Choď na obsah Choď na menu
 


Biskup Ján Vojtaššák

Nové publikácie o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi:

Zborník: Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945 - 1965

Zborník: Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. storočia
 

Čo je nové v procese blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka


Vďaka členom komisie historikov, ktorú diecézny  biskup  Mons.  Štefan  Sečka  ustanovil  v septembri 2015, sa podarilo naozaj v rýchlom čase navštíviť archívy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, zhromaždiť a preštudovať chýbajúce archívne dokumenty, napísať štúdie a dejinné charakteristiky najmä z obdobia rokov 1939 - 1945 týkajúce sa života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Podarilo sa zorganizovať medzinárodnú  konferenciu  v  Benátkach,  kde  sa pred medzinárodným publikom prezentoval život, dielo, mučeníctvo a vernosť Cirkvi a pravde Božieho sluhu v európskom kontexte mučeníkov 20. storočia. V Rádiu LUMEN a v Televízii LUX historici mali možnosť pre širokú verejnosť
rozprávať o Božom sluhovi a priblížiť jeho život a odkaz ľuďom dnešnej doby. A nielen to. Kongregácia pre Kauzy svätých, aby mohla preštudovať dodané dokumenty, vyžaduje, aby boli preložené do oficiálnych jazykov: angličtiny, nemčiny, taliančiny, latinčiny a španielčiny. Vďaka veľkej ochote a zanietenosti spolubratov kňazov, sa podarilo preložiť všetky vypracované štúdie a potrebné archívne dokumenty do taliančiny.

 ICDr. Peter Jurčaga
postulátor v procese blahorečenia

 


Oznam ohľadom procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Bratia a sestry!

Počas procesu blahorečenia v ktoromkoľvek momente môžu byť predložené nové dôkazy alebo svedectvá, ktoré môžu napomôcť k úspešnému zavŕšeniu procesu blahorečenia. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo poznáte ľudí z Vášho okolia, ktorí by boli ochotní takýmto spôsobom prispieť k procesu blahorečenia, môžete kontaktovať postulátora kauzy ICDr. Petra Jurčagu alebo biskupský úrad v Spišskej Kapitule. Rovnako ak niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na postulátora kauzy blahorečenia.


Prosím vás aj o modlitby za všetkých tých, ktorí na kauze blahorečenia pracujú, aby sme s Božou pomocou a aj vďaka vašim modlitbám a obetám dosiahli to, o čo v modlitbe za blahorečenie otca biskupa Jána Vojtaššáka prosíme: „Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.“  


Kontaktné údaje:
Postulátor – ICDr. Peter Jurčaga, e-mail jpeter102@gmail.com, tel. 0908 059 324
Kancelária biskupského úradu – e-mail biskupstvo@kapitula.sk

Ďakujem za vaše modlitby a pomoc.

S pozdravom a požehnaním


+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup
 


image-jv.jpg

V úsilí prehĺbiť úctu k Božiemu služobníkovi Jánovi Vojtaššákovi žiadam všetkých kňazov, aby pri svätej omši vo feriálnych dňoch vždy vložili niektorú z prosieb do Spoločnej modlitby veriacich. Prosby sú zverejnené na internetovej stránke biskupstva v sekcii Biskup Ján Vojtaššák.
V nedele, prikázané sviatky a na slávnosti nech sa vo farnostiach spoločne modlia kňazi s veriacimi známu modlitbu za jeho blahorečenie.
 
Týmto zároveň vyhlasujem nasledovné pamätné dni Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka:
 
13. február – deň biskupskej vysviacky,
27. február - deň prevzatia úradu diecézneho biskupa,
1. júl – deň kňazskej vysviacky,
4. august – deň smrti,
14. november – deň narodenia.

Povzbudzujem všetkých kňazov, aby vo farnostiach pripomenuli tieto pamätné dni a vhodným spôsobom poukázali na hrdinské čnosti tohto Božieho sluhu. Odporúčam kňazom vykonať vo farnostiach púť k hrobu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskú Kapitulu a do Zákamenného.

 Mons. Štefan Sečka, spišský biskup


Modlitba za blahorečenie Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka

vojtassak-jan.jpgVšemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na tvoju slávu a pre dobro Cirkvi.

Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposednejšie práce niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z tvojich rúk kalich utrpenia.

Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril ty sám, Bože.

Prosíme ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi. Za jeho blahorečenie ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

Imprimatur 19.5.1995 + Dr. František Tondra


Odkaz Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka

slide_biskup-jan-citat.jpg

Srdce Ježišovo…

„Srdce Ježišovo je tá posledná istá kotva, ktorú nám i Cirkev svätá na búrlivom mori tohto každodenného života podáva.“
(z myšlienok biskupa Jána)

 

O srdci

„Srdce len vtedy žije, ak miluje.
Srdce, ktoré nevie milovať, pravda šľachetnou, svätou láskou, je mŕtve.“
Biskup Ján

 

Výchova mládeže

„Domnievam sa, že sa napraví
ľudská spoločnosť, ak napravíme výchovu detí.“
Biskup Ján

 

Prosba za blahorečenie

Pane Ježišu Kriste, pohliadni na ducha obety a vernosti biskupa Jána Vojtaššáka a odmeň jeho čnosti blahorečením, aby lesk jeho čistého života a statočné prijatie utrpenia povzbudzovali kresťanov v láske k pravde, Cirkvi a národu.