Choď na obsah Choď na menu
 


16. 1. 2022

Nedeľa Božieho slova

Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok na Tretiu nedeľu v Cezročnom období, pripomína všetkým pastierom i veriacim význam a hodnotu Svätého písma pre kresťanský život, ako aj vzťah medzi Božím slovom a liturgiou: „Ako kresťania sme jeden ľud, ktorý kráča dejinami, posilňovaný prítomnosťou Pána uprostred nás, ktorý k nám hovorí a živí nás. Deň venovaný Biblii nemá byť len ,raz do rokaʻ, ale raz po celý rok, pretože naliehavo potrebujeme zblízka a dôverne spoznať Sväté písmo a Zmŕtvychvstalého, ktorý v spoločenstve veriacich neprestajne rozdáva slovo a láme chlieb. Preto potrebujeme nadobudnúť dôverný vzťah so Svätým písmom, lebo inak naše srdce ostane chladné a oči ostanú zavreté, keďže sme postihnutí mnohými formami slepoty“.

 

Táto nedeľa je teda vhodnou príležitosťou, aby sme si znovu pripomenuli niektoré cirkevné dokumenty – predovšetkým Úvodné poznámky k Poriadku omšových čítaní – ktoré predkladajú syntézu teologických, liturgických a pastoračných princípov, týkajúcich sa Božieho slova hlásaného na omši, ale platia aj pre každé iné liturgické slávenie (sviatosti, sväteniny, liturgia hodín).
1. Prostredníctvom biblických čítaní hlásaných na liturgii hovorí Boh k svojmu ľudu a sám Kristus ohlasuje svoje evanjelium. Kristus je centrom a plnosťou celého Písma, Starého i Nového zákona. Počúvanie evanjelia, ktoré je vrcholom bohoslužby slova, je charakterizované osobitnou úctou, ktorú vyjadrujú nielen gestá a zvolania, ale aj samotný evanjeliár. Vhodným rituálom na túto nedeľu by preto mohla byť úvodná procesia s evanjeliárom, alebo jeho umiestnenie na oltár v prípade, ak procesia nebude.
2. Poriadok biblických čítaní stanovený Cirkvou v lekcionári nás otvára pre poznanie celého Božieho slova. Preto je nevyhnutné rešpektovať stanovené čítania, nenahrádzať ich či nevynechávať a používať tie verzie biblických textov, ktoré sú schválené na použitie v liturgii. Čítanie textov z lekcionára predstavuje puto jednoty medzi všetkými veriacimi, ktorí ich počúvajú. Pochopenie štruktúry a cieľa liturgie slova pomáha zhromaždeniu veriacich prijať Božie spásne slovo.
3. Odporúča sa spievať responzóriový žalm ako odpoveď modliacej sa Cirkvi; preto treba v každom spoločenstve podporiť službu speváka žalmov (žalmistu).
4. Počas liturgického roka sa na základe biblických čítaní v homílii vysvetľujú tajomstvá viery a normy kresťanského života. Najmä kňazi majú teda „veľkú zodpovednosť, aby vysvetľovali Sväté písmo a všetkým umožnili mu porozumieť. Pretože je to kniha ľudu, tí, čo sú povolaní byť služobníkmi Slova, musia cítiť silnú potrebu spraviť ju dostupnou pre vlastné spoločenstvo.“ Biskupi, kňazi a diakoni majú cítiť povinnosť vykonávať túto službu zvlášť oddane a s využitím prostriedkov ponúkaných Cirkvou.
5. Zvlášť dôležitú úlohu má ticho, ktoré podporuje meditáciu a umožňuje tomu, kto počúva Božie slovo, aby ho vnútorne prijal.
6. Cirkev vždy venovala osobitnú pozornosť tým, ktorí hlásajú Božie slovo v zhromaždení: kňazom, diakonom a lektorom. Táto služba si vyžaduje určitú vnútornú i vonkajšiu prípravu, dôvernú znalosť ohlasovaného textu a potrebnú prax, pokiaľ ide o spôsob jeho ohlasovania, pričom sa treba vyhýbať akejkoľvek improvizácii. Je tiež možné vložiť pred čítania stručné a vhodné vysvetlenia.
7. Cirkev vyzýva k tomu, aby sa pre vzácnosť Božieho slova nezaobchádzalo s ambónou z ktorej sa hlása, len ako s funkčným zariadením, ale ako s miestom dôstojným pre Božie slovo, ktoré korešponduje s oltárom: ak totiž hovoríme o pokrme Božieho slova a Kristovho tela, týka sa to tak ambóny, ako aj – a predovšetkým – oltára. Ambóna je vyhradená pre čítania, spev responzóriového žalmu a veľkonočného chválospevu (Exsultet). Možno z nej predniesť homíliu a prosby zo spoločných modlitieb veriacich, pokým menej vhodné je využívať ju na komentáre, príhovory či usmerňovanie spevu.
8. Knihy obsahujúce texty zo Svätého písma, vyvolávajú u tých, čo ich počúvajú, úctu voči tajomstvu Boha, ktorý hovorí k svojmu ľudu. Preto sa vyžaduje, aby sa venovala pozornosť jednak ich materiálnej kvalite, ako aj správnemu používaniu Je nevhodné používať namiesto liturgických kníh papiere, fotokópie či iné pomôcky.
9. V dňoch pred alebo po Nedeli Božieho slova je vhodné podporiť formačné stretnutia, ktoré by vyzdvihovali hodnotu Svätého písma v rámci liturgických slávení. Môže to byť príležitosťou lepšie sa oboznámiť s tým, ako Cirkev v modlitbe číta texty Svätého písma kontinuálnym, semi-kontinuálnym a typologickým čítaním; aké sú kritériá rozdelenia rôznych biblických kníh počas liturgického roka a jeho období, ako aj spoznať štruktúru nedeľných a feriálnych cyklov omšových čítaní.
10. Nedeľa Božieho slova je tiež najvhodnejšou príležitosťou na hlbšie pochopenie vzájomnej previazanosti medzi Svätým písmom a liturgiou hodín, modlitbou žalmov a chválospevov posvätného ofícia, a tiež biblickými čítaniami. Možno to urobiť podporením spoločného slávenia ranných chvál a vešpier. Spomedzi mnohých svätcov a svätíc, ktorí svedčili o evanjeliu Ježiša Krista, možno vyzdvihnúť príklad sv. Hieronyma a jeho veľkú lásku k Božiemu slovu. Ako nedávno pripomenul pápež František, on bol „neúnavným učencom, prekladateľom, exegétom, hlbokým a zapáleným znalcom Svätého písma […] V pozornom počúvaní Svätého písma nachádza Hieronym sám seba, Božiu tvár i tváre bratov, a prehlbuje sa jeho záľuba v komunitnom živote“.
Cieľom tejto nóty je vo svetle Nedele Božieho slova prispieť k posilneniu vedomia o význame Svätého písma pre náš život ako veriacich, počnúc jeho počúvaním v liturgii, ktoré nás uvádza do živého a trvalého dialógu s Bohom, „počúvané a slávené Božie slovo, predovšetkým v rámci Eucharistie, živí a vnútorne posilňuje kresťanov; robí ich schopnými vydávať v každodennom živote autentické evanjeliové svedectvo“.
V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 17. decembra 2020.
kardinál Robert Sarah
prefekt
+ Arthur Roche
arcibiskup sekretár

 

INTRONIZÁCIA SVÄTÉHO PÍSMA V DOMÁCNOSTI

(uskutočniť v Nedeľu Božieho slova, 23.1. 2022)

 

1. Príprava

Pripravte si vdomácnosti stolík alebo poličku, na ktorú dáte čistý obrus, sviečku, kríž, prípadne kvety a podstavec, na ktorý položíte knihu Svätého písma. Toto miesto môže slúžiť na pravidelné čítanie Svätého písma počas celého roka. Písmeno „P“ označuje toho, kto pobožnosť vedie. Písmeno „S“ označuje spoločné odpovede všetkých.

 

2. Procesia

Celý obrad nech sa začne pred dverami izby, kde sa zhromaždí celá rodina. Jeden člen rodiny drží Sväté písmo úctivo zdvihnuté pred sebou vo výške hrude a pomaly kráča k stolíku. Ostatní idú za ním. Medzitým ten, kto vedie pobožnosť, číta litánie.

 

3. Litánie


P: Volajme spoločne: Príď, Pane Ježišu! S: Príď, Pane Ježišu!
P: Pane Ježišu Kriste, ty si Slovo Otca. S: Príď, Pane Ježišu!
P: Stal si sa jedným z nás, aby si nám hovoril o láske Otca. S: Príď, Pane Ježišu!
P: Si svetlo, ktoré svieti vo tmách. S: Príď, Pane Ježišu!
P: Zachraňuješ nás od strachu a lámeš okovy hriechu a smrti. S: Príď, Pane Ježišu!
P: Prichádzaš, aby si viedol naše kroky a priviedol nás k Otcovi. S: Príď, Pane Ježišu!
P: Ty si Slovo večného života. S: Príď, Pane Ježišu!
P: Napĺňaš nás svojím Duchom Svätým. S: Príď, Pane Ježišu!

4. Sväté písmo

​Sväté písmo sa položí otvorené na stolík a každý z členov rodiny sa pred ním hlboko ukloní.

 

5. Prosby


P: Pane Ježišu, tvoje slová nám dávajú radosť a prinášajú svetlo do našich životov. Tvoja prítomnosť prináša pokoj do nášho nepokojného a rozdeleného sveta. Nech tvoje slovo v nás neustále vzbudzuje túžbu po tebe. S. Amen.

P: Prebývaj v našich srdciach, v našej rodine, v našej farnosti a v našej krajine. S. Amen.
P: Udeľ nám svojho Svätého Ducha, aby nám pomohol pochopiť tvoje slovo. S. Amen.

P: Teraz sme intronizovali toto Sväté písmo v našom príbytku. Urob tvoje slovo stredobodom nášho života. S. Amen.
P: Nech tvoje slovo preniká všetko, čo si myslíme, hovoríme a konáme. S. Amen. P: Nech nás tvoje slovo spojí v jednote s tebou teraz a navždy. S. Amen.

 

6. Čítanie Svätého písma (niekto z členov rodiny)

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom (3, 12 - 15)

Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Počuli sme Božie slovo. S: Bohu vďaka.

7. Modlitba Pána
P: Teraz sa obráťme na nášho nebeského Otca modlitbou, ktorú nás naučil Boží Syn a náš brat Ježiš Kristus. S: Otče náš ...

 

8. Modlitba (jeden sa predmodlieva a ostatní opakujú po ňom verš po verši) 

Sľubujeme,
že budeme zachovávať Božie slovo.
Budeme ho čítať a uvažovať o ňom ako Božia rodina.

Budeme z neho čerpať inšpiráciu pre naše rozhodnutia, silu pre našu prácu,
a útechu v utrpení.
Ježišu, pomôž nám,

aby sme boli verní svojmu sľubu,
lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

9. Zakončenie
P: Dajte si znak pokoja. S: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

 


Stiahnuť:  Intronizácia Svätého písma v domácnosti.pdf