Choď na obsah Choď na menu
 


24. 11. 2021

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci 2021

Latinské slovo „adventus“ v preklade znamená „príchod.“ Štyri sviece symbolizujú štyri nedele Adventu. Adventný veniec má tvar kruhu, lebo má pripomínať návrat Pána Ježiša. Zelená farba venca je symbolom nádeje a života v Kristovi, ktorý nikdy nezaniká. Keď zažíname postupne každú nedeľu o jednu sviecu viac, pripomíname si rastúce túžobné očakávanie celého ľudstva na príchod Mesiáša. Jednotlivými sviecami si sprítomňujeme udalosti spojené s historickým narodením Pána Ježiša pred viac ako 2000 rokmi v Betleheme. Zvyčajná farba sviec na adventnom venci je fialová, lebo Advent je časom duchovnej prípravy, pokánia a stíšenia. Usilujte sa o to aj vo Vašej domácnosti. Jedna svieca môže byť ružovej farby, lebo 3. adventná nedeľa sa nazýva v latinčine „Gaudete“ – „Radujte sa“. Pripomína nám, že príchod Pána Ježiša je už blízko a máme sa pripraviť na jeho radostné prijatie do našich čistých sŕdc. 

Navrhujeme Vám, aby ste do stredu adventného venca vložili bielu sviecu
(môže byť aj slávnostne zdobená). Tá symbolizuje Pána Ježiša. Zažnete ju na Štedrý večer
a môžete sa pri nej modliť počas vianočného obdobia. Z liturgického hľadiska sa Advent delí na dve obdobia, pričom hranicu rozdelenia tvorí dátum 17. december. Prvá časť Adventu sa výberom liturgických čítaní a modlitieb zameriava na druhý príchod Krista na konci vekov a úlohu veriaceho viesť taký život, aby obstál pri jeho príchode. Druhé obdobie Adventu upriamuje pozornosť na bezprostrednú oslavu prvého príchodu Božieho Syna na tento svet pred viac ako 2000 rokmi v Betleheme. Svätý Bernard z Clairvaux (1090-1153) hovoril o troch príchodoch Pána. Prvý príchod sa uskutočnil v Betleheme. Druhý príchod nastane pri poslednom súde. Tretí príchod môžeme zažiť každý deň, keď Pán Ježiš k nám prichádza vo sviatostiach, predovšetkým v Eucharistii, na bohoslužbách, vo Svätom písme, v osobnej aj spoločnej modlitbe, v službe druhým, najmä tým najbiednejším. Otvorme pre neho svoje srdcia, životy, rodiny, vzťahy, priateľstvá.

Vyprosujeme Vám požehnaný a pokojný čas Adventu!

 

Prvá adventná nedeľa

Svieca prorokov

 

(Na každé stretnutie položte na stôl kríž a adventný veniec; skratka „V“ označuje otca, matku, prípadne podľa

situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka „S“ označuje spoločné odpovede.)

Úvod a čítanie Božieho slova

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: Chválime ťa, Bože, že si sa rozhodol ponúknuť nám svoje priateľstvo a predpoveďami prorokov si nás pripravoval na

príchod Spasiteľa.

S: Bože, buď zvelebený naveky.

V: V našej rodine začíname duchovnú cestu adventným obdobím. Dnes zažneme prvú sviecu na našom adventnom venci –

sviecu prorokov. Proroci pripravili ľudí na príchod Mesiáša. Pán nás pozýva, aby sme aj my pripravovali cestu vo svojom

srdci a v srdciach druhých ľudí, ktorými príde Pán Ježiš.

S: Príď, Pane Ježišu, nech aj dnešný svet spozná, že prinášaš spásu všetkým ľuďom.

V: Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (7, 13 - 14). Riekol teda Izaiáš: „Počujteže, dom Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí,

že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno

Emanuel!“ Počuli sme Božie slovo.

S: Bohu vďaka.

V: Proroci ho ohlasovali.

S: Spasiteľ sa zrodí z čistej Panny.

Zažatie prvej sviece a modlitba ruženca

V: Teraz zažneme prvú sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Proroci ohlasovali radostnú správu: Mesiáš – Kráľ nás spasí.

Hľa, prichádza Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa prvá svieca)

S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov prosme za našu rodinu

a seba samých, aby sme druhým ohlasovali Pána Ježiša, aby svedectvom nášho dobrého života sme pripravovali srdcia

druhých na prijatie Pána Ježiša. (Niekto z rodiny podľa výberu)

Záverečná modlitba a požehnanie

V: Dobrý Bože, ty si posielal prorokov, aby oznámili príchod tvojho Syna, Ježiša Krista, nech tvoje svetlo žiari nad nami,

nech nás osvetlí Božie slovo, aby sme kráčali k Tebe s verným a dobrotivým srdcom.

S: Amen.

V: Otče, prostredníctvom prorokov nás učíš, že tvoje cesty, nie sú našimi cestami. Pomáhaj nám, aby sme ťa nasledovali,

každý deň prijímali Ježiša a aby všetci ľudia prijali spásu, ktorú prináša Boží Syn.

S: Amen

V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.

S: Amen. (Všetci sa pri týchto slovách prežehnajú)

 

Druhá adventná nedeľa

Svieca mesta Betlehem

 

Úvod a čítanie Božieho slova

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: Chválime ťa, Bože, že si vyberáš to, čo svet považuje za slabé. Jasle pre zvieratá v betlehemskej jaskyni si vybral ako

kolísku pre svojho Syna, Spasiteľa sveta.

S: Bože, buď zvelebený naveky.

V:. V našej rodine pokračujeme v duchovnej ceste adventným obdobím. Dnes zažneme druhú sviecu na našom adventnom

venci – sviecu mesta Betlehem, ktorá nás zavedie do malého mestečka v judskom kraji, kde sa narodil Spasiteľ sveta.

S: Príď, Pane Ježišu, nech aj dnešný svet spozná, že prinášaš spásu všetkým ľuďom.

V: Čítanie z Knihy proroka Micheáša (5, 1). A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo

má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti. Počuli sme Božie slovo.

S: Bohu vďaka.

 

3

 

V: Z Betlehema vyjde pastier Izraela.

S: A oznámi pokoj všetkým národom.

Zažatie druhej sviece a modlitba ruženca

V: Zažneme druhú sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Nech nám pripomína, že Boží Syn sa narodil v chudobnej jaskyni,

ktorú mu ponúklo mestečko Betlehem. Hľa, prichádza Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa prvá svieca)

S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov prosme za našich verejných

predstaviteľov, aby im nechýbala pravá múdrosť, zmysel pre spoločné dobro a starostlivosť najmä o najzraniteľnejšie

skupiny obyvateľstva. (Niekto z rodiny podľa výberu)

Záverečná modlitba a požehnanie

V: Ježišu, v Betleheme si zažal svetlo, ktoré dokonale ukazuje Božiu tvár. Boh je pokorný!

S: Amen.

V: Zatiaľčo my chceme byť významní, ty, Bože, si sa stal malým; zatiaľčo my chceme byť prví, ty, Bože, si si vybral posledné

miesto; zatiaľčo my chceme vládnuť, ty, Bože, si prišiel slúžiť; zatiaľčo my hľadáme uznanie, ty, Bože, si umýval ľuďom

nohy a láskyplne si ich pobozkal.

S: Amen.

V: Aký rozdiel medzi nami a tebou, Pane! Ó Ježišu, tichý a pokorný, stojíme len na prahu Betlehema, lebo kvôli hore našej

pýchy nedokážeme vojsť do úzkeho priestoru jaskyne. Ó Ježišu, tichý a pokorný, odstráň pýchu z našich sŕdc, daruj nám

svoju pokoru, aby sme sa mohli stretnúť s tebou a s našimi bratmi a sestrami a vtedy budú skutočné Vianoce!

S: Amen.

V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.

S: Amen. (Všetci sa pri týchto slovách prežehnajú)

 

Tretia adventná nedeľa

Svieca pastierov

 

Úvod a čítanie Božieho slova

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: Chválime ťa, Bože, že si prišiel zachrániť všetky národy a darovať svetu pravú radosť, ktorú tento svet nedokáže dať.

S: Bože, buď zvelebený naveky.

V: V našej rodine pokračujeme v duchovnej ceste adventným obdobím. Dnes, keď už svieti svieca prorokov a svieca

Betlehema, zažneme tretiu sviecu na našom adventnom venci – sviecu pastierov. Keď hľadíme na týchto jednoduchých

ľudí, učme sa prijímať Ježišovo evanjelium s jednoduchým, pokorným a čistým srdcom.

S: Príď, Pane Ježišu, nech v našej rodine a v celom svete vládne pravá radosť a trvalý pokoj.

V: Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom (13, 11 - 12). Však viete, bratia, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste

sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda

skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Počuli sme Božie slovo.

S: Bohu vďaka.

V: Pán je už blízko, nebude meškať.

S: Zjaví sa tým, ktorí ho očakávajú.

Zažatie tretej sviece a modlitba ruženca

V: Zažneme tretiu sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Pastieri sa mu klaňali v pokore, skromnosti a jednoduchosti. Boží

Syn sa narodil v chudobe. Nasledujme príklad pastierov v ich pokore a v radostnej dôvere v Boha a v Božie plány. Hľa,

prichádza Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa tretia svieca)

S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov prosme za všetky rodiny

našej farnosti, zvlášť za tie, ktoré prežívajú ťažkosti a krízu. (Niekto z rodiny podľa výberu)

Záverečná modlitba a požehnanie

V: Dobrý a láskavý Bože, pomáhaj nás, aby sme boli pripravení a ochotní prijať radostnú správu o narodení Božieho Syna

a žiť každodenné v tejto radosti.

S: Amen.

 

4

 

V: Daj, aby sme s dôverou a jednoduchosťou prijali tajomstvo vtelenia, ako ho prijali betlehemskí pastieri.

S: Amen.

V: Pastieri s radosťou ohlasovali správu o narodení Božieho Syna, prosíme ťa za rodičov, aby boli pre svoje deti prvými

učiteľmi viery a modlitby a aby spolu so svojimi deťmi prichádzali ku Kristovi.

S: Amen.

V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.

S: Amen. (Všetci sa pri týchto slovách prežehnajú)

 

Štvrtá adventná nedeľa

Svieca anjelov

 

Úvod a čítanie Božieho slova

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: Chválime ťa, Bože, že posielaš svojich svätých anjelov, aby plnili tvoj plán spásy a nám pomáhali na ceste do neba. Tvoji

svätí anjeli zvestovali ľuďom radostnú správu o narodení Záchrancu sveta.

S: Bože, buď zvelebený naveky.

V: Už o pár dní budeme sláviť narodenie Božieho Syna. V našej rodine pokračujeme v duchovnej ceste adventným obdobím.

Dnes, keď už svieti svieca prorokov, svieca mesta Betlehema a pastierov, zažneme štvrtú sviecu na našom adventnom venci

– sviecu anjelov, ktorá nám pripomína, že sa máme pripojiť k týmto nebeským poslom v ich radostnom hlásaní príchodu

Vykupiteľa na tento svet.

S: Príď, Pane Ježišu, nech podľa príkladu svätých anjelov zvestujeme svetu pravý význam Vianoc.

V: Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (52, 8 - 9). Čuj, tvoji strážcovia povyšujú hlas a plesajú zároveň, lebo zoči-voči hľadia na

Pánov návrat na Sion. Plesajte, jasajte spolu, sutiny Jeruzalema, veď Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem! Počuli sme

Božie slovo.

S: Bohu vďaka.

V: Sláva Bohu na výsostiach.

S: A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Zažatie štvrtej sviece a modlitba ruženca

V: Teraz zažneme štvrtú sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Nech nám pripomína slávnostný spev anjelov, ktorí

oznamili ľuďom pokoj. Nech aj my svojím životom vzdávame Bohu slávu a do sŕdc druhých ľudí prinášali pravý pokoj. Hľa,

prichádza Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa štvrtá svieca)

S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov prosme za našich otcov

biskupov, kňazov a zasvätené osoby, aby im nechýbala odvaha pri hlásaní evanjelia a prístupnosť i dobrota k zvereným

ľuďom. (Niekto z rodiny podľa výberu)

Záverečná modlitba a požehnanie

V: Mária, kráľovná anjelov, ktorá si po anjelovom zvestovaní v tichosti a modlitbe čakala svojho Syna Ježiša, nauč nás

bdieť, aby sme kráčali v ústrety Kristovi so zažatými lampami.

S: Amen.

V: Svätí anjeli, ktorí ste zvestovali narodenie Pána Ježiša pastierom, vyprosujte nám poslušnosť Božej vôli, nech prijmeme

do našej domácnosti Božieho Syna ako ten najväčší dar a skutočný dar Vianoc.

S: Amen.

V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.

S: Amen. (Všetci sa pri týchto slovách prežehnajú)

 

Ježiš je pravý dôvod a zmysel Vianoc!

 

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci 2021 pdf.