Choď na obsah Choď na menu
 


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

Pápež František:

Cíťme sa byť povolaní dať telo Božiemu slovu

svata-omsa-22.januara-2023-vatikan.jpg

V nedeľu Božieho slova pápež František pripomína naliehavosť ohlasovania, potrebu vyznávať Boha so širokým srdcom, pred 5 000 veriacimi v Bazilike sv. Petra udelil ministérium trom novým lektorom a siedmim novým katechétom.

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Ježiš opúšťa pokojný a skrytý život v Nazarete a presúva sa do Kafarnaumu, mesta ležiaceho pri Galilejskom mori, miesta prechodu, križovatky rôznych národov a kultúr. Naliehavosť, ktorá ho poháňa, je ohlasovanie Božieho slova, ktoré je potrebné priniesť všetkým. V evanjeliu vidíme, že Pán pozýva všetkých k obráteniu a povoláva prvých učeníkov, aby aj oni odovzdávali svetlo Slova iným (porov. Mt 4,12-23). Pochopme tento dynamizmus, ktorý nám pomôže prežívať nedeľu Božieho slova: Slovo je pre všetkých, Slovo vyzýva k obráteniu, Slovo robí ohlasovateľov.

Božie slovo je pre všetkých. Evanjelium nám predstavuje Ježiša, ktorý je stále v pohybe, na ceste k druhým. Pri žiadnej príležitosti vo svojom verejnom živote nám nedáva najavo, že je statickým učiteľom, doktorom sediacim za katedrou; naopak, vidíme ho ako pútnika, ktorý chodí po mestách a dedinách, stretáva tváre a príbehy. Jeho nohy sú nohami posla, ktorý ohlasuje dobrú správu o Božej láske (porov. Iz 52,7-8). V Galilei pohanov, na ceste k moru, za Jordánom, kde Ježiš učí, žil – ako poznamenáva text – ľud bývajúci v temnotách: cudzinci, pohania, ženy a muži z rôznych oblastí a kultúr (porov. Mt 4,15-16). Teraz môžu aj oni vidieť svetlo. A tak Ježiš „rozširuje hranice”: Božie slovo, ktoré uzdravuje a pozdvihuje, nie je určené len pre spravodlivých z Izraela, ale pre všetkých; chce sa priblížiť k vzdialeným, chce uzdraviť chorých, chce zachrániť hriešnikov, chce zhromaždiť stratené ovce a pozdvihnúť tých, ktorých srdcia sú unavené a utláčané. Ježiš skrátka „ruší hranice”, aby nám povedal, že Božie milosrdenstvo je pre každého. Nezabúdajme na to: Božie milosrdenstvo je pre všetkých, Božie milosrdenstvo je pre mňa: toto môže povedať každý.

Tento aspekt je pre nás zásadný. Pripomína nám, že Slovo je dar adresovaný každému, a preto nikdy nemôžeme obmedziť pole jeho pôsobenia, pretože mimo všetkých našich výpočtov klíči spontánnym, neočakávaným a nepredvídateľným spôsobom (porov. Mk 4,26-28), a v čase, ktorý pozná Duch Svätý. A ak je spása určená všetkým, aj tým najvzdialenejším a najstratenejším, potom sa ohlasovanie Slova musí stať hlavnou naliehavosťou cirkevného spoločenstva, ako to bolo pre Ježiša. Nech sa nám nestane, že vyznávame Boha s otvoreným srdcom a sme cirkvou s uzavretým srdcom; to by bolo – dovolím si tvrdiť – zlorečenie: vyznávať Boha s otvoreným srdcom a byť cirkvou s uzavretým srdcom. Nech sa nám nestane, že hlásame spásu pre všetkých a cestu k jej prijatiu robíme neuskutočniteľnou; nech sa nám nestane, že vieme, že sme povolaní prinášať ohlasovanie Kráľovstva, a zanedbávame Slovo, rozptyľujúc sa v toľkých druhoradých činnostiach alebo sporoch. Učme sa od Ježiša klásť Slovo do stredu, rozširovať svoje hranice, otvárať sa ľuďom, vytvárať skúsenosti stretnutia s Pánom vediac, že Božie slovo „nie je vykryštalizované v abstraktných a statických formulách, ale Božie slovo pozná dynamickú históriu, ktorú tvoria ľudia a udalosti, slová a činy, vývoj a napätie” [1].

Prejdime teraz k druhému aspektu: Božie slovo, ktoré je adresované všetkým, vyzýva k obráteniu. Ježiš vo svojom kázaní opakuje: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo” (Mt 4,17). To znamená, že Božia blízkosť nie je neurčitá, jeho prítomnosť nenecháva veci tak, ako sú, nebráni pokojnému žitiu. Naopak, jeho Slovo nami otriasa, znepokojuje nás, provokuje nás k zmene, k obráteniu: dostáva nás do krízy, pretože „živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč [...] a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca” (Hebr 4,12). Je to tak, Slovo ako meč preniká životom, dáva nám rozoznať myšlienky a úmysly srdca, to znamená, že nám dáva vidieť, kde je svetlo dobra, ktorému treba dať priestor, a kde sa naopak zhusťuje temnota nerestí a hriechov, s ktorými treba bojovať. Keď do nás vstúpi Slovo, premieňa naše srdce a myseľ, mení nás, vedie nás k tomu, aby sme svoj život orientovali na Pána.

Tu je Ježišova výzva: Boh sa ti priblížil, preto si uvedom jeho prítomnosť, urob miesto jeho Slovu a zmeníš svoj pohľad na život. Chcel by som to povedať aj takto: podriaď svoj život Božiemu slovu. To je cesta, ktorú nám ukazuje cirkev: všetci, aj pastieri Cirkvi, sme pod autoritou Božieho slova. Nie pod našimi vlastnými chúťkami, našimi sklonmi či preferenciami, ale pod jediným Božím slovom, ktoré nás formuje, obracia a žiada, aby sme boli zjednotení v jedinej Kristovej Cirkvi. Bratia a sestry, môžeme si teda položiť otázku: odkiaľ berie môj život smer, odkiaľ čerpá svoju orientáciu? Z mnohých slov, ktoré počujem, z ideológií alebo z Božieho slova, ktoré ma vedie a očisťuje? A aké sú tie aspekty vo mne, ktoré si vyžadujú zmenu a obrátenie?

Napokon – tretí aspekt – Božie slovo, ktoré je adresované všetkým a vyzýva k obráteniu, robí ohlasovateľov. Božie slovo je pre všetkých; po druhé, vyzýva k obráteniu; po tretie, robí ohlasovateľov. Ježiš totiž prechádza popri brehu Galilejského mora a volá Šimona a Ondreja, dvoch bratov, ktorí boli rybármi. Svojím Slovom ich pozýva, aby ho nasledovali, a hovorí im, že z nich urobí „rybárov ľudí” (Mt 4, 19): už nie len odborníkov na lode, siete a ryby, ale odborníkov na hľadanie iných. A tak ako sa pri plavbe a rybolove naučili opustiť breh a nahodiť siete na otvorenom mori, tak sa stanú apoštolmi schopnými plaviť sa na otvorenom mori sveta, vychádzať v ústrety svojim bratom a sestrám a ohlasovať radosť evanjelia. Toto je dynamizmus Slova: vťahuje nás do „siete” Otcovej lásky a robí z nás apoštolov, ktorí cítia neodolateľnú túžbu priviesť každého koho stretnú na loď Jeho kráľovstva. A to nie je prozelytizmus, pretože to, čo volá, je Božie slovo, nie naše slovo.

Preto aj my dnes vnímajme to pozvanie byť rybármi ľudí: cíťme sa povolaní samotným Ježišom ohlasovať jeho Slovo, vydávať o ňom svedectvo v každodenných situáciách, žiť ho v spravodlivosti a láske, sme volaní „dať mu telo” tým, že pohladíme telo tých, ktorí trpia. To je naše poslanie: stať sa hľadačmi tých, ktorí sú stratení, ktorí sú utláčaní a skľúčení, priniesť im nie seba, ale útechu Slova, ohromujúce ohlasovanie Boha, ktorý premieňa život, prináša radosť z poznania, že je Otcom a obracia sa ku každému, prináša krásu z toho, že hovorí: „Brat, sestra, Boh sa k tebe priblížil, počúvaj ho a v jeho Slove nájdeš nádherný dar!”

Bratia a sestry, na záver chcem poďakovať tým, ktorí sa snažia o to, aby sa Božie slovo opäť dostalo do centra pozornosti, aby bolo zdieľané a ohlasované. Ďakujem tým, ktorí ho študujú a prehlbujú jeho bohatstvo; ďakujem pastoračným pracovníkom a všetkým kresťanom, ktorí sa podieľajú na počúvaní a šírení Slova, najmä lektorom a katechétom: dnes niektorým z nich udelím tento úrad. Ďakujem tým, ktorí prijali moje mnohé pozvania, aby si všade so sebou nosili evanjelium a čítali ho každý deň. A nakoniec osobitné poďakovanie diakonom a kňazom: ďakujem vám, drahí bratia, že nedopustíte, aby svätému Božiemu ľudu chýbala potrava zo Slova; ďakujem vám, že ste sa zaviazali rozjímať o ňom, žiť ho a ohlasovať ho; ďakujem vám za vašu službu a obety. Nech je pre všetkých nás sladká radosť z ohlasovania Slova spásy útechou a odmenou.


[1] Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi. Instrumentum laboris pre XII. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody, 2008, 10.

zdroj: vaticannews.va

 

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondrej v Chmeľnici na: https://youtu.be/WmUCLRo_0os

 

 

Aktuality

 

1. 1. 2023

Vianočná koleda - Dar viery

/ Rubrika: Aktuality

Partia kolegov a žiakov z SOŠ technickej  si pre Vás po roku opäť pripravila vianočnú pieseň  „Dar Viery“. V mene celého kolektívu SOŠT Vám prajeme požehnané VIANOČNÉ SVIATKY a šťastný NOVÝ ROK 2023. Užite si sviatky v kruhu najbližších!

 
Celý príspevok

1. 1. 2023

Rozlúčka s emeritným pápežom Benediktom XVI.

/ Rubrika: Aktuality

95-ročný emeritný pápež Benedikt XVI. zomrel o 9.34 hod. vo svojej vatikánskej rezidencii. Tlačové stredisko Svätej stolice informuje, že od pondelka 2. januára 2023 ráno bude telo emeritného pápeža v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne vystavené na rozlúčku s veriacimi.

 
Celý príspevok

24. 12. 2022

Vianoce vo veršoch Rudolfa Dobiáša

/ Rubrika: Aktuality

Nadýchnime sa vianočnej atmosféry aj prostredníctvom básne Vianoce z knihy Rudolfa Dobiáša Perličky na slniečku. Nech sú tohtoročné Vianoce požehnané, poetické a veselé pre všetkých.

 
Celý príspevok

24. 12. 2022

Symboly Vianoc zvestujú nádej

/ Rubrika: Aktuality

„Vianočné symboly, predovšetkým jasličky a ozdobený stromček, nás privádzajú späť k istote, k radosti z vtelenia. K Bohu, ktorý sa stáva dôverným známym: našim dňom udáva rytmus nádeje,“ napísal na svojom Twitteri pápež František minulý rok.

 
Celý príspevok

11. 12. 2022

Ponuka duchovných cvičení

/ Rubrika: Aktuality

Dom púťnika CBM V Spišskej Novej Vsi ponúka duchovné cvičenia "Nebo - dôvod mojej existencie" - Exercitátor Piotr Lasota SAC.

 
Celý príspevok

8. 12. 2022

FESTIVAL DUCHOVNEJ PIESNE

/ Rubrika: Aktuality

V nedeľu 11. decembra sa o 13:30 hod uskutoční adventný koncert v Rímskokatolíckom kostolíku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Hraničnom a dňa 11. decembra 2022 o 14:00 hod  tiež v Gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Prijmite naše pozvanie do obce Hraničné aj do Starej Ľubovne.

 
Celý príspevok

30. 11. 2022

Pripravme cestu Pánovi - Advent 2022

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne vás pozdravujeme na začiatku Online duchovných cvičení v Advente, ktoré sú na tému PRIPRAVME CESTU PÁNOVI. Texty duchovných cvičení korešpondujú s dielom 35 Duchovných cvičení pre začiatočníkov podľa svätého Ignáca z Loyoly od autora GUY de JONQUIÉRES, SJ. Tohtoročné meditácie sú pripravené formou krátkych cvičení, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj všímavosti. Sv. Ignác k tomu dáva inštrukciu v Duchovných cvičeniach v bode 2: „nie veľa vedomosti nasycuje dušu, ale vnútorné precítenie a vychutnávanie vecí.“

 
Celý príspevok

27. 11. 2022

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci 2022

/ Rubrika: Aktuality

Farár a dekan v Kežmarku prof. František Trstenský pripravil aj tento rok pre všetkých záujemcov Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci. Jej súčasťou je postupné zažatie štyroch sviec, ktoré majú svoje konkrétne názvy. 

 
Celý príspevok

27. 11. 2022

Pútnický zájazd -BARCELONA-ANDORRA- LURDY- FATIMA – BRAGA - PORTO

/ Rubrika: Aktuality

Pútnicky program zájazdu - BARCELONA-ANDORRA- LURDY- FATIMA – BRAGA - PORTO  je spojený s každodennou svätou omšou a duchovným slovom! 

 
Celý príspevok

27. 11. 2022

Advent 2022

/ Rubrika: Aktuality

Do zmätku a úzkosti, strachu a neistoty súčasnosti nám zaznieva presvedčivé uistenie o tom, že Pán je blízko a Boží prísľub spásy sa napĺňa. Aj naše oťažené a uväznené srdcia vzbudzujú súcit a milosrdenstvo v srdci Boha a pohýnajú ho, aby zasiahol a ujal sa nás v našej biede a hriechu.

 
Celý príspevok

13. 11. 2022

Farská púť do Krakova – Vianočné trhy

/ Rubrika: Aktuality

Prihlásiť sa je možné na pripravený hárok vzadu v kostole do 26. novembra (t.j. sobota). Je objednaný jeden autobus. Jedná sa o celodenný výlet. 

 
Celý príspevok

13. 11. 2022

Kurzy prípravy na manželstvo 2023

/ Rubrika: Aktuality

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.

 
Celý príspevok

2. 10. 2022

KURZ SAMUEL

/ Rubrika: Aktuality

Aby si rozlíšil svoje životné povolanie a upevnil sa vo svojom vzťahu s Bohom. Naším cieľom je vstúpiť spolu s tebou do Božej prítomnosti, aby si vo svetle Božieho Slova, vyučovania a zdieľania, v modlitbe chvál a adorácie, rozpoznával Boží hlas. Kurz ti pomôže pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka, správne duchovne rozlišovať.

 
 
Celý príspevok

2. 10. 2022

Duchovná obnova pre stredoškolákov a starších

/ Rubrika: Aktuality

Niekedy potrebuje človek vojsť do TICHA - a na nejaký čas odísť z kolotoča tohto sveta. Zamyslieť sa nad svojím vzťahom s Bohom, nad svojim životom, správaním, hodnotami, nad otázkami, ktoré má vo svojom vnútri... (A čas strávený v pokojnom prostredí Spišskej Kapituly ti v tom môže určite pomôcť.)

 
Celý príspevok

2. 10. 2022

Duchovná obnova pre mužov/otcov

/ Rubrika: Aktuality

Pozývame mužov/otcov na duchovnú obnovu od 4. - 6.11.2022 na Spišskú Kapitulu. Duchovným programom nás bude sprevádzať otec Juraj Sedláček, ktorý má dlhoročnú skúsenosť v službe mužom/otcom. Na túto tému publikoval aj niekoľko kníh, ktoré budú aj pre vás k dispozícii.

 
 
Celý príspevok

2. 10. 2022

DIECÉZNY VÝSTUP MLADÝCH NA VEĽKÉ HINCOVO PLESO

/ Rubrika: Aktuality

Poďte s nami objavovať veľkosť nášho Boha v kráse jeho prírody. Túto jeseň sme sa rozhodli vystúpiť na najväčšie a najhlbšie jazero v slovenskej časti Vysokých Tatier a na Slovensku – Veľké Hincovo pleso (1946 m. n m.)

 
Celý príspevok

3. 9. 2022

ON JE ŽIVÝ 2022

/ Rubrika: Aktuality

Tento rok sa počas On je živý pozrieme na tému pokoja. Ako si v týchto časoch uchovať vnútorný pokoj? Ako ho šíriť a vnášať do rozhovorov a vzťahov? Na On je živý však nebudeme len rozjímať, budeme sa aj rozprávať, zdielať, vytvárať priateľstvá a zabávať sa.

 
Celý príspevok

3. 9. 2022

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA

/ Rubrika: Aktuality

Dňa 9.9.2022 Vás srdečne pozývame na celoslovenskú spomienkovú tryznu „Nezabudnutí susedia“ . Program: minúta ticha príhovor preživšej - Eva Mosnáková príhovor arcibiskupa Stanislava Zvolenkého Kadiš - rabín Baruch Myers čítanie mien obetí holokaustu a čítanie mien záchrancov.

 
Celý príspevok

22. 8. 2022

Zbierka na Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy

/ Rubrika: Aktuality

Katechéza je jedným zo základných poslaní miestnej cirkvi a jej hlavný nástroj udržiavania životnosti a sily misijného kvasu v súčasnom svete. Diecézny katechetický úrad je hlavný orgán, prostredníctvom ktorého diecézny biskup, hlava miestneho cirkevného spoločenstva a učiteľ kresťanskej náuky, riadi a usmerňuje katechetickú činnosť Spišskej diecézy. 

 
Celý príspevok

22. 8. 2022

Slovenská púť v rímskokatolíckom národnom pútnickom mieste Maďarska Mátraverebély-Szentkút

/ Rubrika: Aktuality

Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Povzbudzujeme veriacich k prípadnému organizovaniu pútnických zájazdov na toto miesto, kde sa už 15 rokov konajú slovensko-maďarské modlitebné dni v znamení zmierenia medzi Slovenským a Maďarským národom. 

 
Celý príspevok

15. 8. 2022

Zomrel kardinál Jozef Tomko

/ Rubrika: Aktuality

Vatikán (TK KBS) V Ríme v pondelok 8. augusta o 05.00 hod. ráno zomrel slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pán života si ho povolal vo veku 98 rokov. 

 
Celý príspevok

26. 6. 2022

Zbierka školských pomôcok už po 13. krát

/ Rubrika: Aktuality

V lete na školu veľmi nemyslíme, no sú rodiny, ktoré sa na september musia finančne pripravovať už v lete. Aj preto sa Spišská katolícka charita rozhodla zapojiť do 13. ročníka Zbierky školských pomôcok.

 
Celý príspevok

26. 6. 2022

Kurz Safeguarding 2022/2023

/ Rubrika: Aktuality

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregorovou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

 
Celý príspevok

26. 6. 2022

Potrat nie je východisko - Аборт - не выход.

/ Rubrika: Aktuality

Аборт - не выход. Вместе найдём лучшее решение.
Potrat nie je východisko. Hľadajme lepšie riešenie. Мы поможем Вам. Звоните или пишите. Отвечаем на украинском и русском языках. Pomôžeme vám. Zavolajte alebo napíšte. Odpovedáme v ukrajinskom aj ruskom jazyku. ​Ми тут для Вас.Мы здесь для Вас.Sme tu pre vás.

 
Celý príspevok

19. 6. 2022

Môžem? Ďakujem. Prepáč.

/ Rubrika: Aktuality

Pred nami je posledná z prípravných tém na Svetové stretnutie rodín v Ríme, ktoré sa
uskutoční už na budúci týždeň od 22. – 26. júna. Mottom celosvetového stretnutia je
„Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Aj touto poslednou témou, prítomnou
v prípravných katechézach chceme prispieť k tomu, aby sa láska v našich manželstvách
a rodinách prežívala v duchu celoživotného povolania, t. j. v duchu kráčania a napredovania
na ceste svätosti. Obsahom dnešného zamyslenia sa sú tri „čarovné slová“ – môžem?,
ďakujem, prepáč – vďaka ktorým sa udržujú, budujú a upevňujú vzťahy v našich rodinách
a to aj napriek ich krehkosti.

 
Celý príspevok

28. 5. 2022

Starí rodičia a seniori

/ Rubrika: Aktuality

Svetové stretnutie rodín v Ríme sa blíži a my pokračujeme v našej príprave naň i na
stretnutia rodín v našich diecézach predposlednou témou. Dnes sa zamyslíme nad darom,
akým sú pre naše rodiny, Cirkev i spoločnosť starí rodičia a seniori.

 
Celý príspevok

2. 5. 2022

Dni Spišského Jeruzalema 2022

/ Rubrika: Aktuality

Srdečne pozývame všetkých na 9. ročník duchovno - kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 27. - 29. mája 2022 na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí.

 

 
Celý príspevok

2. 5. 2022

Rozhlasová púť Staré Hory 2022

/ Rubrika: Aktuality

K histórii Rádia LUMEN neodmysliteľne patrí putovanie do Krakova. Tento rok sme tam opäť nemohli vyraziť. Pozývame vás na stretnutie na Starých Horách v sobotu 14. mája. Prvá púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa uskutočnila pred 18 rokmi. Dúfame, že na budúci rok sa v Krakove už opäť zídeme. Tohto roku budeme srdcom pri Božom milosrdenstve na pútnickom mieste Staré Hory. 14.mája 2022 si pôjdeme uctiť Pannu Máriu Starohorskú. 

 
Celý príspevok

25. 4. 2022

Otvorenie sezóny a požehnanie motocyklov 2022

/ Rubrika: Aktuality

V sobotu 7. mája bude otvorenie Motorkárskej sezóny. Akcia začína o 13.00 hod. modlitbou pred kostolom sv. Ondreja v Chmeľnici ako každý rok.

 
Celý príspevok

5. 3. 2022

Urobiť lásku normálnou

/ Rubrika: Aktuality

Boh sa rozhodol, že sa narodí v ľudskej rodine, ktorú vytvoril on sám. Dal jej vzniknúť v jednej zapadnutej dedine na periférii Rímskeho impéria. Nie v Ríme, nie v nejakom veľkom meste, ale na takmer neviditeľnej periférii. Práve tam, na tejto periférii, sa začali najsvätejšie a najlepšie dejiny, dejiny Ježiša medzi ľuďmi!

 
Celý príspevok