Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 

Homília Svätého Otca na Nedeľu Božieho slova:

"Boh je blízko"

nedelaboziehoslova.jpgSvätej omši predsedal z poverenia Svätého Otca Mons. Rino Fisichella


V 3. nedeľu obdobia cez rok sa slávi Nedeľa Božieho slova. Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca, ktorú pri eucharistickom slávení vo Vatikánskej bazilike prečítal v jeho mene arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

 

Homília Svätého Otca

prednesená Mons. Fisichellom 24. januára 2021.

Bratia a sestry, je pre mňa osobitným potešením a cťou prečítať homíliu Svätého Otca, ktorú mal mať pri tejto príležitosti.  

V túto nedeľu Božieho slova počúvame Ježiša, ktorý ohlasuje Božie kráľovstvo. Pozrime čo hovorí komu to hovorí.

Čo hovorí. Ježiš začína kázať takto: «Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo» (Mk 1,15). Boh je blízko, hľa toto je prvé posolstvo. Jeho kráľovstvo zostúpilo na zem. Boh nie je tam hore, ako sme často v pokušení si myslieť, v ďalekých nebesiach, oddelený od situácie človeka, ale je s nami. Čas vzdialenosti sa skončil, keď sa v Ježišovi stal človekom. Odvtedy je Boh veľmi blízko; od nášho človečenstva sa nikdy neoddelí a nikdy sa mu nezunuje.

Táto blízkosť je začiatok evanjelia, to je to, čo – ako zdôrazňuje text – Ježiš «hovoril» (v. 15): nepovedal to iba raz a dosť, hovoril to, čiže neustále opakoval. „Boh je blízko“ – to bolo leitmotívom jeho ohlasovania, jadrom jeho posolstva. Ak je toto začiatok i refrén Ježišovho kázania, nemôže to nebyť konštantou kresťanského života a ohlasovania. Prv než čokoľvek iné, je potrebné veriť a ohlasovať, že Boh sa priblížil k nám, že sme omilostení, zahrnutí milosrdenstvom. Pred každým naším slovom o Bohu je tu jeho Slovo pre nás, ktoré nám naďalej hovorí: „Neboj sa, som s tebou. Som ti nablízku a budem ti nablízku“.

Slovo Božie nám dovoľuje dotýkať sa rukou tejto blízkosti, pretože – ako hovorí Deutoronómium – nie je od nás ďaleko, ale je blízko v našom srdci (porov. Dt 30,14). Je protiliekom na strach, že by sme zoči-voči životu zostali sami. Pán v skutočnosti prostredníctvom jeho Slova utešuje (tal. „con-sola“), čiže  stojí pri tom, kto je sám (tal. „solo“). Keď k nám hovorí, pripomína nám, že sme v jeho srdci, vzácni v jeho očiach, chránení v dlaniach jeho rúk.

Božie slovo vlieva tento pokoj, ale nenecháva na pokoji. Je to slovo útechy, ale aj obrátenia. «Kajajte sa», hovorí totiž Ježiš hneď po zvestovaní Božej blízkosti. Pretože s jeho blízkosťou sa skončili časy dávania si odstupu od Boha i od ostatných, skončili sa časy, v ktorých každý myslí na seba a ide na vlastnú päsť. Toto nie je kresťanské, pretože ten, kto zakúsi Božiu blízkosť, nemôže sa dištancovať od blížneho, nemôže ho ľahostajne poslať preč.

V tomto zmysle ten, kto je v častom kontakte s Božím slovom, dostáva zdravé životné obraty: objavuje, že život nie je časom dávania si pozor na druhých a chránenia seba samých, ale je príležitosťou vyjsť v ústrety iným v mene Boha, ktorý je nablízku. Takto nás Slovo zasiate do pôdy nášho srdca vedie k zasievaniu nádeje prostredníctvom blízkosti. Presne tak, ako to Boh robí s nami.

Pozrime teraz na to, ku komu Ježiš hovorí. Predovšetkým sa obracia na galilejských rybárov. Boli to jednoduchí ľudia, ktorí žili z plodov svojich rúk, pracujúc v noci i vo dne. Neboli odborníkmi na Písma a istotne nevynikali vo vede či kultúre. Bývali v zmiešanom regióne s rôznymi národmi, etnikami a náboženstvami: bolo to miesto najvzdialenejšie od náboženskej čistoty Jeruzalema, najvzdialenejšie od srdca krajiny. Ale Ježiš začína odtiaľ; nie od centra, ale od periférie, a robí to preto, aby aj nám povedal, že nikto nie je na okraji Božieho srdca. Všetci môžu prijať jeho Slovo a stretnúť sa s ním osobne.

V tomto ohľade je v evanjeliu osobitý detail, keď sa upozorňuje, že Ježišovo ohlasovanie prichádza «po» tom Jánovom (Mk 1,14). To „po“ je rozhodujúce, pretože zaznamenáva odlišnosť: Ján prijímal ľudí na púšti, kam išli iba tí, ktorí mohli opustiť miesta, kde žili. Ježiš naopak hovorí o Bohu v srdci spoločnosti, všetkým, tam kde sú. A nehovorí v určených hodinách a časoch: hovorí «prechádzajúc popri mora» k rybárom «keď spúšťajú svoje siete» (v. 16). Obracia  sa na ľudí na najobyčajnejších miestach a v najbežnejších časoch. Tu je univerzálna sila Božieho slova, ktorá dosiahne ku všetkých a ku každej oblasti života.

Ale Slovo má tiež zvláštnu silu, čiže ovplyvňuje každého priamym a osobným spôsobom. Učeníci nikdy nezabudnú na slová, ktoré v ten deň počuli na brehu jazera, keď boli pri loďke, pri svojich príbuzných a spolupracovníkoch, na slová, ktoré navždy poznačia ich životy. Ježiš im hovorí: «Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí» (v. 17). Nepriťahuje ich vznešenými a nedostupnými rečami, ale hovorí o ich živote: rybárom hovorí, že budú rybármi ľudí.

Keby im povedal: „Poďte za mnou, urobím z vás apoštolov: budete poslaní do sveta a budete hlásať evanjelium mocou Ducha, budete zabití, ale stanete sa svätými“, môžeme si predstaviť, že Peter a Andrej by odpovedali: „Ďakujeme, ale dáme prednosť našim sieťam a našim loďkám“. Ježiš ich naopak pozýva vychádzajúc z ich života: „Ste rybári, stanete sa rybármi ľudí“. Preniknutí touto vetou objavia krok za krokom, že život pri lovení rýb je len niečím drobným, ale že zatiahnuť na hlbinu na Ježišovo slovo je tajomstvom radosti.

Takto to Pán robí s nami: hľadá nás tam, kde sme, miluje nás takých, akí sme a trpezlivo sprevádza naše kroky. Ako na tých rybárov, čaká aj na nás na brehoch života. Svojím Slovom nám chce zmeniť smer, aby sme prestali živoriť a vydali sa na hlbinu za ním.

Preto, drahí bratia a sestry, nevzdávajme sa Božieho slova. Je to list lásky napísaný pre nás od toho, kto nás pozná ako nikto iný: jeho čítaním znova počujeme jeho hlas, všímame si jeho tvár, prijímame jeho Ducha. To Slovo nás robí blízkymi Bohu: nenechávajme ho bokom. Nosme ho vždy so sebou, vo vrecku, v telefóne; dajme mu dôstojné miesto v našich domoch. Dajme si Evanjelium na také miesto, kde si spomenieme každý deň ho otvoriť, možno na začiatku a na konci dňa, aby tak medzi tým množstvom slov, ktoré vnikajú do našich uší, prišiel k srdcu nejaký verš Božieho slova.

Aby sme to dokázali, vyprosujme si u Pána silu vypnúť televíziu a otvoriť Bibliu; vypnúť mobil a otvoriť Evanjelium. V tomto liturgickom roku čítame to Markovo, najjednoduchšie a najkratšie. Prečo si ho neprečítať aj sami, jeden malý úryvok každý deň? Dá nám pocítiť Pánovu blízkosť a vleje nám odvahu na ceste životom.

 

 

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondrej v Chmeľnici na: https://youtu.be/RDvIzUpDAUY

 

Aktuality

 

24. 1. 2021

Naším povolaním je šíriť Božie slovo

/ Rubrika: Aktuality

V 3. cezročnú nedeľu Katolícka cirkev po celom svete bude sláviť už druhýkrát Nedeľu Božieho slova. Slávenie ustanovil pápež František apoštolským listom Aperuit illis, publikovaným v septembri 2019, na sviatok sv. Hieronyma.

 
Celý príspevok

11. 1. 2021

Liturgia domácej cirkvi na nedeľu Krstu Krista Pána

/ Rubrika: Aktuality

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

 
Celý príspevok

3. 1. 2021

Liturgia domácej cirkvi 2. nedeľa po Narodení Pána

/ Rubrika: Aktuality

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

 
Celý príspevok

3. 1. 2021

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021

/ Rubrika: Aktuality

Slovenskí biskupi sa na začiatku roka 2021 prihovárajú pastierskym listom. Prinášame ho v plnom znení.

 
Celý príspevok

21. 12. 2020

Posolstvo Svätého Otca Františka

/ Rubrika: Aktuality

Všetci spoločne pracujme na tom, aby sme napredovali k novému horizontu lásky a pokoja, bratstva a solidarity, vzájomného prijatia. Neupadnime do pokušenia nezáujmu o druhých, osobitne o tých najslabších; nezvyknime si ignorovať druhých,26 ale každý deň sa usilujme vytvárať konkrétne „spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa navzájom akceptujú a jeden o druhého starajú.
 

 
Celý príspevok

29. 11. 2020

Advent 2020

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Vianoce. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú k tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

 
Celý príspevok

29. 11. 2020

Kurzy prípravy na manželstvo 2021

/ Rubrika: Aktuality

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Na našich stránkach vám ponúkame niekoľko informácií o tom, ako sa na manželstvo môžete dobre pripraviť pomocou kurzov prípravy na manželstvo.

 
Celý príspevok

29. 11. 2020

Adventný veniec

/ Rubrika: Aktuality

Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

 
Celý príspevok

1. 11. 2020

Liturgia domácej cirkvi na slávnosť Všetkých svätých

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame všetky domáce cirkvi našej farnosti – rodiny – k spoločnej modlitbe v rodinách na slávnosť Všetkých svätých (1.11.), i na Pamiatku všetkých verných zosnulých (2.11.). Prosíme otcov rodín, aby tieto pobožnosti viedli ako kňazi vo svojich rodinách práve oni. 

 
Celý príspevok

1. 11. 2020

Pohrebná sv. omša - Mons. Stefan Sečka

/ Rubrika: Aktuality

V nemocnici v Levoči v stredu ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Pohreb zosnulého bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule.

 
Celý príspevok

25. 10. 2020

"Dušičkové" odpustky

/ Rubrika: Aktuality

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. 

 
Celý príspevok

17. 10. 2020

Misijná nedeľa - 18.október 2020

/ Rubrika: Aktuality

Najbližšia nedeľa, ktorú budeme sláviť 18. októbra, je Misijná nedeľa. Počas nej ide o tradičný Svetový deň modlitieb za misie. Tento rok ju slávime už po 95-krát.V októbri bola objavená Amerika, preto je tento mesiac mesiacom misií. Ide o symboliku, podľa ktorej misiami chceme objavovať nielen územia, ale ľudí, ktorých chceme priviesťku Kristovi.Aj na Slovensku vidieť biedu, ale v porovnaní s africkými krajinami je neporovnateľná. Pomoc je organizovaná cez cirkev, ktorá chce pomôcť bratom a sestrám, ktorí žijú v chudobných krajinách. Tam sú rovnako kresťania ako na Slovensku.

 
Celý príspevok

2. 10. 2020

Mimoriadne sväté omše - núdzový režim

/ Rubrika: Aktuality

Od 1. októbra 2020 až do odvolania prinesie TV LUX pre svojich divákov sväté omše v mimoriadnych časoch. Od pondelka do soboty ich bude vysielať o 7:00 a 18:30, v nedeľu o 10:00 a 18:30.

 
Celý príspevok

1. 8. 2020

Pamätný deň biskupa jána Vojtaššáka

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8.8.2020 o 10.30 hod. v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby. 

 
Celý príspevok

12. 7. 2020

Časopis KAPITULA 3/2020

/ Rubrika: Aktuality

Dávame do pozornosti nové číslo diecézneho časopisu KAPITULA.

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Biskupská vysviacka

/ Rubrika: Aktuality

Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého v marci pápež František vymenoval za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna 2020 o 10:00 v v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. V súvislosti so slávnosťou prinášame niekoľko organizačných pokynov.

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Loretánske litánie

/ Rubrika: Aktuality

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prvá invokácia bude zaradená po oslovení „Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“
 

 
Celý príspevok

21. 6. 2020

Odpustová slávnosť v Podolínci

/ Rubrika: Aktuality

Otcovia Redemptoristi pozývajú všetkých na odpustovú slávnosť Panny Márie Matky ustavičnej pomoci v sobotu 27.júna 2020, Kláštorný kostol sv.Stanislava Podolínec, 15.00 hod. modlitba sv. ruženca; 15.30 hod. pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci 16.00 hod. slávnostná sv. omša – P. Martin Macko CSsR

 
Celý príspevok

11. 6. 2020

Pozvánka na kňazské vysviacky v jednotlivých diecézach Slovenska

/ Rubrika: Aktuality

Kňazské vysviacky sa chystajú v týchto dňoch v jednotlivých diecézach Slovenska. Pri tejto príležitosti prinášame ich prehľad. Údaje spracovali Katolícke noviny.

 
Celý príspevok

29. 5. 2020

Diecézna škola viery

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít prinášame Vám katechézu "Diecézna škola viery". Jednotlivé dokumenty si môžete pozrieť kliknutím na linku textu alebo prezentácie.

 
Celý príspevok

24. 5. 2020

Otvorenie sezóny a požehnanie motoriek

/ Rubrika: Aktuality

V prísnom režime v sobotu dňa 06. júna 2020 o 11.00 hod na fare pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici sa bude konať slávnostné otvorenie sezóny s požehnaním motoriek. Srdečne pozývame.

 
Celý príspevok

10. 5. 2020

Obráťte sa na našu nebeskú Mamu

/ Rubrika: Aktuality

V tento deň akosi citlivejšie vyslovujeme našim mamám slovo ďakujem. Či je ešte naša mama tu s nami, alebo nás už predišla do večnosti, zverme ju do rúk tej nebeskej. Existencia mamy dáva nášmu chladnému svetu nádej, že existuje čistá láska. Vzťah medzi matkou a dieťaťom je bez pochýb najkrajší vzťah. Hoci pesničky viac ospevujú mileneckú lásku a nech už je láska medzi dievčaťom a chlapcom akokoľvek krásna, dobrá a milá, predsa je len trochu aj sebecká, lebo muž a žena si navzájom spôsobujú veľké šťastie.

 
Celý príspevok

8. 5. 2020

Nové usmernenia o slávení bohoslužieb

/ Rubrika: Aktuality

Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a zodpovedne sa snažili uviesť ich do praxe. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár.

 
Celý príspevok

26. 4. 2020

Novéna o príhovor sv. Korony

/ Rubrika: Aktuality

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák udelil cirkevné schválenie novény o príhovor svätej Korony, patrónky proti chorobám a epidémiám. Modlitba novény je určená za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození koronavírusom. Z nemeckého originálu ju preložila M. Nemčeková. 

 
Celý príspevok

19. 4. 2020

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov.

 
Celý príspevok

12. 4. 2020

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

/ Rubrika: Aktuality

Milí bratia a sestry, tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia ani verejné veľkonočné obrady. Vážnosť situácie si vyžiadala chrániť naše životy aj životy druhých.

 
 
Celý príspevok

8. 4. 2020

Usmernenie hlavného hygienika

/ Rubrika: Aktuality

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.

 
Celý príspevok

6. 4. 2020

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE DOMA - 2020

/ Rubrika: Aktuality

Ako sláviť veľkonočné trojdnie doma, v rodine či osamote? Ponúkame pár inšpirácií a odporúčaní na čas od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele. Vypracovali ich duchovní otcovia z Farnosti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, dekan Ladislav Cichý a kapláni Martin Miškuf a Lukáš Imrich. K materiálom pridali aj tzv. liturgiu domácej cirkvi pre rodiny pre veľkonočné trojdnie, ktorú vypracoval kňaz Spišskej diecézy František Trstenský. 

 
Celý príspevok

6. 4. 2020

Veľká noc s TV Lux

/ Rubrika: Aktuality

Milí veriaci využite možnosť sledovať priame prenosy z Vatikánu, zo Slovenska i Svätej zeme prostredníctvom kresťanskej TV LUX.

 
Celý príspevok

5. 4. 2020

Online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici

/ Rubrika: Aktuality

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici si môžete pozrieť na stránke Youtube.

 
Celý príspevok