Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 Homília pápeža Františka na Svetovom stretnutí rodín:

"Staviť na rodinnú lásku je odvážne"

svata-omsa-10.svetoveho-stretnutia-rodin.jpg

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V kontexte Desiateho svetového stretnutia rodín je toto čas vďakyvzdania. S vďačnosťou dnes predkladáme Bohu – ako pri veľkom úkone prinášania obetných darov – všetko, čo do vás, drahé rodiny, zasial Duch Svätý. Niektorí z vás sa zúčastnili na chvíľach reflexie a podelenia sa tu vo Vatikáne, iní ste ich organizovali a prežívali vo svojich diecézach, vytvárajúc akoby jedno obrovské súhvezdie. Viem si predstaviť to bohatstvo skúseností, námetov, snov a nechýbajú ani starosti a neistoty. Teraz odovzdávame všetko Pánovi a prosíme ho, aby vás podporoval svojou silou a láskou. Ste otcovia, mamy, synovia a dcéry, starí rodičia, tety a strýkovia; ste dospelí, deti, mládež, starí ľudia; každý s inou rodinnou skúsenosťou, ale všetci s rovnakou nádejou vloženou do modlitby: aby Boh požehnal a zachoval vaše rodiny a všetky rodiny na svete.

Sv. Pavol nám v druhom čítaní hovoril o slobode. 

Sloboda je jedným z najcennejších a najvyhľadávanejších dobier moderného a súčasného človeka. Všetci túžia byť slobodní, nebyť v podmienenosti, nebyť obmedzovaní, a preto sa snažia oslobodiť od každého druhu „väzenia“: kultúrneho, sociálneho, ekonomického. Koľko ľudí však nemá tú najväčšiu slobodu, vnútornú slobodu! Najväčšia sloboda je sloboda vnútorná. Apoštol nám kresťanom pripomína, že táto sloboda je predovšetkým darom, keď zvoláva: «Túto slobodu nám vydobyl Kristus!» (Gal 5,1). Sloboda nám bola darovaná.

Všetci sa rodíme s mnohými podmienenosťami, vnútornými aj vonkajšími, a predovšetkým so sklonom k sebectvu, teda k tomu, aby sme postavili do centra samých seba a robili si podľa vlastných záujmov. Ale z tohto otroctva nás Kristus oslobodil. Aby nedošlo k nedorozumeniu, sv. Pavol nás upozorňuje, že sloboda, ktorú nám dal Boh, nie je falošná a prázdna sloboda sveta, ktorá je v skutočnosti «príležitosťou pre telo» (Gal 5,13). Nie, sloboda, ktorú nám Kristus vydobyl za cenu svojej krvi, je celá zameraná na lásku – ako to povedal apoštol a ako to hovorí aj dnes nám –, aby ste si «navzájom slúžili v láske» (tamtiež).

Vy všetci, manželské páry, ste pri vytváraní svojej rodiny s Kristovou milosťou urobili odvážne rozhodnutie: nevyužívať slobodu pre seba samých, ale milovať ľudí, ktorých vám Boh postavil po vašom boku. Namiesto toho, aby ste žili ako „ostrovy“, dali ste sa „do vzájomnej služby“. Takto sa žije sloboda v rodine! Nie sú tu akési „planéty“ alebo „satelity“, ktoré sa pohybujú každý po vlastnej obežnej dráhe. Rodina je miestom stretnutia, zdieľania, vychádzania zo seba samých, aby sme prijali druhého a boli mu nablízku. Je tým prvým miestom, kde sa učíme milovať. Na toto nikdy nazabudnime: rodina je tým prvým miestom, kde sa učíme milovať.

Bratia a sestry, hoci to s veľkým presvedčením opätovne potvrdzujeme, dobre si uvedomujeme, že v skutočnosti to tak vždy nie je, a to z mnohých dôvodov a pri množstve situácií. A tak, zatiaľ čo potvrdzujeme krásu rodiny, cítime viac ako kedykoľvek predtým, že ju musíme brániť. Nedovoľme, aby sa znečistila jedmi sebectva, individualizmu, kultúry ľahostajnosti a kultúry skartovania, a tak stratila svoje „DNA“, ktorým je prijatie a duch služby. Je to charakteristická črta rodiny: prijatie a duch služby uprostred rodiny.

Vzťah medzi prorokmi Eliášom a Elizeom, predstavený v prvom čítaní, nás núti myslieť na vzťah medzi generáciami, na „odovzdávanie štafety“ medzi rodičmi a deťmi. Tento vzťah v dnešnom svete nie je jednoduchý a často vyvoláva obavy. Rodičia sa obávajú, že ich deti sa nedokážu orientovať v zložitosti a zmätku našej spoločnosti, kde sa všetko zdá byť chaotické a neisté, a že nakoniec stratia cestu. Tento strach vyvoláva v niektorých rodičoch úzkosť, v iných prehnanú ochranu a niekedy dokonca blokuje túžbu priviesť na svet nový život.

Je dobré, aby sme sa zamysleli nad vzťahom medzi Eliášom a Elizeom. Eliáš v čase krízy a strachu o budúcnosť dostáva od Boha príkaz pomazať Elizea za svojho nástupcu. Boh dáva Eliášovi najavo, že s ním sa svet nekončí, a prikazuje mu, aby svoje poslanie odovzdal inému. To je zmysel gesta opísaného v texte: Eliáš hádže vlastný plášť na Elizeove plecia a od tej chvíle žiak prevezme miesto učiteľa, aby pokračoval v jeho prorockej službe v Izraeli. Boh tak ukazuje, že má dôveru v mladom Elizeovi. Starý Eliáš odovzdáva funkciu, prorocké povolanie, Elizeovi. Dôveruje v mladého muža, dôveruje v budúcnosť. To gesto je plné nádeje, a s nádejou odovzdáva štafetu.

Aké je dôležité, aby rodičia rozjímali nad Božím spôsobom konania! Boh miluje mladých, ale to neznamená, že ich chráni pred každým rizikom, každou výzvou a každým utrpením. Boh nie je úzkostlivý a prehnane ochranársky. Dobre nad tým popremýšľajte: Boh nie je úzkostlivý a prehnane ochranársky, naopak, dôveruje im a každého z nich vyzýva k výške života a poslania. Pomyslime na chlapčeka Samuela, na dospievajúceho Dávida, na mladého Jeremiáša, a predovšetkým pomyslime na tú dievčinu, šestnásť či sedemnásťročnú, ktorá počala Ježiša, na Pannu Máriu. Vkladá dôveru do dievčaťa.

Drahí rodičia, Božie slovo nám ukazuje cestu: nechráňte svoje deti pred každou ťažkosťou a utrpením, ale snažte sa im odovzdať vášeň pre život, zapáliť v nich túžbu nájsť svoje povolanie a prijať to veľké poslanie, ktoré má v úmysle s nimi Boh. Práve tento objav robí Elizea odvážnym, odhodlaným a robí z neho dospelého človeka. Oddelenie sa od rodičov a zabitie volov sú presne tým znamením, že Elizeus pochopil, že teraz je „na rade on“, že je čas prijať Božie povolanie a pokračovať v tom, ako videl konať svojho učiteľa. A bude tak odvážne robiť až do konca svojho života. Drahí rodičia, ak pomôžete svojim deťom objaviť a prijať ich povolanie, uvidíte, že budú „uchvátené“ týmto poslaním a budú mať silu čeliť ťažkostiam života a prekonávať ich.

Chcel by som tiež dodať, že pre vychovávateľa tým najlepším spôsobom, ako pomôcť druhému ísť za svojím povolaním, je prijať s vernou láskou svoje vlastné povolanie. Učeníci videli Ježiša robiť práve toto a dnešné evanjelium nám ukazuje symbolický moment, keď sa Ježiš «pevne rozhodol ísť do Jeruzalema» (Lk 9,51), hoci dobre vie, že tam bude odsúdený a zabitý. A na ceste do Jeruzalema Ježiš zažíva odmietnutie zo strany obyvateľov Samárie, odmietnutie, ktoré vyvoláva rozhorčenú reakciu Jakuba a Jána, avšak Ježiš ho prijíma, pretože je súčasťou jeho povolania: najprv bol odmietnutý v Nazarete – spomeňme si na ten deň v nazaretskej synagóge (porov. Mt 13,53-58) –, teraz v Samárii, a nakoniec bude odmietnutý v Jeruzaleme.

Ježiš to všetko prijíma, pretože prišiel, aby vzal na seba naše hriechy. Rovnako nie je pre deti nič povzbudivejšie, ako keď vidia, že ich rodičia berú svoje manželstvo a rodinu ako poslanie, verne a trpezlivo napriek ťažkostiam, smutným chvíľam a skúškam. A to, čo sa udialo Ježišovi v Samárii, sa deje v každom kresťanskom povolaní, aj v tom rodinnom. Poznáme to všetci: prídu chvíle, keď človek musí vziať na vlastné plecia tie prejavy odporovania, uzavretosti a nepochopenia, ktoré vychádzajú z ľudského srdca, a s Kristovou milosťou ich premeniť na prijatie druhého, na nezištnú lásku.

A na ceste do Jeruzalema, hneď po tejto epizóde, ktorá nám v istom zmysle opisuje „Ježišovo povolanie“, nám Evanjelium predstavuje tri ďalšie tri prípady povolania, tri volania tých, čo tiež ašpirujú na Ježišových učeníkov. Prvý z nich je vyzvaný, aby nehľadal stabilný príbytok a zabezpečenie, keď chce nasledovať Učiteľa. Lebo on v skutočnosti «nemá kde hlavu skloniť» (Lk 9,58).

Nasledovať Ježiša znamená dať sa do pohybu a byť neustále v pohybe, neustále „na ceste“ s ním uprostred udalostí života. Akou veľkou pravdou je toto pre vás, ktorí ste v manželstve! Aj vy ste prijatím povolania do manželstva a rodiny opustili svoje „hniezdo“ a vydali sa na cestu, ktorej všetky etapy ste nemohli poznať dopredu, a ktorá vás neustále udržiava v pohybe, so stále novými situáciami, nečakanými udalosťami, prekvapeniami, niektorými aj bolestnými. Taká je cesta s Pánom. Je dynamická, nepredvídateľná a vždy je to úžasné objavovanie. Pamätajme, že odpočinok každého Ježišovho učeníka spočíva práve v každodennom plnení Božej vôle, nech je akákoľvek.

Druhý učeník je vyzvaný, aby sa „nevracal pochovať si svojich mŕtvych“ (v. 59-60). Nejde tu o porušenie štvrtého prikázania, ktoré zostáva vždy platné a je to prikázanie, ktoré nás tak veľmi posväcuje, ale ide tu o pozvanie, aby sme v prvom rade dodržiavali prvé prikázanie: milovať Boha nadovšetko. Tak je to aj v prípade tretieho učeníka, ktorý je povolaný nasledovať Krista rozhodne a celým srdcom, bez toho, aby sa „obzeral späť“, dokonca ani aby sa rozlúčil so svojimi príbuznými (porov. v. 61-62)

Drahé rodiny, aj vy ste pozvané nemať iné priority, „neobzerať sa späť“, to znamená nebanovať za životom, aký bol predtým, za slobodou predtým s jej klamlivými ilúziami: život skamenieva, keď neprijíma novosť Božieho povolania, banujúc za minulosťou. A táto cesta nariekania nad minulosťou a neprijatia tých nových vecí, ktoré nám Boh posiela, z nás robí skameneliny, vždy nás robí tvrdými, neľudskými. Keď Ježiš volá, aj do manželstva a do rodiny, žiada od nás hľadieť vpred a vždy kráča pred nami, vždy nás predchádza v láske a službe. Kto ho nasleduje, nezostane sklamaný!

Drahí bratia a sestry, všetky čítania dnešnej liturgie prozreteľnostne hovoria o povolaní, ktoré je práve témou tohto Desiateho svetového stretnutia rodín: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. S mocou tohto Slova života vás povzbudzujem, aby ste odhodlane pokračovali na ceste rodinnej lásky a zdieľali so všetkými členmi rodiny radosť z tohto povolania. A nie je to cesta ľahká, nie je to ľahké kráčanie: budú tam tmavé chvíle, momenty ťažkostí, kde si pomyslíme, že všetko je v koncoch. Nech je láska, ktorú vzájomne prežívate, vždy otvorená, extrovertná, schopná „dotknúť sa“ tých slabších a zranených, ktorých stretáte na ceste: krehkých na tele a krehkých na duši. Totiž láska, aj tá rodinná, sa očisťuje a posilňuje, keď sa dáva.

Staviť na rodinnú lásku je odvážne: zosobášiť sa si vyžaduje odvahu. Vidíme toľko mladých ľudí, ktorí nemajú odvahu sa oženiť, a koľkokrát mi nejaká matka povie: „Robte niečo, porozprávajte sa s mojím synom, čo sa nemá do ženenia, má 37 rokov!“ – „Ale, pani, nežehlite mu košele, sama ho začnite trochu posielať preč, nech vyjde z hniezda.“ Pretože rodinná láska pobáda deti lietať, učí ich lietať a pobáda ich lietať. Nie je majetnícka: je vždy slobodná. A potom, v ťažkých chvíľach, v krízach – všetky rodiny majú krízy – prosím, nevyberajte si ľahkú cestu: „vrátim sa k mame“. Nie tak. Pokračujte v tejto odvážnej stávke. Budú ťažké chvíle, budú tvrdé momenty, ale vždy vpred, neustále. Tvoj manžel, tvoja manželka má tú iskru lásky, ktorú ste cítili na začiatku: nechajte ju vystúpiť z vnútra, nanovo objavte lásku. A to vám v čase krízy veľmi pomôže.

Cirkev je s vami, ba Cirkev je vo vás! Cirkev sa v skutočnosti zrodila z rodiny, tej nazaretskej, a tvoria ju hlavne rodiny. Nech vám Pán pomáha každý deň zotrvať v jednote, v pokoji, v radosti, a aj vo vytrvalosti v náročných chvíľach, tej vernej vytrvalosti, ktorá nám dáva žiť lepšie a ukazuje všetkým, že Boh je láska a spoločenstvo života.

 

zdroj: vaticannews.va

 

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondrej v Chmeľnici na: https://youtu.be/WmUCLRo_0os

 

 

Aktuality

 

26. 6. 2022

Kurz Safeguarding 2022/2023

/ Rubrika: Aktuality

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregorovou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

 
Celý príspevok

26. 6. 2022

Zbierka školských pomôcok už po 13. krát

/ Rubrika: Aktuality

V lete na školu veľmi nemyslíme, no sú rodiny, ktoré sa na september musia finančne pripravovať už v lete. Aj preto sa Spišská katolícka charita rozhodla zapojiť do 13. ročníka Zbierky školských pomôcok.

 
Celý príspevok

26. 6. 2022

Potrat nie je východisko - Аборт - не выход.

/ Rubrika: Aktuality

Аборт - не выход. Вместе найдём лучшее решение.
Potrat nie je východisko. Hľadajme lepšie riešenie. Мы поможем Вам. Звоните или пишите. Отвечаем на украинском и русском языках. Pomôžeme vám. Zavolajte alebo napíšte. Odpovedáme v ukrajinskom aj ruskom jazyku. ​Ми тут для Вас.Мы здесь для Вас.Sme tu pre vás.

 
Celý príspevok

19. 6. 2022

Môžem? Ďakujem. Prepáč.

/ Rubrika: Aktuality

Pred nami je posledná z prípravných tém na Svetové stretnutie rodín v Ríme, ktoré sa
uskutoční už na budúci týždeň od 22. – 26. júna. Mottom celosvetového stretnutia je
„Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Aj touto poslednou témou, prítomnou
v prípravných katechézach chceme prispieť k tomu, aby sa láska v našich manželstvách
a rodinách prežívala v duchu celoživotného povolania, t. j. v duchu kráčania a napredovania
na ceste svätosti. Obsahom dnešného zamyslenia sa sú tri „čarovné slová“ – môžem?,
ďakujem, prepáč – vďaka ktorým sa udržujú, budujú a upevňujú vzťahy v našich rodinách
a to aj napriek ich krehkosti.

 
Celý príspevok

28. 5. 2022

Starí rodičia a seniori

/ Rubrika: Aktuality

Svetové stretnutie rodín v Ríme sa blíži a my pokračujeme v našej príprave naň i na
stretnutia rodín v našich diecézach predposlednou témou. Dnes sa zamyslíme nad darom,
akým sú pre naše rodiny, Cirkev i spoločnosť starí rodičia a seniori.

 
Celý príspevok

2. 5. 2022

Dni Spišského Jeruzalema 2022

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne pozývame všetkých na 9. ročník duchovno - kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 27. - 29. mája 2022 na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí.

 

 
Celý príspevok

2. 5. 2022

Rozhlasová púť Staré Hory 2022

/ Rubrika: Aktuality

K histórii Rádia LUMEN neodmysliteľne patrí putovanie do Krakova. Tento rok sme tam opäť nemohli vyraziť. Pozývame vás na stretnutie na Starých Horách v sobotu 14. mája. Prvá púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa uskutočnila pred 18 rokmi. Dúfame, že na budúci rok sa v Krakove už opäť zídeme. Tohto roku budeme srdcom pri Božom milosrdenstve na pútnickom mieste Staré Hory. 14.mája 2022 si pôjdeme uctiť Pannu Máriu Starohorskú. 

 
Celý príspevok

25. 4. 2022

Otvorenie sezóny a požehnanie motocyklov 2022

/ Rubrika: Aktuality

V sobotu 7. mája bude otvorenie Motorkárskej sezóny. Akcia začína o 13.00 hod. modlitbou pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici ako každý rok.

 
Celý príspevok

5. 3. 2022

Oznam Sväté prijímanie

/ Rubrika: Aktuality

Drahí bratia a sestry, v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.

 
Celý príspevok

5. 3. 2022

Urobiť lásku normálnou

/ Rubrika: Aktuality

Boh sa rozhodol, že sa narodí v ľudskej rodine, ktorú vytvoril on sám. Dal jej vzniknúť v jednej zapadnutej dedine na periférii Rímskeho impéria. Nie v Ríme, nie v nejakom veľkom meste, ale na takmer neviditeľnej periférii. Práve tam, na tejto periférii, sa začali najsvätejšie a najlepšie dejiny, dejiny Ježiša medzi ľuďmi!

 
Celý príspevok

5. 3. 2022

2% pre katechézu v Spišskej diecéze

/ Rubrika: Aktuality

Drahí priatelia, milí podporovatelia, prosíme vás aj tento rok o pomoc formou poukázania vašich 2% pre dielo katechézy v našej diecéze. Tento váš dar je pre nás každý rok veľkou pomocou a zároveň vyjadrením vašej dôvery pre naše úsilie. Týmto spôsobom máte takisto podiel na ohlasovaní evanjelia v našich školách a farnostiach. Úprimne a s pokorou vám za to ďakujeme.

 
Celý príspevok

4. 3. 2022

Posolstvo Svätého Oca na pôstne obdobie 2022

/ Rubrika: Aktuality

Pôstna doba je najvhodnejším časom na osobnú aj spoločenskú obnovu, ktorá nás povedie k Ježišovej Veľkej noci, jeho smrti a zmŕtvychvstaniu. Na našej pôstnej ceste v roku 2022 bude pre nás dobré, ak sa zamyslíme nad výzvou sv. Pavla Galaťanom: „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ .

 
Celý príspevok

4. 3. 2022

Pôstna krabička 2022

/ Rubrika: Aktuality

Pôstna krabička je kampaň Slovenskej katolíckej charity spojená s verejnou zbierkou na pomoc deťom a ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách.

 
Celý príspevok

27. 2. 2022

Podporme Ukrajinu

/ Rubrika: Aktuality

„Každá vojna je tragédiou ľudstva, nemala by však byť prehrou ľudskosti. Vojna prináša mrzačenie a ničenie, s následkami ktorých sa budú opäť vyrovnávať ďalšie generácie, pýtajúc sa, čo sme my – ich predkovia – spravili preto, aby sa konfliktu predišlo alebo aby sme pomohli,“

 
Celý príspevok

6. 2. 2022

Plodnosť nie je problém ale dar

/ Rubrika: Aktuality

Na kurz je potrebné sa prihlásiť najneskôr 10 dní PRED začiatkom jeho konania či už registráciou na stránke www.lpp.sk alebo na kontaktnej adrese zverejnenej na facebookovej stránke LPP. Lektorský pár kurzu vás bude obratom kontaktovať a potvrdí vám vašu registráciu, nakoľko počet účastníkov jedného kurzu je limitovaný.

 
Celý príspevok

6. 2. 2022

DIECÉZNY VÝSTUP - CHATA PRI ZELENOM PLESE

/ Rubrika: Aktuality

Poď objavovať veľkosť nášho Boha v kráse jeho prírody. Túto zimu sme sa rozhodli vystúpiť na Chatu pri Zelenom plese (1551 m. n m.). Začíname sv. omšou 19. 2.  2022 (sobota) v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Lomnici o 7:30 hod.

 
Celý príspevok

30. 1. 2022

Ďakovná púť za návštevu

/ Rubrika: Aktuality

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022

 
Celý príspevok

30. 1. 2022

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity

/ Rubrika: Aktuality

Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je načase začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď pandémia skončí – lebo raz sa tak určite stane. Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám – našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko (desiatok) rokov?

 
Celý príspevok

16. 1. 2022

Slovensko na kolenách

/ Rubrika: Aktuality

Slovensko na kolenách je modlitebná iniciatíva viacerých kňazov a laikov, ktorí sa chcú každý mesiac stretávať na kolenách v modlitbe pred Pánom. Celá táto myšlienka sa zrodila v modlitbe a túžbe spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná – sila pokánia a modlitby na kolenách. Veríme, že je to Boh sám, ktorý nás všetkých pozýva skloniť sa pred Ním, a preto je tu pozvánka aj pre teba. (Zatiaľ online cez tento web, neskôr veríme, že aj osobne v kostole v Poprade.) Táto modlitbová aktivita je pod záštitou Spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša

 
Celý príspevok

16. 1. 2022

Nedeľa Božieho slova

/ Rubrika: Aktuality

Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok na Tretiu nedeľu v Cezročnom období, pripomína všetkým pastierom i veriacim význam a hodnotu Svätého písma pre kresťanský život, ako aj vzťah medzi Božím slovom a liturgiou: „Ako kresťania sme jeden ľud, ktorý kráča dejinami, posilňovaný prítomnosťou Pána uprostred nás, ktorý k nám hovorí a živí nás.

 
Celý príspevok

29. 12. 2021

Vianočná hudobná koleda 2021

/ Rubrika: Aktuality

Partia ľudí z SOŠ technickej si pre Vás pripravila vianočnú pieseň, prostredníctvom ktorej Vám v mene celého kolektívu SOŠT prajeme požehnané VIANOČNÉ SVIATKY a šťastný NOVÝ ROK 2022. Užite si sviatky v kruhu najbližších!

 
Celý príspevok

12. 12. 2021

Kto dá prístrešie Svätej rodine

/ Rubrika: Aktuality

Pobožnosť pre rodiny na 9 dní pred Vianocami. Pobožnosť sa dá využiť aj so stretkom prípadne aj iba v jednej rodine. U nás v Chmeľnici sa bude konať každý deň večer v našom kostole o 19:00 hod online.

 
Celý príspevok

27. 11. 2021

Advent 2021

/ Rubrika: Aktuality

Do zmätku a úzkosti, strachu a neistoty súčasnosti nám zaznieva presvedčivé uistenie o tom, že Pán je blízko a Boží prísľub spásy sa napĺňa. Aj naše oťažené a uväznené srdcia vzbudzujú súcit a milosrdenstvo v srdci Boha a pohýnajú ho, aby zasiahol a ujal sa nás v našej biede a hriechu.

 
Celý príspevok

27. 11. 2021

Advent 2021 s Konferenciou biskupov Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. 
Projekt bude trvať od 28. novembra do 24. decembra 2021 (Štedrého dňa). Spojený bude s myšlienkami, ktoré nadväzujú na Evanjelium dňa. Budú v duchu myšlienky Živé Evanjelium: Kráčame s Ježišom. Myšlienky budú obrázkoch, ktorý dostanú prihlásení na e-mail. Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Vianoce. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

 
Celý príspevok

24. 11. 2021

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci 2021

/ Rubrika: Aktuality

Latinské slovo „adventus“ v preklade znamená „príchod.“ Štyri sviece symbolizujú štyri nedele Adventu. Adventný veniec má tvar kruhu, lebo má pripomínať návrat Pána Ježiša. Zelená farba venca je symbolom nádeje a života v Kristovi, ktorý nikdy nezaniká. Keď zažíname postupne každú nedeľu o jednu sviecu viac, pripomíname si rastúce túžobné očakávanie celého ľudstva na príchod Mesiáša.

 
Celý príspevok

20. 11. 2021

Adventný večer bez elektriny

/ Rubrika: Aktuality

Pomodlite sa spoločne ruženec svetla. Začnite v úplnej tme a po každom desiatku/ “zdravase“ zapáľte o sviečku navyše. Tak ako sviečky rozžiarili miestnosť, aj modlitba dokáže rozžiariť náš život radosťou. Rovnako aj adventný veniec žiari tým jasnejšie, čím bližšie sú Vianoce a narodenie Ježiška, ktorý sa môže v našom srdci narodiť hoci aj každý deň a vstupenkou doň môže byť napríklad modlitba ruženca. 

 
 
Celý príspevok

13. 11. 2021

Kurzy prípravy na manželstvo 2022

/ Rubrika: Aktuality

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Na našich stránkach vám ponúkame niekoľko informácií o tom, ako sa na manželstvo môžete dobre pripraviť pomocou kurzov prípravy na manželstvo.

 
Celý príspevok

19. 9. 2021

Diecézna škola viery IV. ročník

/ Rubrika: Aktuality

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.

 
Celý príspevok

19. 9. 2021

Ako pozerať doma prenos sv. omše

/ Rubrika: Aktuality

Milí veriaci, pri sledovaní svätej omše z domu, treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista. Našu snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby.

 
Celý príspevok

4. 8. 2021

"S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom"

/ Rubrika: Aktuality

Logo znázorňuje tému návštevy: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom". V jeho spodnej časti je vyobrazená cesta, ktorá smeruje ku krížu. Okolo nej srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého Jozefa a Panny Márie, patrónky Slovenska, k Pánu Ježišovi. Sedem hviezd pripomína meno, ktorým ľudia tradične nazývajú Pannu Máriu: „Sedembolestná". Jednotlivé súčasti loga majú bielu, modrú a červenú farbu slovenskej vlajky, ako aj bielu a žltú farbu vatikánskej vlajky. 

 
Celý príspevok