Choď na obsah Choď na menu
 


3. 1. 2021

Liturgia domácej cirkvi 2. nedeľa po Narodení Pána

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

prayscripture.jpg

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny, alebo Betlehem... a zažatú sviecu. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svä té ho.
S: Amen.
V: V dnešnú nedeľu sa schádzame v kruhu našej rodiny, ktorá je „malou cirkvou“, a v nej je prítomný novonarodený Ježiš. Korona vírus nám opäť zatvoril bránu nášho kostola, no nedokázal zavrieť bránu našich sŕdc, ktoré chcú byť stále otvorené pre Ježiša. Tak ako Svätú rodinu, aj nás Ježiš zjednocuje a spája v našej rodine. Túži, aby sme počúvali jeho slovo, ďakovali mu, že prišiel na túto zem a chválili ho za všetky dary, ktoré nám dal v uplynulých dňoch. Na príhovor Panny Márie, našej nebeskej matky a na orodovanie sv. Jozefa, jej ženícha, chceme od dobrého Pána Boha vyprosovať našej rodine i všetkým rodinám a ľuďom dobrej vôle pokoj, lásku, radosť a zdravie tela i duše. Veď „Slovo sa telom stalo
S: a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1, 14)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše hriechy.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. (Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)
V: Nebeský Otče, ďakujeme ti za dar tvojho Syna Ježiša, ktorý sa stal človekom a bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Prosíme ťa, aby sme ho dokázali prijať do našich sŕdc tak, ako ho prijala Panna Mária a Sv. Jozef, pretože len s ním a s jeho pomocou môžeme aj my víťaziť a premáhať každé zlo. O to ťa prosíme, skrze Krista nášho Pána .
S: Amen.

Spoločná modlitba Žalmu 131 (ak je možné, môže sa spievať)

V: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami
Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšene.
Neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. S: Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil.
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. S:
Dúfaj, Izrael, v Pána odteraz až naveky. S:

 

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (Jn 1, 1-5. 9-14)

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

V: Počuli sme slovo Pánovo. S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

K zamysleniu je možné si prichystať rúško ako katechetickú pomôcku.

V: Viete, čo znamená skratka „R-O-R“? Rúško, odstup, ruky. Stále prežívame vianočné obdobie a spolu sa môžeme zamyslieť nad jednou z týchto troch „zbraní“, ktorou bojujeme proti korona vírusu.
Rúško: rúškom si zakrývame tvár, aby sme sa nenakazili, alebo aby sme nenakazili druhých. Keď si zakryjeme tvár môže sa nám stať, že nás niekto na ulici nemusí spoznať. Alebo sa nám možno stalo, že sme my niekoho nespoznali (kamaráta, kamarátku, suseda...). Tvár hovorí o našej identite. Ak som napríklad niekoho nikdy nevidel, ak som nevidel jeho tvár, o takom človek povieme, že ho nepoznáme. Na občianskom preukaze máme fotku našej tváre, aby nás tí druhí, napr. polícia či colníci, vedeli identifikovať. Rúško je aj symbolom tajomstva. Niekedy sa zvykne o niečom hovoriť, že je to „zahalené rúškom tajomstva“.

Keď sa pozeráme na Ježiška v jasliach, vidíme v ňom nielen malé dieťatko, ale aj Božieho Syna, Spasiteľa sveta. Tak ako to o ňom povedal Panne Márii už anjel pri zvestovaní. Môžeme teda povedať, že keď pozeráme na Ježiša a hľadíme do jeho tváre, vidíme v ňom tvár nebeského Otca. Pán Ježiš, keď už bol dospelý, povedal: „Kto vidí mňa, vidí Otca“. Preto môžeme povedať, že na Vianoce si pred 2000 rokmi Boh „zložil rúško“ zo svojej tváre a v Ježišovi nám zjavil niečo zo svojho tajomstva. Čo nám to zjavil? Aké tajomstvo? Že Boh má milujúce srdce, pretože je Otcom, ktorý má Syna. A že aj Syn má milujúce srdce, ktoré miluje svojho Otca; a ich vzájomná láska je Duch Svätý. Boh sa nám zjavil ako jeden prítomný v troch osobách. Mohli by sme povedať ako jedna „rodina“, ako spoločenstvo osôb, ktoré sa navzájom milujú.

Ježiš nám zároveň zjavil, že Boh Otec má také veľké srdce, že dokáže milovať všetkých ľudí, všetkých čias. A preto miluje každého z nás osobitne: mňa, teba, mamku, sestru, brata, starého otca, starú mamu, kamaráta, spolužiaka,... všetkých nás miluje rovnakou láskou. A miluje nás až tak, že posiela svojho Syna na našu zem, aby sme sa aj my mohli

 

stať jeho deťmi, jeho synmi a dcérami, tak ako je ním Ježiš. Prvou našou úlohou je urobiť mu v našom srdci príbytok. Urobiť z nášho srdca jasle, ktoré ho príjmu. A tým, ktorí ho príjmu dá moc stať sa božími deťmi. To je veľká výsada a milosť! Áno, my všetci, aj my dospelí, sme tak ako vy malí, my všetci, sme Božími deťmi, ktorých Boh Otec miluje tak, ako miluje svojho Syna Ježiša. Sme jeho milovanou rodinou.

Avšak z tejto výsady vyplýva aj jeden veľká úloha: svojim konaním, zmýšľaním, svojimi skutkami sa máme podobať na Ježiša a preto sa k sebe správať ako jeho bratia a sestry. Tak sa zároveň ako synovia a dcéry budeme podobať na nášho spoločného Otca, ktorý je na nebesiach. Skúsme sa dnes, ale aj v nastávajúcich dňoch viac pozerať na Ježiša a pýtať sa ho: „Ježišu, ako mám konať? Čo by si teraz v tejto chvíli urobil ty? Čo by si povedal? Ako by si sa zachoval? Chcem konať ako ty. Chcem milovať ako ty miluješ. Chcem rozprávať ako ty. ...“ A on nám iste odpovie a my to začujeme, pretože bude prítomný v jasliach nášho srdca.

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: Teraz môžeme využiť naše hudobné talenty a spolu si zaspievať nejakú vianočnú koledu. (Napr. „Dobrý Pastier sa narodil“; „Nesiem vám noviny“ „Vstávajte pastieri“... Ak niektorí členovia rodiny hrajú na nejaký hudobný nástroj, môžu ho využiť...)

5. Vďaky a prosby

V: V tejto chvíli chceme chváliť Pána Boha a ďakovať mu za to, že prišiel medzi nás a je Boh s nami.
Spoločne volajme: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!
S: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

- Pane, ďakujeme ti za dar tvojho narodenia v Betleheme.
- Pane, ďakujeme ti za tvoju i našu nebeskú matku Máriu, ktorá ťa s láskou prijala a nám porodila
- Pane, ďakujeme ti aj za dar sv. Jozefa, ktorý ťa chránil a staral sa o teba i za dar roka sv. Jozefa, ktorý v Cirkvi od 8. decembra prežívame.
- Pane, ďakujeme ti za dar nášho manželstva a našej rodiny.
- Pane, ďakujeme ti za dar tohtoročných Vianoc i Nového roka, ktorý sme z tvojej dobroty začali prežívať.
- Pane, ďakujeme ti všetkých našich príbuzných a priateľov, osobitne za tých, s ktorými sme sa dlho nevideli a nestretli.
- Pane, ďakujeme ti za našu farnosť, za nášho pána farára (kaplána...) a za ich službu, vďaka ktorej zostávaš prítomný medzi nami.
- Pane, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotné sestry a všetkých, ktorí sa starajú o chorých a zomierajúcich.
(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú vďaku za talenty a dary.)

 

V: Teraz chceme Pána Boha prosiť o potrebné dary a milosti pre nás i pre našich blížnych.
Spoločne volajme: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!
S: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!

- Pane Ježišu, urob z našich sŕdc jasličky pripravené prijať ťa ako svojho brata a priateľa. - Pane Ježišu, daj nám silu premáhať lenivosť k modlitbe a k stretnutiu sa s tebou.
- Pane Ježišu, nauč nás milovať všetkých ľudí, aj tých, ktorých až tak veľmi nemilujeme.
- Pane Ježišu, daj nám srdce trpezlivé a zodpovedné, aby sme dodržiavali všetky protiepidemiologické opatrenia a tak neohrozili vlastné zdravie ani zdravie druhých.

- Pane Ježišu, ty si lekár tela i duše, prosíme ťa za všetkých lekárov a zdravotníkov, ktorí sa starajú o všetkých chorých. Chráň ich od nákazy vírusom a dodaj im síl v boji proti pandémii.
- Pane Ježišu, uľav v chorobe všetkým chorým a stoj ako dobrý Pastier pri umierajúcich.

- Pane Ježišu, prosíme ťa o dar nového otca biskupa, ktorý bude dobrým pastierom pre našu Spišskú diecézu.
- Pane Ježišu, odmeň večným životom všetkých našich zosnulých dobrodincov a tých, ktorí nám na tejto zemi pomáhali.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

6. Modlitba Pána (Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)
V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.
S: Otče náš...

7. Požehnanie (Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak krí́ža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny i sv. Jozefovi, zverí́me našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí́ sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.
S: Zdravas Mária... alebo Pod tvoju ochranu...

V: Svätý Jozef, ochranca rodín S: Oroduj za nás

V: Dobrorečme Pánovi. S: Bohu vďaka.