Choď na obsah Choď na menu
 


Pastoračná rada

  

STANOVY FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY
 
1. Povaha a úloha farskej pastoračnej rady (FPR)
 
1.1. FPR je poradný zbor veriacich farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v KKP (kán. 536) a ktorého cieľom je, aby „veriaci spolu s tými, ktorí sa na základe svojho úradu zúčastňujú vo farnosti pastoračnej starostlivosti, majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti“.
Pojem duchovná činnosť je veľmi široký, pre lepšie pochopenie aspoň niekoľko námetov:
a. Napomáhať pri uskutočňovaní pastoračných zámerov a plánov, ktoré určí diecézny biskup.
b. Napomáhať kontaktu farára so svetskými inštitúciami, inými cirkvami, s neveriacimi, čo prospieva všeobecnému dobru.
c. Podporovať farára v evanjelizácii farnosti, prehlbovaní disciplíny života farnosti.
d. Napomáhať pri organizácii duchovných podujatí, liturgických slávností vo farnosti.
e. Napomáhať pri šírení náboženskej tlače, jej distribúcii, vedení farskej histórie, farskej knižnice, nástenky.
f. Odporúčať zamestnanie osôb FÚ a riešiť ich prípadné problémy a potreby.
g. Napomáhať charitatívnu činnosť vo farnosti.
Ak má farnosť do 3.000 veriacich, FPR môže byť napr. 10 členná. Ak má farnosť nad 3.000 veriacich, FPR môže byť napr. 14 členná. Farár ako predseda FPR nepatrí do celkového počtu, je teda jedenásty, resp. pätnásty člen FPR.
To znamená kaplán, ak je kaplánov viac, tak ten, ktorého menuje farár. Ostatní kapláni i kňazi, čo účinkujú vo farnosti sa na zasadaní FPR zúčastňujú, ale nemajú hlasovacie právo.
Kantor, kostolník, riaditeľ cirkevnej školy, zástupca katechétov. Menovaných nech nie je viac ako 2-5.
1.2. FPR má vždy poradný hlas (kán. 536 § 2) a platia pre ňu nižšie stanovené normy.
1.3. Vo farnosti je jedna FPR, ktorá napomáha pastoračnú prácu miestnej Cirkvi.
 
2. Zloženie FPR
 
2.1. Počet členov FPR má byť podľa počtu veriacich, ale najmenej päť. Počet členov FPR môže byť aj vyšší, ak má farnosť filiálky a vyžaduje si to potreba celej farnosti.2
2.2. FPR sa skladá z členov:
- úradných
- menovaných
- zvolených
- delegovaných
2.3. Úradní členovia: farár a zástupcovia kňazov činných v pastoračnej službe.3
2.4. Menovaní členovia: jeden z cirkevných zamestnancov (v cirkevnej službe). Menuje ho farár.4
2.5. Volení členovia: musia tvoriť nadpolovičnú väčšinu.
2.6. Delegovaní členovia: jeden zástupca reholí pôsobiacich vo farnosti.
 
3. Člen FPR má spĺňať tieto podmienky:
 
a/ Musí byť katolíkom.
b/ Musí mať svoje trvalé bydlisko vo farnosti.
c/ Aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti.
d/ Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti.
e/ Podľa KKP nie je vylúčený z eucharistického spoločenstva.
f/ Prijal sviatosť birmovania a plní si svoje krstné záväzky.
g/ Vyznačuje sa pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou.
h/ Dovŕšil 18 rokov života.
 
4. Členstvo vo FPR vzniká:
 
- zaujatím úradu
- menovaním
- voľbou
- delegovaním
 
4.1. Členom FPR sa stane prijatím dekrétu od farára.
4.2. Členovia FPR majú povinnosti a práva odo dňa schválenia celej FPR.
4.3. Členstvo vo FPR, okrem farára a zástupcu kňazov činných v pastoračnej službe je na päť rokov. Po uplynutí tejto doby môže byt každý člen opätovne zvolený, alebo menovaný.
4.4. Ktoréhokoľvek z členov FPR, ktorý sa nezúčastnil štyroch po sebe nasledujúcich stretnutí bez patričného vysvetlenia možno pokladať, že odstúpil.
4.5. Člena FPR možno pozbaviť členstva, ak sú na to závažné dôvody. Urobí tak farár po porade s celou FPR.
4.6. Uprázdnené miesto sa doplní spôsobom, akým vzniklo. (viď bod 4)
4.7. Farár (administrátor) ohlási dekanovi mená nových členov, ako aj každú zmenu členov.
 
5. Orgány FPR
 
5.1. Predseda. Je ním vždy miestny farár.
5.2. Tajomník. Zhotovuje všetky potrebné písomné doklady, pri stretnutiach píše zápisnicu, ktorá podlieha dekanskej vizitácii.
 
6. Výkonné orgány FPR
 
6.1. Na realizovanie pastoračných programov si FPR vytvára sekcie.
6.1.1. Organizačno-hospodárska sekcia. Stará sa o poriadok v kostole, výzdobu a organizovanie potrebných prác vo farnosti.
6.1.2. Charitatívna sekcia. Stará sa o duchovné a hmotné potreby chorých a núdznych.
6.1.3. Liturgická sekcia. Stará sa o liturgický život vo farnosti.
6.1.4. Katechetická sekcia. Stará sa o katechetickú činnosť vo farnosti, katechizáciu detí, mládeže a dospelých.
6.1.5. Pastoračná sekcia. Pripravuje a rozmnožuje materiály pre potreby farskej pastoračnej činnosti. Riadi činnosť farskej knižnice, stará sa o nástenky a pod.
 
7. Porady
 
7.1. Porady sa majú konať aspoň dva krát do roka.
7.2. Porade predsedá farár, alebo ním poverený kňaz.
7.3. Farár je zodpovedný určiť termín a program porady. Ostatní členovia môžu pridať ďalšie body programu.
7.4. Krátky čas každej porady má sa venovať modlitbe a úvahe nad vybraným textom Božieho slova.
7.5. Na porade musí byť prítomná aspoň polovica členov.
7.6. Mimoriadnu poradu zvoláva predseda alebo na požiadanie aspoň jednej tretiny členov FPR.
7.7. Jednotlivé sekcie môžu sa schádzať a pracovať samostatne s vedomím farára.
7.8. Porady zástupcov farských pastoračných rád dekanátu sa konajú príležitostne, ak si to okolnosti vyžadujú. Zvoláva ich dekan.
 
8. Volebný poriadok pre voľby do FPR
 
8.1. Tento volebný poriadok platí výlučne len pre voľby do FPR.
8.2. Pri voľbách treba postupovať takto:
1. Farár oznámi v oznamoch po bohoslužbách po dve nasledujúce nedele dátum voľby. Vysvetlí pritom, kto má právo voliť a kto môže byť zvolený a povzbudí všetkých veriacich k účasti na voľbe.
2. Farár pripraví volebné lístky. Sú to kandidačné lístky s menami osôb (zostavené v zmysle bodu 3), opatrené farskou pečiatkou a dátumom volieb, s možnosťou dopísať kandidátov. Zároveň nech je určený počet, koľkých možno v danej farnosti zakrúžkovať.
3. V jednu nedeľu sa lístky odovzdajú po bohoslužbách veriacim a druhú nedeľu sa pozbierajú. Zostaví sa poradie najvyššieho počtu hlasov. Tí, čo dostanú najvyšší počet hlasov, stanú sa členmi FPR.
4. Farár menuje dvoch skrutátorov (s ich súhlasom) ad hoc a jedného zapisovateľa ad hoc (s jeho súhlasom). Oni vykonajú sčítanie hlasov a zápisnične zaevidujú výsledky volieb.
5. Po voľbách, v najbližšiu nedeľu oboznámi farár celú farnosť s výsledkom volieb. Pri zachovaní bodu 4.1.
6. Po voľbách do desať dní farár zvolá stretnutie FPR, na ktorom sa zvolí tajomník a vedúci jednotlivých sekcií. (Spolupracovníci jednotlivých sekcií nemusia byť členmi farskej rady.)
 
9. Povinnosti členov FPR
 
9.1. Členovia FPR majú povinnosť oboznámiť sa s pastoračnými pokynmi diecézneho biskupa, biskupskej konferencie a Apoštolského Stolca.
9.2. Je úlohou farára, aby bol v tomto bode nápomocný a sám sa postaral o duchovnú formáciu členov FPR.

10. Vzťah k diecéze
 
10.1. FPR, podobne ako celá farnosť, sa má podieľať na živote celej miestnej cirkvi, diecézy.
10.2. K tomuto cieľu sa zástupcovia farských pastoračných rád dekanátu môžu príležitostne stretať a pomáhať koordinovať pastoračné aktivity na úrovni dekanátov.
10.3. Dekan, prodekan a jeden z kaplánov, ktorého vyberie dekan, sú zástupcovia kňazov na zhromaždení zástupcov farských pastoračných rád dekanátu.
10.4. Členovia každej FPR si zvolia jedného laika, člena FPR, ako svojho delegáta na zhromaždení zástupcov farských pastoračných rád dekanátu.
10.5. Zástupcovia FPR dekanátu volia spomedzi navrhnutých kandidátov, ktorých môže navrhovať každá FPR, jedného kandidáta za dekanát do pastoračnej rady diecézy.
10.6. Farár ani FPR nemajú právomoc urobiť rozhodnutia, ktoré by boli proti spoločnému dobru farnosti, dekanátu alebo diecézy.

11. Schválenie
 
Tieto stanovy, ako všeobecné normy, sú schválené diecéznym biskupom pre všetky FPR v diecéze a nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia promulgačného dekrétu.