Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 

Dôstojnosť a poslanie ženy – aprílový úmysel Svätého Otca

ruzomberska-madona.jpg

V tomto mesiaci nás pápež František pozýva modliť sa za dôstojnosť a poslanie žien. Prostredníctvom Apoštolátu modlitby vyzýva: „Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.

Drahí bratia a sestry!

Pred niekoľkými dňami, 8. apríla 2024, bol publikovaný dokument Dikastéria pre náuku viery s názvom Dignitas infinita - Nekonečná dôstojnosť. Toto rozsiahle vyhlásenie je prejavom záujmu Svätého Otca Františka o všeľudsky dôležitú otázku. Ide o človeka, o samotnú jeho ľudskú dôstojnosť. Cirkev v mene svojho Bohom zvereného poslania a v mene zdravého rozumu hovorí, že každý človek bez rozdielu a bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, má nespochybniteľnú, neodňateľnú a nescudziteľnú ľudskú dôstojnosť.

Medzi ťažkými porušovaniami ľudskej dôstojnosti a útokmi na antropologický základ ľudskej spoločnosti sú viaceré, ktorých priamou či nepriamou obeťou je žena. Znevýhodňovanie, násilie na ženách, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne zneužívanie, prostitúcia, nútenie k potratu, feminicídium, čiže selektívna eliminácia žien, prenajímanie maternice alebo tzv. surogátne materstvo. Útokmi na ľudskú dôstojnosť je aj ideologické zotieranie pohlavnej rozdielnosti a presadzovanie genderovej teórie či praktizovanie zmeny pohlavia.

Za čo konkrétne sa modlíme na podnet pápeža Františka v tomto mesiaci? Nie len aby nejaké vzdialené kultúry a civilizácie zmenili svoje chybné postoje voči ženám. A nejde tu iba o boj proti škodlivým ideologickým pozíciám. Ide tu o nás. Ide tu o spravodlivosť a o lásku. Ide o verejnú, ale aj o súkromnú sféru, o postoje a o svedomie každého z nás.

O tom, či sa nejakému človeku alebo skupine ľudí prizná alebo neprizná ľudská dôstojnosť, nesmie rozhodovať svojvôľa jednotlivca či mocenské skupinové záujmy v mene „práva silnejšieho“. Práve rešpektovanie dôstojnosti a práv slabšieho je indikátorom etického a morálneho zdravia spoločnosti. Bez dôsledného rešpektovania ľudskej dôstojnosti sa spoločnosť rozpadá, poškodzuje svoju budúcnosť, upadá v nej nádej. 

Dôstojnosť ženy je niečo posvätné. Je to Boží dar pre ľudstvo. Sv. Ján Pavol II. v apoštolskom liste o dôstojnosti a povolaní ženy Mulieris dignitatem (1988) píše: „Dôstojnosť ženy sa úzko spája s láskou, ktorú prijíma vzhľadom na samu ženskosť, ako aj s láskou, ktorú opätuje ... Morálna sila ženy, jej duchovná moc sa spája s vedomím, že Boh jej osobitným spôsobom zveruje človeka, ľudskú bytosť ... dokonca i v podmienkach spoločenskej diskriminácie, v akých sa môže ocitnúť.“ (č. 30)

Od roku 1948 platí Všeobecná deklarácia ľudských práv: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach“ (čl. 1), a to „bez akéhokoľvek rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia“ (čl. 2).

Platí táto deklarácia OSN len na papieri? Žena to stále má zložitejšie s pracovnými príležitosťami, neraz má menšiu mzdu za rovnaký výkon. Jej starostlivosť o deti a možné ďalšie materstvo sú v očiach zamestnávateľa znevýhodnením. Ak ide žena do politiky, musí obetovať viac než muž. V niektorých krajinách sú ženy znevýhodnené aj v prístupe ku vzdelaniu.

Hoci už nie je výnimkou, že manželia si dokážu rozdeliť záťaž v domácnosti, zamestnanú mamu doma zvyčajne čaká „druhá šichta“. Spomínaná deklarácia pritom hovorí, že „každý má právo na odpočinok,“ (čl. 24) a „materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc“ (čl. 25). Musí žena platiť dvojitú daň - z práce i z odpočinku?

Muž a žena majú svoje zásadné odlišnosti, ale ako hovorí Svätý Otec, „rozdielnosť nemusí vyústiť do nerovnosti, ale do väčšieho vzájomného uznania“ (Príhovor Nadácii Centesimus Annus, 11. marca 2023).

Na správny vzťah muža a ženy útočia ideológie. Pápež František upozorňuje na rozličné formy„ideológie, všeobecne nazývanej gender, ktorá neguje rozdielnosť a prirodzenú reciprocitu muža a ženy. Projektuje spoločnosť bez pohlavných rozdielov a vyprázdňuje antropologický základ rodiny“ (Amoris laetitia, 56 - 2015).

Dnes je v móde zavádzať „nové práva“, dokonca aj na pôde OSN. Napr. pseudoprávo na potrat sa prezentuje ako podmienka emancipácie ženy. Neplatí ani argument, že v kultúrach s prenatálnou selekciou chlapcov je to nabrúsený bumerang proti samotnej žene? Pre dôstojnosť ženy by bolo potrebné niečo celkom iné, napr. zákaz „prenajímania maternice“. Na začiatku tohto roka o tom hovoril pápež František veľmi dôrazne pri stretnutí s členmi diplomatického zboru.

Tzv. surogátne materstvo ťažko zraňuje dôstojnosť ženy i dieťaťa: „Dieťa je vždy darom a nikdy nie predmetom zmluvy. Preto vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby sa zaviazalo k všeobecnému zákazu tejto praxe.“ (Príhovor diplomatickému zboru akreditovanému pri Svätej stolici, 8. jan. 2024)

Vo Vatikáne sa nedávno konala na túto tému aj vedecká konferencia. Prax náhradného materstva porušuje dôstojnosť dieťaťa i samotnej ženy, ktorá je k nemu donútená alebo sa mu slobodne rozhodne podriadiť. Spomenutý vieroučný dokument Dignitas infinita o tom hovorí jasne: „Touto praxou sa žena odpútava od dieťaťa, ktoré v nej rastie, a stáva sa len prostriedkom podriadeným zisku alebo svojvoľnej túžbe iných. To je v každom prípade v protiklade so základnou dôstojnosťou každej ľudskej bytosti a jej právom byť vždy uznávaná sama za seba a nikdy nie ako nástroj na niečo iné.“ (Dignitas infinita, č. 50).

Keď pápež František poukazuje na dôstojnosť ženy, zdôrazňuje jej špecifickú a nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti i v Cirkvi. S pohľadom upretým na Pannu Máriu opakuje, že „Cirkev je žena“. Keď hovorí o potrebe „demaskulinizácie Cirkvi“, čiže o zmene jej príliš mužsky vyznievajúcich prejavov, nie je to feminizmus, ale docenenie špecifického príspevku ženy.

V súvislosti s aprílovým modlitbovým úmyslom Svätého Otca si položme otázku: Nežijeme aj my v civilizácii zvýhodňovania muža? Nemáme v podvedomí takúto mentalitu? Dôstojnosť a hodnotu ženy si potrebujeme uvedomovať všetci, muži i ženy, a správať sa podľa toho v súkromnej i verejnej sfére.

Ak dôkladne uvažujeme nad touto témou, privádza nás to k modlitbe. Môžeme sa inšpirovať slovami sv. Jána Pavla II.:

„Dôstojnosť každého človeka a povolanie, ktoré zodpovedá tejto dôstojnosti, majú svoju poslednú príčinu v spojení s Bohom. Mária – biblická žena – je najdokonalejším vyjadrením tejto dôstojnosti a tohto povolania.“ (Mulieris dignitatem, 5)

Toľko v súvislosti modlitbovou výzvou pápeža Františka na apríl: „Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.“

Pamätajme zároveň aj na úmysel našich biskupov na tento mesiac: „Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.

 

zdroj: vaticannews.va 


Aktuality

 

14. 4. 2024

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA KAPITULE 2024

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne vás všetkých pozývame prežiť s nami Deň otvorených dverí v našom kňazskom seminári. Tešíme sa na vás.

 
Celý príspevok

14. 4. 2024

CARLOVA KVAPKA KRVI

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame niekoľkonásobných, no najmä prvodarcov krvi ako aj širokú verejnosť na celodiecézne podujatie pod názvom CARLOVA KVAPKA KRVI pri príležitosti  33. výročia narodenia Bl. Carla ACUTISA – prvého mileniála, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného.

 
Celý príspevok

7. 4. 2024

2. veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

/ Rubrika: Aktuality

Jedno srdce a jedna duša, vydávanie svedectva o zmŕtvychvstaní a fakt, že nikto nebol v núdzi, nám predstavujú ťažiskové momenty tejto správy. Je to stručný opis štýlu života vyplývajúceho zo skúsenosti viery vo vzkriesenie Ježiša Krista.

 
Celý príspevok

31. 3. 2024

Diecézne stretnutie mládeže 06.apríla 2024

/ Rubrika: Aktuality

Drahí mladí priatelia, spolu s otcom biskupom Františkom Vás pozývame na Diecézne stretnutie mládeže s názvom 99+1. Tešíme sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024 v čase od 9:30 do 16:00. Pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Toto stretnutie môže byť príležitosťou navzájom sa povzbudiť na spoločnej ceste viery.

 
Celý príspevok

21. 1. 2024

Diecézny výstup mladých 27.január 2024

/ Rubrika: Aktuality

Ako už býva zvykom, aj túto zimu sme sa rozhodli zorganizovať Diecézny výstup mladých. Naším cieľom sa tentokrát stane Popradské pleso. Stretneme sa v sobotu 27.1.2023 o 8:00 pri zastávke zubačky na Štrbskom Plese. Predpokladaný návrat späť je o 13:00.

 
Celý príspevok

18. 11. 2023

Diecézna adorácia 2023

/ Rubrika: Aktuality

Milí veriaci, srdečne Vás pozývame na diecéznu adoráciu s názvom "Ježišova cesta", ktorá sa bude konať 02. decebra 2023 o 17.00 hod.

 
Celý príspevok

11. 11. 2023

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2024

/ Rubrika: Aktuality

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.

 
Celý príspevok

5. 11. 2023

BISKUPSKÝ ERB MONS.FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO

/ Rubrika: Aktuality

Každý biskup má svoj vlastný erb a tiež motto, ktoré reprezentuje jeho osobu v cirkevnom živote. Nový erb, ktorý bude mať František Trstenský, predstavuje jeho osobný príbeh a duchovné ideály. Symbolizuje osobnú a diecéznu spiritualitu a postavenie v cirkevnej hierarchii.

 
Celý príspevok

29. 10. 2023

DEKANÁTNE STRETNUTIA MLÁDEŽE 25.11.2023

/ Rubrika: Aktuality

V našej spišskej diecéze chceme pozvať mladých na dekanátne stretnutia. Je to aj veľkou túžbou nášho nového diecézneho otca biskupa Františka, aby mladí ľudia aj takto pocítili, že majú osobitné miesto v Cirkvi i vo farnosti, a že sú jej neodmysliteľnou súčasťou. Toto podujatie je súčasťou Týždňa Cirkvi pre mládež na Slovensku.

 
Celý príspevok

22. 10. 2023

GODZONE TOUR 2023

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne Ťa pozývame ťa na Godzone tour 2023! Na Godzone tour zažiješ originálny hudobno-tanečný program, vypočuješ si skutočné príbehy ľudí zo života s Bohom, uvidíš inovatívnu video-produkciu a mnoho ďalšieho. VSTUP JE ÚPLNE ZDARMA!

 
Celý príspevok

18. 10. 2023

Misijná nedeľa – 22. október 2023

/ Rubrika: Aktuality

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa v tomto roku bude sláviť Misijná nedeľa 22. októbra. Cirkev je viac ako náš kostol, do ktorého pravidelne chodíme. Cirkev je celosvetové spoločenstvo. Misijnú nedeľu slávia farnosti celého sveta, aj tie najchudobnejšie. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete.

 
Celý príspevok

7. 10. 2023

Ukončenie motrkárskej sezóny

/ Rubrika: Aktuality

Rímskokatolícka farnosť Kolačkov a Chmeľnica Vás srdečne pozývajú na slávnostné ukončenie motorkárskej sezóny s požehnaním medajlónikov sv. Krištofa. Zraz v sobotu 14. októbra 2023 o 13.00 hod. pred kostolom sv. Michala, archanjela v obci Kolačkov.

 
Celý príspevok

30. 9. 2023

Koncert - Kolačkovská kalvária - nedeľa 1.10.2023

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne pozývame do Kolačkova na koncert, ktorý sa uskutoční na Kolačkovskej kalvárii v nedeľu 01. októbra 2023 so začiatkom o 15.00 hod.

 
Celý príspevok

30. 9. 2023

Program AMORIS pre manželov v Starej Ľubovni

/ Rubrika: Aktuality

Milí manželia, pozývame vás na Program AMORIS pre manželov zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Miesto konania: ZŠ a MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa Dátum a čas: 14. a 15. október, od 14.00 - 17.30 hod.

 
Celý príspevok

30. 9. 2023

NOVÝ DIECÉZNY SPIŠSKÝ BISKUP

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 8. septembra 2023, na sviatok Narodenia Panny Márie, vymenoval Svätý Otec František nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním dp. prof. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

 
 
Celý príspevok

1. 5. 2023

Pozvánka od biskupov na Svetové dni mládeže 2023

/ Rubrika: Aktuality

Zakladateľom a prvým usporiadateľom Svetových dní mládeže bol sv. Ján Pavol II.  Jeho cieľom bolo umožniť osobné stretnutie s Kristom, ktorý mení životy; priniesť pokoj, jednotu a bratstvo do krajín a národov prostredníctvom mládeže, ktorá ju zastupuje práve na týchto dňoch. Okrem toho rozvíja aj spôsoby novej evanjelizácie určenej mladým ľuďom.

 
Celý príspevok

1. 5. 2023

Misijná púť detí v Levoči 2023

/ Rubrika: Aktuality

Celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

 
Celý príspevok

1. 5. 2023

Modlitebný deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete

/ Rubrika: Aktuality

Všetkých nás sa dotýka vážna situácia, ktorá dnes ohrozuje pokoj a mier na celom svete, zvlášť teraz na Ukrajine. Panna Mária vo Fatime prosila deti, aby sa modlili sv. ruženec za ukončenie vojny a prevenciu pred novou. Svätý Otec František zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Radi by sme v týchto intenciách pozvali všetky deti, mládež a rodiny k modlitbe za pokoj a mier vo svete, za ukončenie vojen.

 
Celý príspevok

25. 4. 2023

Deň otvorených dverí kňazského seminára 2023

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí - 30.4.2023 - do kňazského seminára.

 
Celý príspevok

16. 4. 2023

Otvorenie sezóny a požehnanie motocyklov 2023

/ Rubrika: Aktuality

V sobotu 29. aprílaa bude otvorenie Motorkárskej sezóny. Akcia začína o 14.00 hod. na nádvorí pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici ako každý rok. Samozrejme do tejto akcie sa môžu zapojiť iba tí, ktorí majú svoj stroj v poriadku po zákonnej stránke: prihlásený, zaplatená poistka ako aj platné STK a zároveň sú držitelia vodičského oprávnenia k tomuto stroju na ktorom prídu.
Žiadne deti a babety a „krosky“!!!

Priniesť dobrú náladu a potom sa spraví výjazd!

 
Celý príspevok

12. 3. 2023

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2023

/ Rubrika: Aktuality

Pôstna askéza je úsilím, vždy povzbudzovaným milosťou, o prekonanie nedostatkov našej viery a toho, čo nám bráni nasledovať Ježiša na ceste kríža. Presne to potreboval Peter a ostatní učeníci. Aby sme hlbšie spoznali Učiteľa a plnšie pochopili a prijali tajomstvo Božej spásy uskutočnenej v úplnom darovaní seba samého z lásky, musíme sa ním nechať zaviesť do ústrania a do výšin, odpútajúc sa od priemernosti a márnosti.

 
Celý príspevok

3. 3. 2023

Pôstna krabička 2023

/ Rubrika: Aktuality

Poslaním zbierky Pôstna krabička je vytvárať príležitosti pre chudobných v krajinách subsaharskej Afriky. Ďakujeme, že pomáhate meniť životy detí k lepšiemu a podporujete ich vzdelanie, zdravie a pravidelné stravovanie. 

 
Celý príspevok

25. 2. 2023

DUCHOVNÁ OBNOVA MEDŽUGORIE

/ Rubrika: Aktuality

Súčasťou a podstatou Medžugoria je každodenný večerný program, ktorý v letnom období začína o 18:00 modlitbou dvoch ružencov a následne svätou omšou. Svätá omša je prekladaná do slovenského jazyka.

 
Celý príspevok

25. 2. 2023

SPOLOČNE DO LISABONU---CEZ RUŽOMBEROK

/ Rubrika: Aktuality

Váhaš, či ísť na Svetové dni mládeže do Lisabonu? Chýbajú ti informácie alebo impulz, aby si sa rozhodol „vstať a vykročiť“? Tak práve pre teba organizujeme stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok, na ktorom ti chceme zodpovedať všetky otázky týkajúce sa Svetových dní mládeže, pozvať ťa zažiť ich s nami a stretnúť sa s tebou pri spoločnej modlitbe a agapé.

 
Celý príspevok

4. 2. 2023

Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

/ Rubrika: Aktuality

Niekedy potrebuje človek vojsť do TICHA - a na nejaký čas odísť z kolotoča tohto sveta. Zamyslieť sa nad svojím vzťahom s Bohom, nad svojim životom, správaním, hodnotami, nad otázkami, ktoré má vo svojom vnútri... (A čas strávený v pokojnom prostredí Spišskej Kapituly ti v tom môže určite pomôcť.)

 
Celý príspevok

4. 2. 2023

Slovensko na kolenách 2023

/ Rubrika: Aktuality

Slovensko na kolenách je modlitebná iniciatíva viacerých kňazov a laikov, ktorí sa chcú každý mesiac stretávať na kolenách v modlitbe pred Pánom. Celá táto myšlienka sa zrodila v modlitbe a túžbe spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná – sila pokánia a modlitby na kolenách.

 
Celý príspevok

28. 1. 2023

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023

/ Rubrika: Aktuality

Štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.

 
Celý príspevok

28. 1. 2023

DIECÉZNY VÝSTUP MLÁDEŽE NA TÉRYHO CHATU 11.2.2023

/ Rubrika: Aktuality

Ako už býva zvykom, aj túto zimu sme sa rozhodli zorganizovať diecézny výstup mladých. Tentokrát budeme spoločne kráčať Malou Studenou dolinou – naším cieľom bude Téryho chata. Stretneme sa v sobotu 11.2.2023 o 8:00 hod v novom kostolíku v Starom Smokovci (kostol sv. Petra a Pavla), kde budeme sláviť sv. omšu, po ktorej sa začne výstup.
 

 
Celý príspevok

1. 1. 2023

Vianočná koleda - Dar viery

/ Rubrika: Aktuality

Partia kolegov a žiakov z SOŠ technickej  si pre Vás po roku opäť pripravila vianočnú pieseň  „Dar Viery“. V mene celého kolektívu SOŠT Vám prajeme požehnané VIANOČNÉ SVIATKY a šťastný NOVÝ ROK 2023. Užite si sviatky v kruhu najbližších!

 
Celý príspevok

1. 1. 2023

Rozlúčka s emeritným pápežom Benediktom XVI.

/ Rubrika: Aktuality

95-ročný emeritný pápež Benedikt XVI. zomrel o 9.34 hod. vo svojej vatikánskej rezidencii. Tlačové stredisko Svätej stolice informuje, že od pondelka 2. januára 2023 ráno bude telo emeritného pápeža v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne vystavené na rozlúčku s veriacimi.

 
Celý príspevok