Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 

"Láska a spoločné dobro"

6. katechéza pápeža Františka z cyklu „Uzdraviť svet“

laska-a-spolocne-dobro.jpeg

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Kríza, ktorú prežívame v dôsledku pandémie, zasahuje všetkých; môžeme z nej vyjsť lepší, ak všetci spolu hľadáme spoločné dobro, v opačnom prípade vyjdeme horší. Žiaľ, sme svedkami toho, že vychádzajú najavo čiastkové záujmy. Napríklad, je tu niekto, kto by si chcel privlastniť možné riešenia, ako v prípade vakcín, a potom ich predávať druhým. Niektorí využívajú situáciu, aby vyvolávali rozdelenie: aby hľadali ekonomické či politické výhody, vyvolávajúc či zvyšujúc konflikty. Iní sa jednoducho nezaujímajú o utrpenie druhých, prechádzajú povedľa a idú si svojou cestou (porov. Lk 10,30-32). Sú to ctitelia Poncia Piláta, umývajú si nad tým ruky.

Kresťanská odpoveď na pandémiu a na následné spoločensko-ekonomické krízy sa zakladá na láske, predovšetkým na Božej láske, ktorá nás vždy predchádza (porov. 1 Jn 4,19). On nás miluje ako prvý, on nás vždy predchádza v láske i v riešeniach. Miluje nás bezpodmienečne, a keď túto Božiu lásku prijímame, potom môžeme odpovedať podobným spôsobom. Milujem nielen toho, kto mňa miluje: moju rodinu, mojich priateľov, moju skupinu, ale aj tých, ktorí ma nemilujú, milujem aj tých, ktorí ma nepoznajú, milujem aj tých, ktorí sú cudzinci, a aj tých, ktorí mi dávajú trpieť a ktorých pokladám za nepriateľov (porov. Mt 5,44).

Toto je kresťanská múdrosť, toto je Ježišov postoj. A tým najvyšším bodom svätosti, povedzme to tak, je milovať nepriateľov, a nie je to ľahké. Bezpochyby, milovať všetkých, vrátane nepriateľov, je ťažké – povedal by som, že je to umenie! Avšak umenie, ktorému sa dá naučiť a zdokonaľovať sa. Pravá láska, ktorá nás robí plodnými a slobodnými, je vždy expanzívna a inkluzívna. Táto láska lieči, uzdravuje a robí dobre. Mnohokrát nám viac urobí dobre jeden prejav nežnosti než mnoho argumentov, jedno gesto odpustenia, a nie mnoho argumentov na sebaobranu. Je to inkluzívna láska, ktorá uzdravuje.

Takže, láska sa neobmedzuje na vzťahy medzi dvoma či troma osobami alebo na priateľov či na rodinu, ide ďalej. Zahŕňa občianske a politické vzťahy (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi [KKC], 1907-1912), vrátane vzťahu s prírodou (Enc. Laudato si´ [LS], 231). Pretože sme spoločenské a politické bytosti, jedným z najvyšších prejavov lásky je práve ten spoločenský a politický, ktorý je rozhodujúci pre ľudský rozvoj i pre to, aby sme mohli čeliť akémukoľvek druhu krízy (porov. tamtiež, 231).

Vieme, že láska robí plodnými rodiny i priateľstvá; no dobré je pamätať, že zúrodňuje aj spoločenské, kultúrne, ekonomické a politické vzťahy, umožňujúc nám budovať „civilizáciu lásky“, ako rád hovorieval sv. Pavol VI. (Posolstvo k 10. svetovému dňu pokoja 1. jan. 1977) a v jeho stopách sv. Ján Pavol II. Bez tejto inšpirácie prevláda kultúra egoizmu, kultúra ľahostajnosti, skartovania, čiže odpisovania toho, koho nemám v láske, toho, ktorého nedokážem milovať alebo tých, ktorí sú podľa môjho zdania pre spoločnosť neužitoční.

Dnes pri vstupe mi jeden manželský pár povedal: „Modlite sa za nás, lebo máme postihnutého syna“. Spýtal som sa ich: „Koľko má rokov? – Veľa. – A čo robíte? – Sprevádzame ho, pomáhame mu“. Celý život rodičov je pre toho postihnutého syna. Toto je láska. A nepriatelia, politickí protivníci, sa aj z nášho pohľadu zdajú byť politicky, spoločensky postihnutí, zdajú sa takí. Len Boh vie či takí sú, či nie. My ich však musíme milovať, musíme viesť dialóg, musíme budovať túto civilizáciu lásky, túto civilizáciu politickú, spoločenskú, civilizáciu jednoty celého ľudstva. To je všetko opakom vojen, rozdelení, závistí, aj vojen v rodine. Inkluzívna láska je spoločenská, rodinná, je politická... láska preniká všetko!

Koronavírus nám ukazuje, že skutočné dobro pre každého je dobrom spoločným a nie len individuálnym; a aj obrátene, spoločné dobro je skutočným dobrom pre jednotlivca (porov. KKC, 1905-1906). Ak niekto hľadá len vlastné dobro, je egoistom. Naopak, človek je viac ľudskou osobou, je šľachetnejší, keď vlastné dobro otvorí všetkým, podelí sa s ním. Zdravie, okrem toho, že je individuálne, je tiež verejným dobrom. Zdravá spoločnosť je tá, ktorá sa stará o zdravie všetkých.

Vírusu, ktorý nepozná bariéry, hranice či kultúrne a politické rozdiely, sa musí čeliť láskou bez bariér, hraníc či rozdielov. Táto láska môže generovať spoločenské štruktúry, ktoré nás povzbudzujú skôr k deleniu sa, než ku konkurovaniu, ktoré nám umožňujú začleňovať zraniteľnejších, a nie ich skartovať, a ktoré nám pomáhajú prejaviť to najlepšie z našej ľudskej nátury, a nie to najhoršie. Skutočná láska nepozná kultúru skartovania, nevie, čo to je. Veď keď milujeme a podnecujeme tvorivosť, keď podnecujeme dôveru a solidaritu, práve tam vychádzajú najavo konkrétne iniciatívy pre spoločné dobro (porov. Sv. Ján Pavol II., Enc. Sollicitudo rei socialis, 38).

A toto platí tak na úrovni malých či veľkých komunít, ako aj na medzinárodnej úrovni. To, čo sa robí v rodine, čo sa robí v mestskej štvrti či v dedine, čo sa robí vo veľkomeste i na medzinárodnej úrovni je to isté: je to rovnaké semienko, ktoré vyrastá a prináša ovocie. Ak ty v rodine, v tvojej štvrti začneš so závisťou, s bojom, nakoniec z toho bude „vojna“. Naopak, ak začneš s láskou, deliť sa s láskou a odpustením, potom tam bude láska a odpustenie pre všetkých.

Naopak, ak riešenia na pandémiu prinášajú stopy egoizmu, či už osôb, podnikov alebo národov, azda sa dokážeme vymaniť z koronavírusu, no istotne nie z ľudskej a spoločenskej krízy, ktorú vírus zvýraznil a akcentoval. Takže, buďte pozorní, aby ste nebudovali na piesku (porov. Mt 7,21-27)! Aby sme budovali spoločnosť zdravú, inkluzívnu, spravodlivú a pokojamilovnú, musíme tak robiť na skale spoločného dobra (Sollicitudo rei socialis, 10). Všeobecné dobro je skalou. A toto je úloha nás všetkých, nielen nejakého špecialistu. Svätý Tomáš Akvinský hovoril, že podporovanie všeobecného dobra je povinnosťou spravodlivosti, ktorá zaväzuje každého občana. Každý občan je zodpovedný za spoločné dobro. A pre kresťanov je to aj misia. Ako učí sv. Ignác z Loyoly, zamerať naše každodenné snaženia na všeobecné dobro je spôsob ako prijímať a šíriť Božiu slávu.

Žiaľ, politika sa často neteší dobrej povesti, a vieme prečo. Toto neznamená, že všetci politici by boli zlí, nie, toto tým nechcem povedať. Hovorím len, že žiaľ, politika sa často neteší dobrej povesti. Netreba sa však vzdávať pred touto negatívnou víziou, ale skôr reagovať preukazujúc činmi, že dobrá politika je možná, ba povinná (porov. Posolstvo k Svetovému dňu pokoja 1. jan. 2019) - taká, ktorá kladie do centra ľudskú osobu a spoločné dobro. Ak čítate dejiny ľudstva, nájdete mnoho svätých politikov, ktorí šli touto cestou. Dá sa to v tej miere, v akej každý občan a osobitným spôsobom ten, kto prijme spoločenské a politické záväzky a funkcie, zakorení svoje konanie v etických princípoch a vedie ho sociálna a politická láska. Kresťania, zvlášť laickí veriaci, sú povolaní vydávať o tomto dobré svedectvo, a môžu tak robiť vďaka cnosti lásky k blížnemu, pestujúc jej vnútorný sociálny rozmer.

Je tu teda čas, aby sme dali vzrásť našej sociálnej láske – chcel by som to zdôrazniť: našej sociálnej láske –, s prispením všetkých, počnúc našou maličkosťou. Všeobecné dobro si vyžaduje účasť všetkých. Ak doň každý z nás prispeje svojím dielom a ak nikto nebude ponechaný mimo, budeme môcť obnoviť dobré vzťahy na komunitnej, národnej i medzinárodnej úrovni a aj v harmónii so životným prostredím (porov. LS, 236). Takto sa v našich činoch, aj tých najskromnejších, zviditeľní niečo z Božieho obrazu, ktorý v sebe nosíme, pretože Boh je Trojica, Boh je láska. Toto je tá najkrajšia definícia Boha v Biblii. Dáva nám ju apoštol Ján, ktorý tak veľmi miloval Ježiša: Boh je láska. S jeho pomocou môžeme uzdraviť svetpracujúc všetci spoločne pre všeobecné dobro. Nielen pre moje vlastné dobro, ale pre spoločné dobro všetkých.

 

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondrej v Chmeľnici na: https://youtu.be/SO1I0W8EaGg

 

Aktuality

 

1. 8. 2020

Pamätný deň biskupa jána Vojtaššáka

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8.8.2020 o 10.30 hod. v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby. 

 
Celý príspevok

12. 7. 2020

Časopis KAPITULA 3/2020

/ Rubrika: Aktuality

Dávame do pozornosti nové číslo diecézneho časopisu KAPITULA.

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Loretánske litánie

/ Rubrika: Aktuality

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prvá invokácia bude zaradená po oslovení „Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“
 

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Odpustová slávnosť v Podolínci

/ Rubrika: Aktuality

Otcovia Redemptoristi pozývajú všetkých na odpustovú slávnosť Panny Márie Matky ustavičnej pomoci v sobotu 27.júna 2020, Kláštorný kostol sv.Stanislava Podolínec, 15.00 hod. modlitba sv. ruženca; 15.30 hod. pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci 16.00 hod. slávnostná sv. omša – P. Martin Macko CSsR

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Biskupská vysviacka

/ Rubrika: Aktuality

Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého v marci pápež František vymenoval za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna 2020 o 10:00 v v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. V súvislosti so slávnosťou prinášame niekoľko organizačných pokynov.

 
Celý príspevok

11. 6. 2020

Pozvánka na kňazské vysviacky v jednotlivých diecézach Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Kňazské vysviacky sa chystajú v týchto dňoch v jednotlivých diecézach Slovenska. Pri tejto príležitosti prinášame ich prehľad. Údaje spracovali Katolícke noviny.

 
Celý príspevok

29. 5. 2020

Diecézna škola viery

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít prinášame Vám katechézu "Diecézna škola viery". Jednotlivé dokumenty si môžete pozrieť kliknutím na linku textu alebo prezentácie.

 
Celý príspevok

24. 5. 2020

Otvorenie sezóny a požehnanie motoriek

/ Rubrika: Aktuality

V prísnom režime v sobotu dňa 06. júna 2020 o 11.00 hod na fare pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici sa bude konať slávnostné otvorenie sezóny s požehnaním motoriek. Srdečne pozývame.

 
Celý príspevok

10. 5. 2020

Obráťte sa na našu nebeskú Mamu

/ Rubrika: Aktuality

V tento deň akosi citlivejšie vyslovujeme našim mamám slovo ďakujem. Či je ešte naša mama tu s nami, alebo nás už predišla do večnosti, zverme ju do rúk tej nebeskej. Existencia mamy dáva nášmu chladnému svetu nádej, že existuje čistá láska. Vzťah medzi matkou a dieťaťom je bez pochýb najkrajší vzťah. Hoci pesničky viac ospevujú mileneckú lásku a nech už je láska medzi dievčaťom a chlapcom akokoľvek krásna, dobrá a milá, predsa je len trochu aj sebecká, lebo muž a žena si navzájom spôsobujú veľké šťastie.

 
Celý príspevok

8. 5. 2020

Nové usmernenia o slávení bohoslužieb

/ Rubrika: Aktuality

Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a zodpovedne sa snažili uviesť ich do praxe. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár.

 
Celý príspevok

26. 4. 2020

Novéna o príhovor sv. Korony

/ Rubrika: Aktuality

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák udelil cirkevné schválenie novény o príhovor svätej Korony, patrónky proti chorobám a epidémiám. Modlitba novény je určená za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození koronavírusom. Z nemeckého originálu ju preložila M. Nemčeková. 

 
Celý príspevok

19. 4. 2020

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov.

 
Celý príspevok

12. 4. 2020

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia ani verejné veľkonočné obrady. Vážnosť situácie si vyžiadala chrániť naše životy aj životy druhých.

 
 
Celý príspevok

8. 4. 2020

Usmernenie hlavného hygienika

/ Rubrika: Aktuality

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.

 
Celý príspevok

6. 4. 2020

Veľká noc s TV Lux

/ Rubrika: Aktuality

Milí veriaci využite možnosť sledovať priame prenosy z Vatikánu, zo Slovenska i Svätej zeme prostredníctvom kresťanskej TV LUX.

 
Celý príspevok

6. 4. 2020

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE DOMA - 2020

/ Rubrika: Aktuality

Ako sláviť veľkonočné trojdnie doma, v rodine či osamote? Ponúkame pár inšpirácií a odporúčaní na čas od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele. Vypracovali ich duchovní otcovia z Farnosti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, dekan Ladislav Cichý a kapláni Martin Miškuf a Lukáš Imrich. K materiálom pridali aj tzv. liturgiu domácej cirkvi pre rodiny pre veľkonočné trojdnie, ktorú vypracoval kňaz Spišskej diecézy František Trstenský. 

 
Celý príspevok

5. 4. 2020

Online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici

/ Rubrika: Aktuality

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici si môžete pozrieť na stránke Youtube.

 
Celý príspevok

1. 4. 2020

Slovensko má nového biskupa

/ Rubrika: Aktuality

Spišská Kapitula 25. marca (TK KBS) Pápež František vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Informácie o udelení úplných odpustkov a poznámky ohľadom sviatosti zmierenia

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Modlitba Svätého Otca Františka k Panne Márii, uzdraveniu chorých

/ Rubrika: Aktuality

​Milí veriaci prosíme Vás modlite sa aj Vy spoločne so Svätým Otcom modlitbu za skončenie pandémie a uzdravenie chorých.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Usmernenia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

/ Rubrika: Aktuality

Veľkonočné spovedanie sa v našich farnostiach tohto roku nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom, ale kňazi spovedajú iba vo svojich farnostiach. Zásadným princípom v snahe postupovať premyslene a pokojne je pokyn zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste a aby sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí.

 
Celý príspevok

21. 3. 2020

Zmena časov sv. omší TV LUX

/ Rubrika: Aktuality

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše okrem tradičných časov aj v sobotu ráno, v nedeľu večer a v pracovné dni na poludnie. Od pondelka 23. 3. (vrátane) sa menia časy všetkých večerných svätých omší na 18:30 h !!! Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h

 
Celý príspevok

21. 3. 2020

Pôst a pokánie

/ Rubrika: Aktuality

V týchto dňoch zažívame pôstne obdobie. Je iné ako po minulé roky aj vzhľadom na hrozbu koronavírusu. Ako správne prežiť toto obdobie a ako by malo vyzerať pokánie?

 
Celý príspevok

11. 3. 2020

Mimoriadne vysielanie TV Lux

/ Rubrika: Aktuality

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše okrem tradičných časov aj v sobotu ráno, v nedeľu večer a v pracovné dni na poludnie.

 
Celý príspevok

8. 3. 2020

Úmysel Svätého otca na mesiac marec

/ Rubrika: Aktuality

„Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote.“ To je úmysel Svätého Otca, ktorý v mesiaci marec šíri v jeho mene „Apoštolát modlitby“ - Svetová modlitbová sieť pápeža.

 
Celý príspevok

29. 2. 2020

Post s Konferenciou biskupov Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 26. februára (Popolcovej stredy) do 12. apríla 2020 (Veľkonočnej nedele). de o myšlienky z posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Christus vivit (Kristus žije).Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Veľkú noc. 

 
Celý príspevok

29. 2. 2020

Pôstna krabička pre Afriku 2020

/ Rubrika: Aktuality

Celonárodnú zbierku Pôstnej krabičky organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) už deviaty rok. I tentoraz prichádza s príbehom jedného z detí, o ktoré sa stará v charitných centrách v Ugande a Rwande, a s veľkodušným pôstnym odkazom. 

 
Celý príspevok

10. 2. 2020

Posolstvo Pápeža na Svetový deň chorých 2020

/ Rubrika: Aktuality

Prinášame plné znenie posolstva Svätého Otca Františka k 28. svetovému dňu chorých, v preklade Konferencie biskupov Slovenska. Jeho téma znie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“. Deň chorých sa slávi 11. februára, pri spomienke Lurdskej Panny Márie.

 
Celý príspevok

5. 1. 2020

Posolstvo Svätého Otca Františka k 53. svetovému dňu pokoja

/ Rubrika: Aktuality

Pokoj je vzácne dobro, predmet našej nádeje a túžby celého ľudstva. Nádej na pokoj ako ľudský postoj je poznačená existenciálnym napätím, vďaka ktorému aj často namáhavú prítomnosť „možno prijímať a žiť, ak smeruje k cieľu a ak si týmto cieľom môžeme byť istí, ak je tento cieľ taký veľký, že stojí za námahy spojené s cestou k nemu“.

 
Celý príspevok

10. 11. 2019

Film Vojtaššák: Výzývame občanov Slovenska k modlitbe za blahorečenie biskupa Vojtaššáka

/ Rubrika: Aktuality

Na svete je nový dokumentárno-hraný film o spišskom biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Film v talianskej réžii s názvom „Vojtaššák, dni barbarov“. Autorská dvojica Alberto Di Giglio a Luigi Beneschi sa zamerala na zdroje vnútornej sily Božieho služobníka Jána Vojtaššáka (1877-1965), svedka viery a trpiteľa pod totalitným útlakom komunistického režimu. Biografický príbeh ponúkajú autori divákom ako životnú drámu „jednej z najvýznamnejších osobností Katolíckej cirkvi v Európe v 20. storočí, obdivovanej Jánom Pavlom II., ktorý bol medzi prvými, kto si želal, aby sa vyslovilo jeho meno po rokoch väzenia a desaťročiach zabudnutia“.

 
Celý príspevok