritán, vyjadruje radosť z celej svojej sily. Chváli Boha veľkým hlasom, padá na zem, ďakuje (porov. v.15-16). Vrcholom cesty viery je žiť, vzdávajúc vďaku. Môžeme sa pýtať: my, čo máme vieru, prežívame dni ako ťarchu, ktorú znášame alebo ako chválu, ktorú obetujeme? Sústreďujeme sa sami na seba, čakajúc na ďalšiu milosť alebo nachádzame našu radosť vo vzdávaní vďaky? Keď ďakujeme, Otec je dojatý a vylieva na nás Ducha Svätého. Poďakovanie nie je otázkou zdvorilosti, etikety, je to otázka viery. Srdce, ktoré ďakuje, zostáva mladé. Povedať: „Ďakujem, Pane“, pri zobudení, počas dňa, a pred spaním, je protiliekom na starnutie srdca, lebo srdce starne a zvyká si na zlo. Tak aj v rodine, medzi manželmi: nezabudnite poďakovať. Ďakujem je to najjednoduchšie a najprospešnejšie slovo.

Vzývať, kráčať, ďakovať. Dnes ďakujeme Pánovi za nových svätých, ktorí kráčali vo viere a ktorých teraz vzývame ako orodovníkov. Tri z nich sú rehoľníčky a ukazujú nám, že rehoľný život je cestou lásky na existenčných perifériách sveta. Svätá Marguerite Baysová zas bola krajčírkou a ukazuje nám, aká mocná je jednoduchá modlitba, trpezlivé znášanie, tiché darovanie sa. Cez tieto veci v nej Pán oživil žiaru Veľkej noci, v jej pokore. Je to každodenná svätosť, o ktorej hovorí svätý kardinál Newman, keď povedal: „kresťan vlastní hlboký, tichý, skrytý pokoj, ktorý svet nevidí. [...] Kresťan je radostný, pokojný, dobrý, láskavý, zdvorilý, úprimný, skromný; bez predstierania. [...] jeho správanie je ďaleko od chvastúnstva a strojenosti, že na prvý pohľad ho možno ľahko považovať za obyčajného človeka“ (Parochial and Plain Sermons, V,5). Prosme, aby sme boli ako „láskavé svetlá“ medzi temnotami sveta. Ježišu, „zostaň s nami a my začneme žiariť ako Ty, žiariť tak, že budeme svetlom pre iných“ (Rozjímania o kresťanskej doktríne VII, 3). Amen.

 


Pápež František vyhlásil na tento rok október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac. Pápežské misijné diela na Slovensku pri tejto príležitosti zverejnili modlitbu k mimoriadnemu misijnému mesiacu.


Modlitba Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019 (kliknite tu pre pdf verziu)

Nebeský Otče,
keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus,
vstal z mŕtvych,
odovzdal svojim učeníkom dôležité poslanie:
„Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov.“
Pripomínaš nám,
že mocou krstu
máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi
a nesieme za ňu zodpovednosť.
Daj nám dary Ducha Svätého,
aby sme s odvahou a rozhodnosťou
svedčili o evanjeliu.
Poslanie,
ktoré zveril Ježiš Kristus svojej Cirkvi,
nie je ešte zavŕšené,
preto ťa prosíme o nové myšlienky a účinné formy,
ako prinášať do dnešného sveta
život a svetlo.
Pomôž nám,
nech všetky národy zakúsia spasiteľnú lásku
a milosrdenstvo Ježiša Krista,
ktorý s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov. Amen.

Pápež František

- -

K Mimoriadnemu misijnému mesiacu, ktorý vyhlásil na október tohto roka pápež František, sú pozvaní aj ľudia na Slovensku. Jeho cieľom bude pripomenúť si storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum Illud, ktorá rozpráva o činnosti misionárov vo svete. Ďalším cieľom bude podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.

Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery - osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie a misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

 

Aktuality

 

7. 10. 2019

Ruženec pre Slovensko

/ Rubrika: Aktuality

Máte málo času na modlitbu? Skúste si stiahnuť aplikáciu Ruženec pre Slovensko. Nájdete v nej nahrávky modlitby sv. ruženca, ktorú si môžete vypočuť, kdekoľvek sa nachádzate. Vďaka nej sa môžete modliť aj cestou do práce, či počas čakania u lekára. Aplikácia v sebe zahŕňa modlitbu Radostného ruženca, Ruženca svetla, Bolestného ruženca, Slávnostného ruženca, Sedembolestného ruženca a dokonca aj Korunku Božieho milosrdenstva. Počas zvukovej nahrávky je tiež možnosť zapnúť zobrazovanie textu modlitieb. Aplikácia je bezplatná a taktiež pri jej používaní nie je potrebné pripojenie na wifi.

 
Celý príspevok

23. 9. 2019

Požehnanie úrody a detí

/ Rubrika: Aktuality

Každé požehnanie je darom, zasahuje život a jeho tajomstvo a je to dar vyjadrený slovom a jeho tajomstvom. Požehnanie, doslova dobrorečenie (hovorenie, prianie dobra), je súčasne a rovnako slovo i dar, reč a dobro. Dobro, ktoré požehnanie prináša, nie je presne určený predmet, nejaký vymedzený dar, nepochádza z činnosti človeka, ale z konania Boha.

 
Celý príspevok

5. 8. 2019

VÝROČIE BLAHOREČENIA

/ Rubrika: Aktuality

Blíži sa 1. výročie slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej. Tento rok bol veľmi bohatý na Božie milosti, rok s množstvom poďakovaní, pekných svedectiev a hlbokých stretnutí s bl.Ankou v modlitbe. Nebo sa otvorilo, aby sme mohli mať spoločenstvo so svätými i blahoslavenými.

 

 
Celý príspevok

29. 7. 2019

Pamätný deň biskupa Vojtaššáka

/ Rubrika: Aktuality

V sobotu 3. augusta 2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať J.Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou o 9.30 hod. bude pobožnosť Fatimskej soboty. Po skončení svätej omše bude obed pre hostí a pre pútnikov bude pripravené občerstvenie. Prezentácia filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi bude popoludní o 16.00 hod. vo farskom kostole. Srdečne pozývame! 

 
Celý príspevok

21. 7. 2019

Púť k sv. Anne 2019 - Kluknava

/ Rubrika: Aktuality

Rímsko katolícka cirkev farnosť Kluknava Vás srdečne pozýva na púť k sv. Anne do Kluknavy.

 
Celý príspevok

7. 7. 2019

Arcidiecézna púť v Gaboltove 2019

/ Rubrika: Aktuality

Púte sa v súčastnosti konajú vždy v nasledujúcu sobotu a nedeľu po sviatku Panny Márie Karmelskej teda po 16. júli. Do Gaboltova z tejto príležitosti prichádza mnoho pútnikov takmer z celého Slovenska, z ktorých mnohí putujú peši

 
Celý príspevok

30. 6. 2019

Levočská púť 2019

/ Rubrika: Aktuality

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov. Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. Srdečne Vás pozývame na každoročnú Levočská púť 2019, ktorá sa uskutoční 6. a 7. júla na Mariánskej hore v Levoči.

 
Celý príspevok

24. 6. 2019

Breakfestival 2019 - Červený Kláštor

/ Rubrika: Aktuality

Breakfestival už po desiaty krát. V areáli Kúpeľov Smierdžonka v Červenom Kláštore na konci školského roka sa koná už po desiaty krát festival pre mládež a rodiny s deťmi pod názvom „Breakfestival“. Prvotnou myšlienkou bolo povzbudiť uponáhľaného človeka, aby si doprial jeden celý deň pre seba a svojich milovaných a „dal si pauzu“.

 
Celý príspevok

3. 2. 2019

Duchovno - formačný pobyt v Taliansku

/ Rubrika: Aktuality

Hľadáš svoje duchovné povolanie ? Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity rogacionistov v Taliansku, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia svojho života je tou správnou.

 
Celý príspevok

7. 1. 2019

Pútnický zájazd - Svätá zem 2019

/ Rubrika: Aktuality

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica organizuje pútnický zájazd SVÄTÁ ZEM + Hora Sinaj, odlet Košice s kúpaním v štyroch moriach Izraela, Stredozemné more, Mŕtve more, Genezaretské jazero a Červené more. Lietadlom z Košíc Termín: 13. 10. 2019 - 21. 10. 2019 Cena: 700,-€ + 120 USD,-

 
Celý príspevok

13. 1. 2018

Žiť zdravo ako prorok Daniel

/ Rubrika: Aktuality

Keď budeš zdravší, ovplyvní to každú oblasť tvojho života. Jedlo je Boží dar a mal by sa vychutnať. „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1 Kor 10, 31). 

 
Celý príspevok

19. 11. 2017

Kurzy prípravy na manželstvo

/ Rubrika: Aktuality

Mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na manželstvo si môžu vybrať z rôznych možností príprav, ktoré sú podmienkou pre prijatie sviatosti manželstva v katolíckom kostole.

Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa stala forma kurzov osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo zvlášť akceptovaným zo strany snúbencov.

 
Celý príspevok

14. 5. 2017

O tom, ako sa máme navzájom pozdraviť

/ Rubrika: Aktuality

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Zovšednel nám už nejak tento pozdrav. Je na túto modernú a rýchlu dobu príliš dlhý a „prizbožný“. Povieme si: „Veď nech ho používajú kňazi, zasvätení a babičky. Tí to majú prednastavené v „nastaveniach a v profile“ svojho života: majú pre Boha dosť času i priestoru. Ja som iný, ja toto nemusím!“

 
Celý príspevok

12. 5. 2017

Misijný dom od myšlienky k realizácii

/ Rubrika: Aktuality

Po piatkovej svätej omši, na konci apríla, do našej farnosti zavítali vzacni hostia, misionárka s viac ako desaťročnou skúsenosťou - Dr. Hana Šimčíková, PhD spolu v sprievode jej mamky Kataríny. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili prezentácie a ďakujeme aj samotným hosťom za svedectvo a povzbudenie. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste jej misiu a celé jej dielo podporili aj finančne a modlitbou.

 
Celý príspevok

13. 2. 2016

Spoločenská etiketa v kostole

/ Rubrika: Aktuality

Pravidlá slušného správania a spoločenskú etiketu by sme mali dodržiavať aj v chráme. Žiaľ, často na to zabúdame. Odpovede na tieto a rôzne iné otázky v oblasti spoločenskej etikety sa dozviete po prečítaní brožúrky "Spoločenská etiketa platí aj v kostole" autorom ktorej je odborníčka na neverbálnu komunikáciu pani Oľga Škvareninová.

 
Celý príspevok

22. 11. 2015

Modlitba a litánie k Svätému Ondrejovi

/ Rubrika: Aktuality

Patrónom farnosti Chmeľnica je Svätý Ondrej. Modlitbou a litániami prosme o milosť dobrého života.

 
Celý príspevok

8. 11. 2015

Biskup Ján Vojtaššák

/ Rubrika: Aktuality

 

V úsilí prehĺbiť úctu k Božiemu služobníkovi Jánovi Vojtaššákovi, v nedele, prikázané sviatky a na slávnosti nech sa vo farnostiach spoločne modlia kňazi s veriacimi známu modlitbu za jeho blahorečenie.

 
Celý príspevok