Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

Homília pápeža Františka na slávnosť Turíc:

"Duch Svätý tvorí v Cirkvi jednotu"

homilia-papeza-frantiska-na-slavnost-turic.jpeg

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého slávil pápež František svätú omšu vo Vatikánskej bazilike. O 10. hodine celebroval pri Oltári katedry v zadnej lodi za účasti niekoľkých desiatok veriacich. Prinášame jeho homíliu v plnom znení.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

 

«Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý» (1 Kor 12,4) - takto píše Korinťanom apoštol Pavol. A pokračuje: «Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý». Rozličné a ten istý: Svätý Pavol nástojí na spojení dvojice slov, ktoré sa zdajú byť protichodné. Chce nám povedať, že Duch Svätý je tým jedným, ktorý dáva dohromady rozličné; a že Cirkev sa takto zrodila: my, rozdielni, sme zjednotení Duchom Svätým.

Poďme teda k počiatku Cirkvi, ku dňu Turíc. Pozrime sa na apoštolov: sú medzi nimi jednoduchí ľudia, naučení žiť z práce vlastných rúk, ako rybári, a je tu Matúš, ktorý bol školeným vyberačom daní. Líšia sa ich pôvod i spoločenský kontext, hebrejské mená a grécke mená, temperamenty u niektorých mierne, u iných zápalisté, rozličné vízie a citlivosti. Všetci boli odlišní. Ježiš ich nezmenil, neuniformoval, neurobil z nich sériové modely. Nie. Zachoval ich rôznorodosť a teraz ich zjednocuje pomazávajúc ich Duchom Svätým.

Jednota – ich jednota ako vzájomne odlišných – prichádza s pomazaním. Na Turíce apoštoli porozumejú zjednocujúcej sile Ducha. Vidia ju na vlastné oči, keď všetci, aj keď hovoriac rôznymi rečami, vytvárajú jeden ľud: Boží ľud, stvárnený Duchom, ktorý utkáva jednotu s našimi rozličnosťami, ktorý dáva harmóniu, pretože v Duchu je harmónia. On je harmóniou.

Prichádzame k nám, Cirkvi dneška. Môžeme sa opýtať: „Čo nás zjednocuje, na čom sa zakladá naša jednota?“ Aj medzi nami sú rozdielnosti, napríklad názorov, rozhodnutí, citlivostí. Ale pokušením je vždy brániť vytaseným mečom vlastné idey, veriac, že sú dobré pre všetkých, žijúc v pokoji jedine s tým, kto zmýšľa tak, ako my. A toto je nepekné pokušenie, ktoré rozdeľuje.

Toto je však viera podľa nášho obrazu, a nie je to, čo chce Duch. Takto si môžeme myslieť, že to, čo nás zjednocuje, zhoda vo veciach, ktoré veríme a zhodné správanie. Je tu však oveľa viac: princípom našej jednoty je Duch Svätý. On nám pripomína, že sme predovšetkým milovanými deťmi Boha. V tomto sme všetci rovnakí, i keď sme každý iný. Duch prichádza k nám, popri všetkých našich rozličnostiach a biedach, aby nám povedal, že máme jediného Pána, Ježiša, a jediného Otca, a že preto sme bratmi a sestrami!

Nanovo začnime odtiaľto, hľaďme na Cirkev tak, ako to robí Duch Svätý, nie tak, ako to robí svet. Svet nás vidí ako tých, čo patria k pravici a ľavici; s touto ideológiou, či s tou druhou. Duch nás vidí ako tých, čo patria k Otcovi a Ježišovi. Svet vidí konzervatívcov a progresívnych; Duch vidí Božie deti. Svetský pohľad vidí štruktúry, ktoré treba robiť efektívnejšími; duchovný pohľad vidí bratov a sestry žobrajúcich o milosrdenstvo. Duch nás miluje a pozná miesto každého jedného v celku: preňho nie sme konfetami unášanými vetrom, ale nenahraditeľnými sklíčkami jeho mozaiky.

Vráťme sa ku dňu Turíc a objavíme prvé dielo Cirkvi: ohlasovanie. A predsa vidíme, že apoštoli nepripravujú stratégiu. Keď boli zatvorení tam vo Večeradle, nevytvárali stratégiu; nepripravujú, nemajú pastoračný plán. Mohli rozdeliť ľudí do skupín podľa rozličných národov, hovoriť najprv k tým blízkym, potom ku vzdialeným, všetko zoradené... Mohli aj trochu počkať s ohlasovaním a zatiaľ si prehĺbiť Ježišovu náuku, aby sa vyhli rizikám...

Duch nechce, aby bola spomienka na Majstra pestovaná v uzavretých skupinkách, vo večeradlách, kde sa s chuťou „uhniezdime“. - A toto je jedna škaredá choroba,  ktorá môže prísť na Cirkev. Cirkev nie ako spoločenstvo, nie ako rodina, nie ako matka, ale hniezdo. - On otvára, vrhá, poháňa, aby sme presiahli to, čo už bolo povedané a urobené, pobáda nás ísť ponad ohrady bojazlivej a opatrníckej viery.

Vo svete sa bez kompaktného poriadku a spočítanej stratégie veci uberajú ku krachu. V Cirkvi naopak, Duch garantuje jednotu tomu, kto ohlasuje. A apoštoli idú: nepripravení, vrhajú sa do hry, vychádzajú. Vedie ich jedna jediná túžba: darovať to, čo prijali. Aký pekný je ten začiatok Jánovho listu: „To, čo sme dostali a čo sme videli, dávame vám“.

Konečne chápeme, čo je tajomstvom jednoty, tajomstvom Ducha. Tajomstvom jednoty v Cirkvi, tajomstvom Ducha je dar. Pretože On je darom, žije darujúc sa a týmto spôsobom nás drží pospolu, tým, že nás robí účastnými na tom istom dare. Je dôležité veriť, že Boh je dar, že sa nespráva tak, že berie, ale že dáva. Prečo je to dôležité? Pretože od toho, ako vnímame Boha, závisí, akým spôsobom sme kresťanmi.

Ak máme na mysli Boha, ktorý berie a prinucuje, aj my budeme chcieť brať a nanucovať: zaberať priestor, nárokovať si dôležitosť, hľadať moc. Ak však máme v srdci Boha, ktorý je dar, všetko sa mení. Ak si uvedomujeme, že to, čím sme, je jeho darom, nezištným a nezaslúženým darom, potom aj my budeme chcieť urobiť zo samotného života dar. A pokorne milujúc, nezištne a s radosťou slúžiac, ponúkneme svetu skutočný obraz Boha. Duch, živá pamäť Cirkvi, nám pripomína, že sme sa zrodili z daru a že rastieme, keď sa darujeme; nie zakonzervovaním sa, ale rozdávaním sa.

Drahí bratia a sestry, pozrime sa do nášho vnútra a položme si otázku, čo nám bráni v sebadarovaní. Existujú, povedzme to tak, traja nepriatelia daru. Tí hlavní traja, vždy číhajúci pri dverách srdca: narcizmus, viktimizmus (sebaľútosť, robiť zo seba obeť) a pesimizmus.

Narcizmus nás vedie klaňať sa sebe samým, tešiť sa jedine z vlastného prospechu. Narcista si myslí: „Život je krásny, ak v ňom ja získavam“. A tak prichádza k slovám: „Prečo by som sa mal darovať druhým?“ V tejto pandémii, koľko zla narobí narcizmus, zakukľovanie sa vo svojich potrebách, zatiaľ čo sme ľahostajní k potrebám druhých, nepriznávanie si vlastných krehkostí a vlastných chýb.

Ale aj druhý nepriateľ, viktimizmus, je nebezpečný. Ten, čo zo seba robí obeť, sa každý deň sťažuje na blížneho: „Nikto ma nechápe, nikto mi nepomáha, nikto ma nemá rád, všetci sú proti mne!“ Koľko krát sme počuli tieto ponosovania... A jeho srdce sa uzatvára popri tom, ako sa spytuje: „Prečo sa tí druhí nedarujú mne?“ V dráme, ktorú prežívame, aký je len viktimizmus nepekný! Myslieť si, že nikto nám nerozumie a nezakúša to, čo zakúšame my. Toto je viktimizmus.

Nakoniec je tu pesimizmus. Jeho dennodennou mantrou je toto: „Nič nie je v poriadku, ani spoločnosť, ani politika, ani Cirkev...“. Pesimista sa hnevá na svet, no zostáva nečinný a myslí si: „Veď na čo darovať? Je to zbytočné.“ Teraz, vo veľkom úsilí začať odznovu, aký je len škodlivý pesimizmus, vidieť všetko načierno, opakovať, že nič viac nebude také ako predtým! To, čo sa s takýmto myslením istotne nevráti, je nádej.

Pri týchto troch – narcistickej modle zrkadla, bôžikovi zrkadla, pri bôžikovi  ponosovania sa, cítiť sa niekým len vďaka sťažnostiam, a pri bôžikovi negativizmu, že všetko je čierne, všetko je tmavé – sa nachádzame uprostred hladomoru nádeje a potrebujeme oceňovať dar života, dar, ktorým je každý z nás. Preto potrebujeme Ducha Svätého, dar Boží, ktorý uzdravuje z narcizmu, viktimizmu a pesimizmu. Uzdravuje od zrkadla, od lamentovania a od tmy.

Bratia a sestry, prosme ho: Svätý Duch, Božia pamäť, oživ v nás pamäť prijatého daru. Osloboď nás od paralýzy egoizmu a zapáľ v nás túžbu slúžiť, konať dobro. Pretože horšou od tejto krízy je iba tá tragédia, že ju premrháme, uzatvárajúc sa do seba. Príď, Duchu Svätý: Ty, ktorý si harmónia, urob z nás budovateľov jednoty; ty, ktorý sa stále dávaš, daj nám odvahu vyjsť zo seba samých, milovať sa a pomáhať si navzájom, aby sme sa stali jednou rodinou. Amen.

 

 

Aktuality

 

29. 5. 2020

Diecézna škola viery

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít prinášame Vám katechézu "Diecézna škola viery". Jednotlivé dokumenty si môžete pozrieť kliknutím na linku textu alebo prezentácie.

 
Celý príspevok

24. 5. 2020

Otvorenie sezóny a požehnanie motoriek

/ Rubrika: Aktuality

V prísnom režime v sobotu dňa 06. júna 2020 o 11.00 hod na fare pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici sa bude konať slávnostné otvorenie sezóny s požehnaním motoriek. Srdečne pozývame.

 
Celý príspevok

10. 5. 2020

Obráťte sa na našu nebeskú Mamu

/ Rubrika: Aktuality

V tento deň akosi citlivejšie vyslovujeme našim mamám slovo ďakujem. Či je ešte naša mama tu s nami, alebo nás už predišla do večnosti, zverme ju do rúk tej nebeskej. Existencia mamy dáva nášmu chladnému svetu nádej, že existuje čistá láska. Vzťah medzi matkou a dieťaťom je bez pochýb najkrajší vzťah. Hoci pesničky viac ospevujú mileneckú lásku a nech už je láska medzi dievčaťom a chlapcom akokoľvek krásna, dobrá a milá, predsa je len trochu aj sebecká, lebo muž a žena si navzájom spôsobujú veľké šťastie.

 
Celý príspevok

8. 5. 2020

Nové usmernenia o slávení bohoslužieb

/ Rubrika: Aktuality

Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a zodpovedne sa snažili uviesť ich do praxe. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár.

 
Celý príspevok

26. 4. 2020

Novéna o príhovor sv. Korony

/ Rubrika: Aktuality

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák udelil cirkevné schválenie novény o príhovor svätej Korony, patrónky proti chorobám a epidémiám. Modlitba novény je určená za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození koronavírusom. Z nemeckého originálu ju preložila M. Nemčeková. 

 
Celý príspevok

19. 4. 2020

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov.

 
Celý príspevok

12. 4. 2020

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia ani verejné veľkonočné obrady. Vážnosť situácie si vyžiadala chrániť naše životy aj životy druhých.

 
 
Celý príspevok

8. 4. 2020

Usmernenie hlavného hygienika

/ Rubrika: Aktuality

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.

 
Celý príspevok

6. 4. 2020

Veľká noc s TV Lux

/ Rubrika: Aktuality

Milí veriaci využite možnosť sledovať priame prenosy z Vatikánu, zo Slovenska i Svätej zeme prostredníctvom kresťanskej TV LUX.

 
Celý príspevok

6. 4. 2020

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE DOMA - 2020

/ Rubrika: Aktuality

Ako sláviť veľkonočné trojdnie doma, v rodine či osamote? Ponúkame pár inšpirácií a odporúčaní na čas od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele. Vypracovali ich duchovní otcovia z Farnosti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, dekan Ladislav Cichý a kapláni Martin Miškuf a Lukáš Imrich. K materiálom pridali aj tzv. liturgiu domácej cirkvi pre rodiny pre veľkonočné trojdnie, ktorú vypracoval kňaz Spišskej diecézy František Trstenský. 

 
Celý príspevok

5. 4. 2020

Online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici

/ Rubrika: Aktuality

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici si môžete pozrieť na stránke Youtube.

 
Celý príspevok

1. 4. 2020

Slovensko má nového biskupa

/ Rubrika: Aktuality

Spišská Kapitula 25. marca (TK KBS) Pápež František vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Usmernenia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

/ Rubrika: Aktuality

Veľkonočné spovedanie sa v našich farnostiach tohto roku nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom, ale kňazi spovedajú iba vo svojich farnostiach. Zásadným princípom v snahe postupovať premyslene a pokojne je pokyn zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste a aby sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Modlitba Svätého Otca Františka k Panne Márii, uzdraveniu chorých

/ Rubrika: Aktuality

​Milí veriaci prosíme Vás modlite sa aj Vy spoločne so Svätým Otcom modlitbu za skončenie pandémie a uzdravenie chorých.

 
Celý príspevok

26. 3. 2020

Informácie o udelení úplných odpustkov a poznámky ohľadom sviatosti zmierenia

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie.

 
Celý príspevok

21. 3. 2020

Zmena časov sv. omší TV LUX

/ Rubrika: Aktuality

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše okrem tradičných časov aj v sobotu ráno, v nedeľu večer a v pracovné dni na poludnie. Od pondelka 23. 3. (vrátane) sa menia časy všetkých večerných svätých omší na 18:30 h !!! Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h

 
Celý príspevok

21. 3. 2020

Pôst a pokánie

/ Rubrika: Aktuality

V týchto dňoch zažívame pôstne obdobie. Je iné ako po minulé roky aj vzhľadom na hrozbu koronavírusu. Ako správne prežiť toto obdobie a ako by malo vyzerať pokánie?

 
Celý príspevok

11. 3. 2020

Mimoriadne vysielanie TV Lux

/ Rubrika: Aktuality

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše okrem tradičných časov aj v sobotu ráno, v nedeľu večer a v pracovné dni na poludnie.

 
Celý príspevok

8. 3. 2020

Úmysel Svätého otca na mesiac marec

/ Rubrika: Aktuality

„Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote.“ To je úmysel Svätého Otca, ktorý v mesiaci marec šíri v jeho mene „Apoštolát modlitby“ - Svetová modlitbová sieť pápeža.

 
Celý príspevok

29. 2. 2020

Pôstna krabička pre Afriku 2020

/ Rubrika: Aktuality

Celonárodnú zbierku Pôstnej krabičky organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) už deviaty rok. I tentoraz prichádza s príbehom jedného z detí, o ktoré sa stará v charitných centrách v Ugande a Rwande, a s veľkodušným pôstnym odkazom. 

 
Celý príspevok

29. 2. 2020

Post s Konferenciou biskupov Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 26. februára (Popolcovej stredy) do 12. apríla 2020 (Veľkonočnej nedele). de o myšlienky z posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Christus vivit (Kristus žije).Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Veľkú noc. 

 
Celý príspevok

10. 2. 2020

Posolstvo Pápeža na Svetový deň chorých 2020

/ Rubrika: Aktuality

Prinášame plné znenie posolstva Svätého Otca Františka k 28. svetovému dňu chorých, v preklade Konferencie biskupov Slovenska. Jeho téma znie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“. Deň chorých sa slávi 11. februára, pri spomienke Lurdskej Panny Márie.

 
Celý príspevok

5. 1. 2020

Posolstvo Svätého Otca Františka k 53. svetovému dňu pokoja

/ Rubrika: Aktuality

Pokoj je vzácne dobro, predmet našej nádeje a túžby celého ľudstva. Nádej na pokoj ako ľudský postoj je poznačená existenciálnym napätím, vďaka ktorému aj často namáhavú prítomnosť „možno prijímať a žiť, ak smeruje k cieľu a ak si týmto cieľom môžeme byť istí, ak je tento cieľ taký veľký, že stojí za námahy spojené s cestou k nemu“.

 
Celý príspevok

10. 11. 2019

Film Vojtaššák: Výzývame občanov Slovenska k modlitbe za blahorečenie biskupa Vojtaššáka

/ Rubrika: Aktuality

Na svete je nový dokumentárno-hraný film o spišskom biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Film v talianskej réžii s názvom „Vojtaššák, dni barbarov“. Autorská dvojica Alberto Di Giglio a Luigi Beneschi sa zamerala na zdroje vnútornej sily Božieho služobníka Jána Vojtaššáka (1877-1965), svedka viery a trpiteľa pod totalitným útlakom komunistického režimu. Biografický príbeh ponúkajú autori divákom ako životnú drámu „jednej z najvýznamnejších osobností Katolíckej cirkvi v Európe v 20. storočí, obdivovanej Jánom Pavlom II., ktorý bol medzi prvými, kto si želal, aby sa vyslovilo jeho meno po rokoch väzenia a desaťročiach zabudnutia“.

 
Celý príspevok

5. 11. 2019

Svätá Zem v priamom prenose...

/ Rubrika: Aktuality

Všetky cesty vedú vraj do Ríma, no  tá naša nás tento rok zaviedla do Svätej Zeme. Prípravy, plány a predstavy sa stali skutočnosťou. V  nedeľu 13. októbra 2019 sa pre skupinu 50 veriacich z farnosti Chmeľnica začala duchovná púť po stopách Ježiša Krista.

 
Celý príspevok

7. 10. 2019

Ruženec pre Slovensko

/ Rubrika: Aktuality

Máte málo času na modlitbu? Skúste si stiahnuť aplikáciu Ruženec pre Slovensko. Nájdete v nej nahrávky modlitby sv. ruženca, ktorú si môžete vypočuť, kdekoľvek sa nachádzate. Vďaka nej sa môžete modliť aj cestou do práce, či počas čakania u lekára. Aplikácia v sebe zahŕňa modlitbu Radostného ruženca, Ruženca svetla, Bolestného ruženca, Slávnostného ruženca, Sedembolestného ruženca a dokonca aj Korunku Božieho milosrdenstva. Počas zvukovej nahrávky je tiež možnosť zapnúť zobrazovanie textu modlitieb. Aplikácia je bezplatná a taktiež pri jej používaní nie je potrebné pripojenie na wifi.

 
Celý príspevok

23. 9. 2019

Požehnanie úrody a detí

/ Rubrika: Aktuality

Každé požehnanie je darom, zasahuje život a jeho tajomstvo a je to dar vyjadrený slovom a jeho tajomstvom. Požehnanie, doslova dobrorečenie (hovorenie, prianie dobra), je súčasne a rovnako slovo i dar, reč a dobro. Dobro, ktoré požehnanie prináša, nie je presne určený predmet, nejaký vymedzený dar, nepochádza z činnosti človeka, ale z konania Boha.

 
Celý príspevok

5. 8. 2019

VÝROČIE BLAHOREČENIA

/ Rubrika: Aktuality

Blíži sa 1. výročie slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej. Tento rok bol veľmi bohatý na Božie milosti, rok s množstvom poďakovaní, pekných svedectiev a hlbokých stretnutí s bl.Ankou v modlitbe. Nebo sa otvorilo, aby sme mohli mať spoločenstvo so svätými i blahoslavenými.

 

 
Celý príspevok

29. 7. 2019

Pamätný deň biskupa Vojtaššáka

/ Rubrika: Aktuality

V sobotu 3. augusta 2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať J.Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou o 9.30 hod. bude pobožnosť Fatimskej soboty. Po skončení svätej omše bude obed pre hostí a pre pútnikov bude pripravené občerstvenie. Prezentácia filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi bude popoludní o 16.00 hod. vo farskom kostole. Srdečne pozývame! 

 
Celý príspevok

21. 7. 2019

Púť k sv. Anne 2019 - Kluknava

/ Rubrika: Aktuality

Rímsko katolícka cirkev farnosť Kluknava Vás srdečne pozýva na púť k sv. Anne do Kluknavy.

 
Celý príspevok