Choď na obsah Choď na menu
 


8. 4. 2020

Usmernenie hlavného hygienika

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.

Vo výnimočných prípadoch (mimoriadnych, neodkladných) odporúčame požiadať o individuálnu spoveď, ktorú je možné vykonať len:

ak spovedajúca osoba bude zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení,

pri dodržaní dohodnutého termínu sv. spovede,

na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok sv. spovede a dodržaní protiepidemických opatrení

sv. prijímanie.

1. zdravotný stav spovedajúcej sa osoby a spovedníka

Podmienkou pre umožnenie individuálnej spovede je dobrý zdravotný stav spovedajúcej osoby. Informácie o spovedajúcej osobe je potrebné získať telefonicky alebo budú poskytnuté e-mailom. Osoba žiadajúca o individuálnu spoveď musí poskytnúť pravdivé informácie o tom, či:

-  má príznaky respiračnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie),

-  bola v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 (v období kratšom ako 14 dní),

-  jej bola nariadená samoizolácia jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva,

-  jej bola nariadená karanténa jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva,

-  je liečená pre COVID-19 v domácnosti,

-  v prípade predchádzajúceho ochorenia na COVID-19 je už vyliečená a má negatívny

laboratórny výsledok.

2. Termín individuálnej spovede

Bude vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnutý a na konkrétny čas len pre 1 osobu. Nie je možné, aby na 1 termín sa dostavilo viac osôb.

[page1image2683633056]   [page1image2683633344]

3. Vhodné miesto a zabezpečenie vhodných podmienok sv. spovede

[page2image2681552032]

Ideálnym miestom pre vysluhovanie sviatosti zmierenia je exteriér okolo kostola (záhrada), V prípade zlého počasia je možné spovedať v kostole, v priestoroch ktorého sa môže pohybovať len obmedzený počet osôb.
Dôležité je zabezpečiť vhodné miesto s primeranou dôstojnosťou a možnosťou zabezpečiť požadované opatrenia. Z tohto dôvodu je nutné:

Na prístupných a označených miestach pre prípad potreby nutné zabezpečiť:
o alkoholový dezinfekčný prostriedok,
o jednorazové vreckovky a
o vhodný bezdotykový odpadkový kôš (vložené nie jedno ale dve igelitové vrecká)

na likvidáciu použitých vreckoviek. Spovedajúca osoba:

o Pri pohybe a účasti na sv. spovedi používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (rúško) a na rukách má rukavice.

o Pre osobnú potrebu by mala mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).

o Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní akýchaní spoužitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška aotočení sa chrbtom k osobám v jeho okolí. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.

o Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od inej osoby, napr. asistenta kňaza.

o Pri sv. spovedi dodržuje odstup od spovedníka 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť i kratšiu vzdialenosť), nie je priamo tvárou ale bokom otočená k spovedníkovi.

o Dodržuje organizačné opatrenia v priestoroch pred vstupom a po vstupe na vymedzené miesto pre sv. spoveď.

o Rešpektuje usmernenia v priestoroch určených pre sv. spoveď. Spovedník:

o Nesmie spovedať v prípade:

 klinických príznakov respiračnej infekcie (zvýšená telesná teplota, kašeľ,

sťažené dýchanie),

 kontaktu s COVID-19 pozitívnou osobou,

 nariadenej domácej izolácie, karantény a domácej liečby,

 a bez potvrdenia negatívneho výsledku po liečbe OVID-19.

o Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (jednorazové rúško), chráni si oči (okuliare) a na rukách má jednorazové rukavice (ideálne by bolo na tvár použiť ochranný štít).

o Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní akýchaní spoužitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška aotočení sa chrbtom k osobám v jeho blízkosti.. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.

o Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).

o Pri sv. spovedi dodržuje odstup od spovedajúcej osoby 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť) i kratšiu vzdialenosť, nie je priamo otočený tvárou ale bokom k spovedajúcemu sa.

o Pri výmene rúška dodržať správny postup pri skladaní z tváre tak, aby si nekontaminoval tvár a ruky. Následne si vydezinfikovať ruky a použiť nové / čisté rúško.

o V prípade, že bude spovedať ďalšiu osobu (pri dodržaní požiadaviek) a má vlhké rúško, je to potrebné vymeniť za nové jednorazové rúško.

4. Sv. prijímanie po spovedi

Osoba pristupujúca k sv. prijímaniu:
o Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (rúško) a na

rukách má rukavice.
o Veriaci si na veľmi krátku chvíľu zloží rúško a rukavice, dostane hostiu do rúk

a vloží si ju do úst. Potom si prekryje ústa a nos rúškom a natiahne rukavice.
o Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko

(pre odkladanie použitých vreckoviek).
o Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu (správny postup).
o Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od ostatných osôb.

Kňaz:
o Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (jednorazové

rúško), chráni si oči (okuliare). Ideálne by bolo na tvár použiť ochranný štít.
o Pri sv. prijímaní dodržuje maximálny možný odstup od prijímajúcej osoby tak, aby

mohol bez problémov vložiť hostiu do rúk prijímajúceho.

[page3image2682892624]

S úctou

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky